IBPBI/2/423-1173/14/IZ - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziału w gruncie.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1173/14/IZ Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziału w gruncie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 września 2014 r. (data wpływu do tut. Organu 23 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziału w gruncie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziału w gruncie.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie posiadanych nieruchomości. W przyszłości działalność gospodarcza zostanie rozszerzona o działalność polegającą na przygotowywaniu terenu pod budowę, budowie domów jednorodzinnych na sprzedaż oraz pośrednictwie finansowym. W celu realizacji takiej działalności Spółka dokonała w bieżącym roku nabycia (w formie aktu notarialnego) udziału w nieruchomości gruntowej. Nieruchomość ta jest gruntem rolnym, niezabudowanym, nie obowiązuje na niej plan przestrzennego zagospodarowania. Nabycie zostało sfinansowane kredytem bankowym. W księgach rachunkowych Spółki udziały te zostały ujęte w aktywach trwałych, w bilansie prezentowane są w pozycji A.IV.1 aktywów bilansu jako "inwestycje długoterminowe w nieruchomości". Po spełnieniu odpowiednich warunków polegających na odrolnieniu gruntu, wydzieleniu działek oraz uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, Spółka planuje na tym gruncie realizować przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie domów jednorodzinnych i ich sprzedaży oraz sprzedaży działek budowlanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziału w gruncie po przyjęciu tego gruntu do ewidencji Spółki, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziału w gruncie, po przyjęciu tego gruntu do ewidencji Spółki, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

W celu uzasadnienia powyższego stanowiska, Spółka podała, że:

1. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Po przekazaniu gruntu do używania wszelkie koszty związane z finansowaniem jego nabycia mogą być przez Spółkę rozpoznawane jako koszt podatkowy na bieżąco w tym również odsetki od kredytu.

2. a contrario z art. 16 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Odsetki naliczone i zapłacone będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.

3. stosownie do art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie gruntu stanowi koszt pośredni, ponieważ jest to koszt związany z posiadaniem przez Spółkę udziału w nieruchomości gruntowej i nie ma wpływu na osiągane przychody.

Odsetki od kredytu jako koszt pośredni będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. W myśl tego przepisu, wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami (poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zwiększenie, zachowanie lub zabezpieczenie tego przychodu).

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

1.

został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

2.

jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

3.

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

4.

poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

5.

został właściwie udokumentowany,

6.

nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z powyższego wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika - brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wynajmie posiadanych nieruchomości, planuje w przyszłości rozszerzyć ją o działalność polegającą na przygotowywaniu terenu pod budowę, budowie domów jednorodzinnych na sprzedaż oraz pośrednictwie finansowym. W związku z powyższym, w roku bieżącym Spółka dokonała nabycia (w formie aktu notarialnego) udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunt rolny, w stosunku do którego nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Nabycie zostało sfinansowane kredytem bankowym. W księgach rachunkowych Spółki udziały te zostały ujęte w aktywach trwałych, w bilansie prezentowane są w pozycji A.IV.1 aktywów bilansu jako "inwestycje długoterminowe w nieruchomości". Po spełnieniu odpowiednich warunków polegających na odrolnieniu gruntu, wydzieleniu działek oraz uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, Spółka planuje na tym gruncie realizować przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie domów jednorodzinnych i ich sprzedaży oraz sprzedaży działek budowlanych.

Wątpliwości Spółki budzi kwestia możliwości zaliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziału w gruncie, po przyjęciu tego gruntu do ewidencji Spółki, do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy określa, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

A contrario - odsetki naliczone i zapłacone będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.

Mając powyższe na uwadze, tut. Organ stwierdza, że spłata odsetek od kredytu zaciągniętego przez Spółkę na zakup udziału w gruncie w celu realizacji przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych stanowi koszt pośredni, ponieważ nie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę na zakup udziału w gruncie, naliczone po dniu przyjęcia tego gruntu do ewidencji Spółki, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w dniu zapłaty.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl