IBPBI/2/423-1157/13/MO - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-1157/13/MO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1157/13/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 17 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w wysokości wartości refundacji, jako zwrotu wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w wysokości wartości refundacji, jako zwrotu wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zarządzająca Portem Lotniczym jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych w formie uproszczonych zaliczek zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Spółka podlega obligatoryjnemu badaniu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. W 2009 r. Spółka zakupiła dwa samochody: lotniskowy samochód ratowniczo - gaśniczych 4x4, lotniskowy ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy 6x6. Samochody te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i rozpoczęto dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od miesiąca XI 2009 r., które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. W dniu 8 grudnia 2009 r. Spółka podpisała umowę na dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (zwany dalej "CUPT") w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 8.4 "...". W dniu 31 marca 2010 r. umowa, o której mowa powyżej została zmieniona aneksem, w którym między innymi zmieniono definicja dofinansowania. W brzmieniu pierwotnym przez dofinansowanie należało rozumieć środki publiczne przyznane Beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn, zm.). Po zmianach definicja dofinansowania otrzymała brzmienie, iż przez dofinansowanie rozumie się płatności udzielone Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie.

Ponadto doprecyzowano, iż Spółka zawarła umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych - Skarbem Państwa. Dofinansowanie do zakupu ww. samochodów Spółka otrzymała w październiku 2010 r.; do tego momentu odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1994 r. nie regulują kwestii momentu dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodu w związku z otrzymaniem dofinansowania.

Spółka w oparciu o stanowiska organów podatkowych w analogicznych sprawach związanych z rozliczaniem dofinansowania zawartych w np. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPBI/2/423-1514/10/CzP z dnia 4 listopada 2010 r., interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPB3/423-168/09-2/JG z dnia 18 maja 2009 r., interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. 1401/PD-006-449/06/WD z dnia 7 listopada 2006 r. dokonała wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych pokrytych dofinansowaniem stanowiących koszty uzyskania przychodów w 2009 r. w miesiącu październiku 2010 r., tj. miesiącu otrzymania dotacji - na bieżąco tzn. bez dokonywania korekty zeznania podatkowych za rok 2009, w których koszty te stanowiły koszty uzyskania przychodu. W związku ze zmianą stanowiska organów podatkowych w zakresie rozliczania dotacji zawartego np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPBI/2/423-1397/12/MO z dnia 15 listopada 2012 r. Spółka postanowiła zweryfikować swoje podejście. Płatnikiem płatności (podmiotem dokonującym wypłaty dofinansowania na rzecz Beneficjenta) jest Bank....

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka powinna - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. - wyłączać z kosztów uzyskania przychodu odpisy umorzeniowe w części pokryte dofinansowaniem w miesiącu otrzymania (na bieżąco) mimo, że wydatki, które dotacja refunduje poniesione były w innym okresie podatkowym i uznane były za koszty uzyskania przychodów w innym okresie niż otrzymana dotacja, czy jednak Spółka powinna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w okresach, w których te koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych stanowiły koszty uzyskania przychodu i odpowiednio korygować zeznania podatkowe CIT-8... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Spółki, konsekwencją zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 8.4 "..." na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu tej części, która została pokryta dofinansowaniem. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 powołanej ustawy za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53 lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). Dodatkowo zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisów amortyzacyjnych) dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym lub zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. nie regulują sposobu postępowania w przypadku, gdy podatnik otrzymuje dofinansowanie (dotację) wolne od podatku z opóźnieniem (refundacja wydatków), czyli po rozpoczęciu dokonywania amortyzacji środka trwałego. Zważywszy na obecnie prezentowane stanowisko organów podatkowych - zdaniem Spółki - powinna ona dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych w tych miesiącach (okresach), w której wykazała je w pełnej wysokości jako koszty uzyskania przychodu. Zatem korekta kosztów powinna odnosić się do tych okresów rozliczeniowych, w których te odpisy amortyzacyjne były ujęte w rachunku podatkowym, czego konsekwencją będzie korekta zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: "ustawy o p.d.o.p."), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o p.d.o.p., kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o p.d.o.p., amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

* budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

* maszyny, urządzenia i środki transportu,

* inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p., odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Natomiast w myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zatem, wszelkie dotacje, subwencje, dopłaty, otrzymane środki pieniężne stanowiące zwrot poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych objęte są zakresem przedmiotowym powyżej art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o p.d.o.p.

Przepisy ustawy o p.d.o.p. nie określają szczególnych zasad dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów. Należy zauważyć, iż otrzymanie refundacji nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie wpływa na wysokość kosztu bądź też całkowite wykluczenie wydatku z kosztów podatkowych. Zatem korekty kosztów powinny odnosić się do tych okresów rozliczeniowych, w których koszty te były ujęte w rachunku podatkowym. Nie powinno mieć znaczenia, czy zostały one poniesione przed, czy po przyznaniu dotacji, bo nie ma przepisu, który uzależniałby zaliczanie tych wydatków do kosztów od tego rodzaju okoliczności.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego Spółka w październiku 2010 r. dostała dofinansowanie (refundację) do zakupionych w 2009 r. samochodów, które otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 8.4 "...". Do momentu otrzymania refundacji poniesionych wydatków Spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych, które w pełnej wysokości były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji gdy wartość poniesionych przez Spółkę wydatków na nabycie wskazanych we wniosku środków trwałych (samochodów) została zrefundowana (zwrócona), to stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o p.d.o.p., dotyczące ich odpisy amortyzacyjne (których podstawę stanowi ustalona zgodnie z przepisami wartość początkowa) podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w okresach rozliczeniowych, w których były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, co będzie skutkowało również koniecznością dokonania korekty zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2009 r.

Tym samym stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębną interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl