IBPBI/2/423-1191/11/JD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1191/11/JD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 26 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu, w części:

* przeznaczonej na udzielenie pożyczki do jednostki powiązanej oraz

* przeznaczonej na bieżącą działalność Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2011 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu, w części:

* przeznaczonej na udzielenie pożyczki do jednostki powiązanej oraz

* przeznaczonej na bieżącą działalność Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością która jest właścicielem Centrum Handlowo - Usługowego (Centrum).

W październiku 2007 r. Wnioskodawca zawarł z Bankiem umowę kredytową w celu sfinansowania budowy i uruchomienia Centrum, które zostało oddane do użytkowania w maju 2009 r.

W grudniu 2010 r. Spółka podpisała aneks do umowy kredytu, w wyniku którego został udzielony Kredyt Inwestycyjny III, który miał być pierwotnie wykorzystany przez Wnioskodawcę w celu refinansowania części udziału własnego w finansowaniu kosztów budowy Centrum. Strony umowy kredytowej przewidziały, że środki pieniężne będą wypłacone w dwóch transzach. Warunkiem wypłaty tego Kredytu Inwestycyjnego było przedstawienie sposobu wykorzystania środków i zaakceptowanie takiego sposobu przez Bank. Spółka przedstawiła, a Bank zaakceptował, następujący sposób wykorzystania środków pochodzących z pierwszej transzy Kredytu:

* część środków zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczki do jednostki powiązanej,

* kolejna część będzie przeznaczona na przygotowanie rozbudowy Centrum, a

* pozostałe środki - na bieżącą działalność Spółki.

W ten sposób Kredyt Inwestycyjny III jest kredytem inwestycyjnym tylko częściowo.

Umowa, mocą której udzielono pożyczki jednostce powiązanej przewiduje zapłatę przez pożyczkobiorcę odsetek (oprocentowanie), które będą zaliczone przez Wnioskodawcę do przychodów opodatkowanych. Odsetki (oprocentowanie) ustalono na poziomie rynkowym.

Pierwsza transza Kredytu została wypłacona w styczniu 2011 r.. Odsetki od kredytów, w tym od Kredytu Inwestycyjnego III, były od momentu przyjęcia do użytkowania i rozpoczęcia amortyzowania obiektów w Centrum (czyli od maja 2009 r.) odnoszone w ciężar kosztów podatkowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zapłacone odsetki od Kredytu, w części przeznaczonej na udzielenie pożyczki do jednostki powiązanej oraz przeznaczone na bieżącą działalność Spółki, mogą być odnoszone bezpośrednio w ciężar kosztów podatkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Zdaniem Spółki, odsetki od kredytu w części niewykorzystywanej na rozbudowę Centrum powinny być odnoszone bezpośrednio w ciężar kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej "ustawy o CIT"), kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

W opinii Wnioskodawcy, odsetki zapłacone od Kredytu dotyczące części przeznaczonej na udzielenie pożyczki do jednostki powiązanej oraz na bieżącą działalność Spółki, spełniają ustawowe warunki uznania za koszt uzyskania przychodu, a tym samym mogą zostać zaliczone w ich ciężar. Możliwość zaliczenia takich odsetek do kosztów nie została również wykluczona na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Koszt odsetek zapłaconych od Kredytu, dotyczących tej części, będzie pozostawał w bezpośrednim związku z planowanymi przez Spółkę przychodami. Dotyczy to również zapłaconych odsetek od kredytu w części przeznaczonej na udzielenie pożyczki - koszt tych odsetek będzie pozostawał w bezpośrednim związku z przychodem podatkowym, gdyż odsetki zapłacone przez pożyczkobiorcę, ustalone na poziomie rynkowym, będą stanowiły dla Spółki przychód. Należy dodać, że możliwość wykorzystania części Kredytu w inny sposób niż tylko na cele związane z rozbudową Centrum (w tym na udzielenie pożyczki jednostce powiązanej) została zaakceptowana przez Bank i oznacza, że kredyt nie ma wyłącznie charakteru typowego kredytu inwestycyjnego.

Podobny pogląd został wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2525/10 (publ.: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/85023A65FA): "Zdaniem Sądu na podstawie tych przepisów nie można twierdzić, że odsetki od kredytu inwestycyjnego naliczone przed rozpoczęciem inwestycji nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, także wówczas, gdy kredyt ten w okresie poprzedzającym rozpoczęcie inwestycji był wykorzystany w celu uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu. Jeżeli kredyt ten w okresie poprzedzającym realizację inwestycji został wykorzystany do osiągnięcia przychodów podlegających opodatkowaniu to odsetki od tego kredytu na podstawie art. 15 ust. u.p.d.o.p. podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ".

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - zwanej dalej "u.p.d.o.p."), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (...). Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Wnioskując a contrario należy stwierdzić, że zapłacone odsetki od pożyczek (kredytów) stanowią koszty uzyskania przychodów pod tym wszakże warunkiem, że pomiędzy ich zapłaceniem, a osiągniętymi przychodami istnieje związek o jakim mowa w powołanym wcześniej art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że część środków pieniężnych pochodzących z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę została przeznaczona na udzielenie pożyczki do jednostki powiązanej oraz na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa, mocą której udzielono pożyczki jednostce powiązanej przewiduje zapłatę przez pożyczkobiorcę odsetek (oprocentowanie), które będą zaliczone przez Wnioskodawcę do przychodów opodatkowanych. Odsetki (oprocentowanie) ustalono na poziomie rynkowym. W tak zakreślonym stanie faktycznym, należy stwierdzić, że odsetki od kredytu inwestycyjnego w części przeznaczonej na udzielenie pożyczki jednostce powiązanej oraz w części przeznaczonej na bieżącą działalność, na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., stanowić będą koszt uzyskania przychodów.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl