Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1101/11/PP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 1 września 2011 r.), uzupełnionym w dniu 29 listopada 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej przebudowanej sieci wodociągowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej przebudowanej sieci wodociągowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 1 grudnia 2011 r. Znak: IBPBI/2/423-1099/11/PP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 29 listopada 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej. Głównym przedmiotem działalności jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy X. W związku ze złym stanem technicznym sieci wodociągowej położonej w X. wzdłuż ulicy Y. Spółka planuje dokonać jej przebudowy. Sieć wodociągowa jest wpisana do ewidencji środków trwałych i podlega amortyzacji. Przedmiotowa sieć położona jest na terenie górniczym zakwalifikowanym do III kategorii przydatności do zabudowy. W tym rejonie jest nadal projektowana eksploatacja górnicza. Mając na uwadze powyższe, Spółka wystąpiła do przedsiębiorstwa górniczego prowadzącego w tym rejonie eksploatację, o zwrot zwiększonych nakładów związanych z zabezpieczeniem sieci na wpływy eksploatacji górniczej.

Na tę okoliczność zostanie zawarta z przedsiębiorstwem górniczym ugoda (projekt w załączeniu), w której przedsiębiorstwo górnicze zobowiązuje się do naprawienia szkody oraz profilaktycznego zabezpieczenia sieci wodociągowej poprzez udział w kosztach przebudowy w wysokości 83%, co stanowi kwotę 811.928,45 zł wartości projektowo-kosztorysowej.

Rozliczenia z tytułu zawartej ugody będą przedstawiać się następująco:

1.

Spółka otrzyma zaliczkę na pokrycie kosztów w terminie do 30 dni od daty podpisania ugody.

2.

w trakcie trwania przebudowy strony dopuszczają możliwość częściowego pokrywania jej kosztów przez przedsiębiorstwo górnicze. Podstawą do pokrycia tych kosztów będzie protokół częściowego odbioru robót określający procentowy stan ich zaawansowania, potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Naprawienie szkody oraz profilaktyczne zabezpieczenie polegać będzie na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej wzdłuż ulicy Y. na sieć wodociągową z rur klasy PEHD SDR 11 PN 10 zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pn. "Przebudowa sieci wodociągowej #216;200 istniejącej z przyłączami wzdłuż drogi Y. w X". Przebudowa będzie dokonana w ten sposób, że obok istniejącego, starego wodociągu będzie położony nowy wodociąg wykonany w nowej technologii PE. Stary wodociąg zostanie zaślepiony, zaś nowy włączony do sieci wodociągowe0j.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku w sprawie, w którym wskazano, iż Spółka na podstawie stosownego zgłoszenia, dokona przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, w wyniku czego nastąpi wzrost wartości użytkowej. Wydatki na przebudowę przekroczą w roku podatkowym kwotę 3.500,- zł.

Z uzupełnienia wniosku z dnia 22 listopada 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 29 listopada 2011 r.) wynika, iż od powiększonej wartości ulepszonego środka trwałego (sieci wodociągowej) - w zakresie odpowiadającym otrzymanemu od przedsiębiorstwa górniczego świadczeniu pieniężnemu - dokonywane odpisy amortyzacyjne nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy aby ustalić wartość początkową ulepszonego obiektu należy dokonać jego częściowej likwidacji wartościowej i o pozostałą wartość (po likwidacji) zwiększyć poniesione nakłady na przebudowę, czy też wydatki poniesione na przebudowę tej sieci powiększą wartość początkową tegoż środka trwałego.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na przebudowę sieci wodociągowej powiększą wartość początkową tegoż środka trwałego. W myśl art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p., jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500,- zł Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500,- zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwania za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Wartość początkowa środka trwałego ustalona na podstawie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości rynkowej lub też wyceny podatnika może zatem ulec zmianie na skutek poniesienia wydatków na ulepszenie tych składników majątku. Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się m.in. wydatki na przebudowę - zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny. Jak z powyższego wynika, obowiązek zwiększenia wartości początkowej środka trwałego na skutek poniesienia wydatków związanych z jego ulepszeniem wystąpi tylko wówczas, gdy na skutek podjęcia wyżej wymienionych prac nastąpi wzrost wartości użytkowej ulepszonego środka trwałego w stosunku do wartości z dnia jego przyjęcia do używania, a suma wydatków poniesionych na jego ulepszenie w danym roku podatkowym powinna przekroczyć 3.500,- zł W tej sytuacji wydatki poniesione na przebudowę sieci wodociągowej należy zakwalifikować jako wydatki na jej ulepszenie. Wydatki te powiększają wartość początkową tegoż środka trwałego i będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez amortyzację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - dalej "u.p.d.o.p."), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych (...).

Zatem wydatki na ulepszenie środków trwałych nie stanowią bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Jednakże zgodnie z art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p., kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne), dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16 m u.p.d.o.p., z uwzględnieniem art. 16 ww. ustawy.

Stosownie do postanowień art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p., jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W myśl art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p., amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1.

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2.

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3.

inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

u.

p.d.o.p. nie precyzuje użytych w niej pojęć przebudowa, adaptacja, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja. Brak jest także definicji pojęcia remont.

Remontem - zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zgodnie z powyższą definicją, istotą remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego oraz użytkowego środka trwałego, wraz z wymianą zużytych składników technicznych, niezmieniające jego charakteru i funkcji, a następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego i wynikające z tej eksploatacji - a więc są to wszystkie zmiany trwale przywracające pierwotny poziom techniczny danego środka trwałego, pierwotną zdolność użytkową utraconą na skutek upływu czasu i eksploatacji, przy czym pojęcie to nie obejmuje zwykłych zabiegów konserwacyjnych. Podkreślenia wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym.

Według utrwalonego orzecznictwa sądowego, z ulepszeniem środków trwałych mamy do czynienia, gdy następuje ich:

* przebudowa, czyli zmiana (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny, rozbudowa, tj. poprawienie składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych itp.,

* adaptacja, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony albo nadania mu nowych cech użytkowych,

* rekonstrukcja, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,

* modernizacja, tj. unowocześnienie środka trwałego.

Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont, a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega zatem na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji czy wymagań, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż głównym przedmiotem działalności Spółki jest zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy. W związku ze złym stanem technicznym sieci wodociągowej Spółka planuje dokonać jej przebudowy. Sieć wodociągowa jest wpisana do ewidencji środków trwałych i podlega amortyzacji. Przedmiotowa sieć położona jest na terenie górniczym zakwalifikowanym do III kategorii przydatności do zabudowy. W związku z powyższym Spółka wystąpiła do przedsiębiorstwa górniczego prowadzącego w tym rejonie eksploatację, o zwrot zwiększonych nakładów związanych z zabezpieczeniem sieci na wpływy eksploatacji górniczej.

Na tę okoliczność zostanie zawarta z przedsiębiorstwem górniczym ugoda, w której przedsiębiorstwo górnicze zobowiąże się do naprawienia szkody oraz profilaktycznego zabezpieczenia sieci wodociągowej poprzez udział w kosztach przebudowy. Naprawienie szkody oraz profilaktyczne zabezpieczenie polegać będzie na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej na sieć wodociągową z rur klasy PEHD SDR 11 PN 10. Przebudowa będzie dokonana w ten sposób, że obok istniejącego, starego wodociągu będzie położony nowy wodociąg wykonany w nowej technologii PE. Stary wodociąg zostanie zaślepiony, zaś nowy włączony do sieci wodociągowej. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż w wyniku przeprowadzonych prac nastąpi wzrost wartości użytkowej środka trwałego.

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż zakres przedmiotowych prac będzie stanowił ulepszenie środka trwałego (sieci wodociągowej), o którym mowa w art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p. Tym samym poniesione wydatki powiększają wartość początkową środka trwałego i stanowią podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Jednocześnie wskazać w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej sieci wodociągowej w jakiej dokonane ulepszenie zostanie pokryte ze środków otrzymanych od przedsiębiorstwa górniczego nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i nr 2 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl