IBPBI/2/423-1088/08/MO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1088/08/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 15 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu podziału dotychczas wykorzystanej pomocy publicznej w związku z podziałem zezwolenia strefowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu podziału dotychczas wykorzystanej pomocy publicznej w związku z podziałem zezwolenia strefowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 31 marca 2008 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretacje przepisów w zakresie podziału Spółki działającej na terenie SSE. W odpowiedzi na opisany we wniosku przyszły stan faktyczny Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż stanowisko Spółki co do prawa do zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu działalności na terenie SSE nowo powstałej Spółki oraz co do sposobu podziału dotychczas wykorzystanej pomocy publicznej oraz przysługujących limitów pomocy publicznej oparte na ich odniesieniu do wydatków na nabycie wartości środków trwałych, które stanowiły podstawę do wyliczenia limitów pomocy publicznej i które przechodzą do nowo zawiązanej Spółki oraz tych które zostają w dotychczasowej Spółce jest prawidłowe. Powyższe zostało wyrażone w interpretacjach IBPB3/423-275/08/MO z dnia 25 czerwca 2008 r., IBPB3/423-513/08/MO oraz IBPB3/423-512/08/MO z dnia 26 czerwca 2008 r.. Z uwagi na toczący się proces przygotowania do wydzielenia oraz na uzgodnienia poczynione z Ministerstwem Gospodarki stan faktyczny opisany będący podstawą do rozstrzygnięcia w przytoczonych powyżej interpretacjach uległ nieznacznym zmianom. Mając na uwadze powyższe Spółka występuje z wnioskiem o interpretację zdarzenia przyszłego zgodnie z ostatecznym planem wydzielenia uzgodnionym z Ministerstwem Gospodarki co wynika ze sprecyzowania oraz zmian w planowanym stanie faktycznym opisanym w pierwotnym wniosku.

Mając na uwadze powyższe pełny stan faktyczny związany z planowanym wydzieleniem przedstawia się następująco:

1.

Spółka Sp. z o.o. prowadzi swą działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej "SSE") od roku 1999 r. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 105.124.500,00 PLN, zaś kapitał ten dzieli się na 210.249 udziałów spółki o wartości nominalnej każdego udziału wynoszącej 500 PLN. Wszystkie udziały Spółki posiadane są przez spółką publiczną G.K. S.A., (dalej "GK"). W ramach przedsiębiorstwa prowadzone są dwa główne trzony działalności stanowiące każdy z osobna zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie sporządzającą samodzielnie bilansu są to: Spółka, tj. (1) zakład opakowań (dalej "ZO"), oraz (2) zakład stopów miękkich (dalej "ZSM"). Przedmiotem działalności ZO jest produkcja nowoczesnych opakowań wielowarstwowych dla branż, m.in.; koncentratów spożywczych, przemysłu cukierniczego, przemysłu mleczarskiego, farmaceutycznego, natomiast przedmiotem działalności ZSM jest produkcja kształtowników aluminiowych dla motoryzacji oraz budownictwa. Powyższy krótki opis przedmiotu działalności ZO i ZSM pozwala zaznaczyć odrębność przeznaczenia produktów wytwarzanych przez ZO i ZSM.

2.

Zezwolenia na działalność w SSE i ich spełnione warunki.

Spółka posiada dwa zezwolenia dla działalności w SSE, (1) zezwolenie nr 30 wydane przez SSE dnia 25 czerwca 1998 r. (dalej "Zezwolenie 30"), oraz (2) zezwolenie nr 48 wydane przez Ministerstwo Gospodarki dnia 26 października 1999 r. (dalej "Zezwolenie 48"). Zezwolenie nr 30 zostało udzielone do dnia 8 sierpnia 2016 r. Warunkami wskazanymi w Zezwoleniu nr 30 było; rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w terminie do dnia 31 lipca 1999 r.; zatrudnienie na terenie SSE, w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r., nie mniej niż 120 pracowników; poniesienie wydatków inwestycyjnych (stosownie do § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim (Dz. U. Nr 88, poz. 397 oraz Dz. U. Nr 28, poz. 155) o wartości 49.700.000, 00 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. Wszystkie warunki określone dla Zezwolenia nr 30 zostały w całości przez Spółkę wypełnione.

Zezwolenie nr 48 zostało udzielone do dnia 8 sierpnia 2016 r. Warunkami wskazanymi w Zezwoleniu nr 48 było; rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w terminie do dnia 31 stycznia 2000 r.; poniesienie wydatków inwestycyjnych (stosownie do § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim (Dz. U. Nr 88, poz. 397 oraz Dz. U. Nr 28, poz. 155) o wartości 20.300.000,00 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r.

W dniu 20 września 2004 r. Spółka wystąpiła do Ministerstwa Gospodarki z wnioskiem o zmianę Zezwolenia nr 48 w zakresie wartości nakładów inwestycyjnych z kwoty 20.300.000, 00 zł do kwoty 150.300.00, 00 zł, z terminem ich poniesienia; do dnia 31 grudnia 2006 r. Decyzją Ministra Gospodarki i Pracy nr 272/PR/04 z dnia 20 października 2004 r. w sprawie zmiany zezwolenia nr 48 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wnioskowana zmiana, o jakiej mowa powyżej, została dokonana. Wszystkie warunki określone dla Zezwolenia nr 48, w tym uwzględniające warunki zmienione Zezwolenia nr 48 (na mocy zmiany dokonanej Decyzją Ministra Gospodarki i Pracy nr 272/PR/04 z dnia 20 października 2004 r.) zostały w całości przez Spółkę wypełnione.

Na wniosek Spółki Minister Gospodarki i Pracy, zmienił wskazany w Zezwoleniu nr 30 oraz w Zezwoleniu nr 48 przedmiot działalności Spółki. Zmiana została dokonana po przeprowadzeniu postępowania zakończonego;

a.

Decyzją nr 269/PR/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zmiany Zezwolenia nr 30 na prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

b.

Decyzją nr 272/PR/04 z dnia 20 października 2004 r. w sprawie zmiany Zezwolenia nr 48 na prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

3.

Cel Spółki wydzielonej sposób jego osiągnięcia - rys ogólny

Zarząd Spółki, w ramach reorganizacji przedsiębiorstwa swej Spółki oraz w związku z reorganizacją struktury organizacyjnej grupy kapitałowej spółki GK, jako jedynego wspólnika Spółki, prowadzi działania mające na celu rozdzielenie biznesów funkcjonujących obecnie w ramach jednej spółki, tj. rozdzielenie ZO i ZSM.

Sposobem realizacji powyższego zamierzenia jest planowany przez Spółkę podział spółki, stosownie do przepisów Tytułu IV, Działu II (art. 528 i nast.) ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn, zm.), (dalej "k.s.h."). Rozwiązaniem korzystnym dla spółki powstałej w wyniku podziału (dalej "Spółka I") w ocenie Spółki w pełni transparentnym, w ramach sposobów podziału spółki kapitałowej określonych w art. 529 k.s.h., jest podział Spółki poprzez wydzielenie ze Spółki nowej spółki, o czym mowa w art. 529 § 1 ust. 4 k.s.h., polegający na pozostawieniu części majątku Spółki w Spółce (pozostawieniu działu ZO) oraz przeniesieniu drugiej części majątku Spółki (przeniesieniu działu ZSM) na spółkę nowo zawiązaną przy dokonywaniu podziału, która działać będzie w formie organizacyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka I"). Przeniesienie dotyczyłoby, jak wspomniano wyżej, działu ZSM nie sporządzającego w Spółce samodzielnie bilansu, ale stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, zaś jego realizacja, wobec istniejącej odmienności i rozdzielności procesów produkcyjnych ZO i ZSM, nie będzie związana z trudnościami formalnymi czy operacyjnymi.

Wybrany przez Spółkę model realizacji celu biznesowego w pełni pozwala na realizację również bardzo dla niej ważnych aspektów prawnych. Sukcesja prawna wynikająca z art. 531 § 1 k.s.h. oraz art. 93c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), (dalej "OP") powoduje przejście na "Spółkę I" praw i obowiązków, nadto uprawnień i ulg (związanych z udzieloną Spółce pomocą publiczną) związanych ze składnikami majątku przydzielonymi "Spółce I" w planie podziału Spółki.

4.

Cel "Spółki I" sposób jego osiągnięcia - rys szczegółowy

Jak wskazano powyżej w pkt (3) sposobem dla realizacji celu biznesowego Spółki jest dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie ze Spółki nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Spółka I". Przy dokonywaniu podziału Spółki, stosownie do art. 533 § 2 k.s.h. oraz art. 534 k.s.h., sporządzony zostanie plan podziału Spółki, w którym szczegółowo określone zostaną składniki majątku pozostające w Spółce oraz przejmowane przez "Spółkę I", nadto pracownicy związani z danym działem (ZO lub ZSM) pozostający w Spółce i przechodzący do "Spółki I" (dalej "Plan podziału"). Dla Spółki przydzielone zostaną składniki majątku związane i potrzebne dla funkcjonowania ZO, zaś dla "Spółki I" przydzielone zostaną te, które związane są i potrzebne dla funkcjonowania ZSM.

W Planie podziału, w związku z sukcesją związaną z dokonywanym podziałem Spółki, jako skutkiem prawnym dokonywanego podziału, wskazana zostanie, jako siedziba "Spółki I", dotychczasowa siedziba zakładu ZSM, to jest teren SSE. "Spółka I" zatem, od dnia rejestracji podziału Spółki przez właściwy wydział rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzić będzie działalność na terenie SSE, będąc sukcesorem praw i obowiązków Spółki, w zakresie praw, obowiązków i uprawnień (w tym pomocy publicznej) związanych ze składnikami przydzielonymi "Spółce I" w Planie podziału.

Jak wskazano powyżej, w Planie podziału zostaną szczegółowo oraz precyzyjnie określone składniki majątkowe, które pozostaną w Spółce oraz te, które przeniesione zostaną na "Spółkę I", nadto pracownicy pozostający w Spółce i przechodzący do "Spółki I", kolejno zaś określony zostanie zakres pomocy publicznej "przechodzącej" na "Spółkę I" i "pozostającej" w Spółce. W związku z tym, iż Spółka dotychczas działająca jako jednolity podmiot, posiada zarówno Zezwolenie nr 30 jak i Zezwolenie nr 48, podział składników w Planie podziału Spółki dokonany będzie stosownie do działalności ZO pozostawianej w Spółce oraz działalności ZSM przenoszonej do "Spółki I" i w ten sposób, poprzez przyporządkowanie składników do danej działalności, dokonany zostanie podział składników pozostawianych w Spółce wraz z Zezwoleniem nr 48 i składników przenoszonych do "Spółki I" wraz z Zezwoleniem nr 30. W Planie podziału, stosownie do stanowiska Ministerstwa Gospodarki wyrażonego w piśmie z dnia 7 lipca 2008 r. (nr DIW-IV-454-46-AG/08, L.dz. 6454) kierowanym do GK jako jedynego wspólnika Spółki - co do możliwości przeniesienia "całego" zezwolenia posiadanego przez spółkę dzieloną na spółkę powstającą w związku z podziałem - Spółka planuje wskazać, iż na "Spółkę I" przenoszone jest "całe" Zezwolenie nr 30, zaś po stronie Spółki pozostaną uprawnienia (już nie obowiązki, a to wobec wcześniejszego wykonania przez Spółkę wszelkich obowiązków związanych z Zezwoleniem nr 48) związane czy wynikające z Zezwolenia nr 48, a na "Spółkę I" przeniesione zostaną wszelkie uprawnienia (już nie obowiązki, a to wobec wcześniejszego wykonania przez Spółkę wszelkich obowiązków związanych z Zezwoleniem nr 30) związane czy wynikające z Zezwolenia nr 30.

Podział składników przenoszonych na "Spółki I", tym samym związanych z ZSM, zostanie w Planie podziału dokonany w taki sposób, aby nie naruszyć zasady, iż przeniesienie składników nabytych w związku z realizacją zobowiązań podmiotu wynikających z danego z zezwoleń nie może nastąpić w okresie 5 - ciu lat od ich nabycia.

W związku z planowanym podziałem Spółki Ministerstwo Gospodarki dokona zmian w zezwoleniu nr 30 w zakresie korzystającego. Zmiana polegać będzie na zmianie korzystającego na "Spółkę I" ze Spółki. W wyniku powyższego powstanie następujący stan formalno-prawny:

a.

po stronie Spółki pozostaną uprawnienia związane ze Zezwoleniem nr 48 oraz składnikami majątkowymi pozostawianymi w Spółce (stanowiącymi, wartościowo w stosunku do nakładów poczynionych łącznie przez Spółkę w związku z Zezwoleniem nr 30 i Zezwoleniem nr 48 według wyliczeń dokonanych stosownie do stanu bieżącego), tj. w szczególności uprawnienia do prowadzenia działalności w SSE i związanego z tym, oraz z pozostawianym przy Spółce Zezwoleniem nr 48, uprawnienia do korzystania z pomocy publicznej, w ww. procentowym zakresie w odniesieniu do pomocy pozostałej;

b.

zmiana Zezwolenia nr 30 w ten sposób, aby nastąpiło jego przeniesienie na "Spółkę I", jako spółkę będącą sukcesorem Spółki w związku z dokonywanym podziałem Spółki, przy czym zmiana ta, wobec wykonania obowiązków wynikających z Zezwolenia nr 30 dotychczas przez Spółkę, związana będzie de facto wyłącznie z nabyciem uprawnień do prowadzenia działalności w SSE oraz uprawnień do dalszego korzystania z pomocy publicznej (określonej w Planie podziału, jako różnica między wartością 100% pomocy przysługującej Spółce, a wartości pomocy przez Spółkę wykorzystanej podzielonej procentowo między Spółkę a "Spółkę I", stosownie do ilości procentowej składników pozostających w Spółce a przenoszonych na "Spółkę I" w ramach podziału według stanu na dzień sporządzania Planu podziału), stosownie do udziału procentowego składników przenoszonych do "Spółki I" wraz z Zezwoleniem nr 30 (jako związanych i przyporządkowanych do ZSM) i pozostawianych w Spółce wraz z Zezwoleniem nr 48 (jako związanych i przyporządkowanych do ZO).

Przedstawiając planowaną sekwencję czynności Spółka wskazuje, iż w pierwszej kolejności, stosownie do przepisów k.s.h., sporządzony zostanie Plan podziału Spółki, w którym szczegółowo określone zostaną składniki pozostawiane w Spółce wraz z Zezwoleniem nr 48 (związane z ZO) oraz te przenoszone do "Spółki I" wraz z Zezwoleniem nr 30 (związane z ZSM). Kolejno zostaną wykonane dalsze obowiązki związane z podziałem Spółki, jakie k.s.h. nakłada na spółkę dokonująca podziału.

W wyniku podziału, od dnia rejestracji podziału przez właściwy wydział rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, na terenie SSE działać będzie Spółka oraz "Spółka I", jako spółka wydzielona ze Spółki w związku z dokonanym podziałem.

Kolejno Spółka oraz "Spółka I" złożą pisemny wniosek do Ministerstwa Gospodarki, o dokonanie zmiany Zezwolenia nr 30 poprzez zmianę podmiotu uprawnionego, ze Spółki na "Spółkę I", przedkładając postanowienie wydane przez wydział rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie rejestracji podziału Spółki wydzielenia "Spółki I", który w ten sposób będzie sukcesorem określonych praw i obowiązków Spółki określonych w Planie podziału.

W związku z podziałem Spółki poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie sporządzającej samodzielnie bilansu do "Spółki I" oraz na podstawie powyższych wystąpień Ministerstwo Gospodarki zmieni zezwolenia numer 30 w zakresie zmiany korzystającego.

Ponadto w celu uszczegółowienia stanu faktycznego Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż w planie podziału znajdą się zarówno środki trwałe wchodzące w limity wydatków poszczególnych zezwoleń jak i nie wchodzące w limity wydatków tychże zezwoleń (nabyte w latach 2007 i 2008). Dodatkowo Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż część starszych środków trwałych, która stanowiła podstawę do określenia limitów wydatków inwestycyjnych jest już zlikwidowana, gdyż nastąpiło ich ekonomiczne zużycie. Zużycie i likwidacja przedmiotowych środków trwałych została dokonana z zachowaniem 5- letniego okresu, o którym mowa w przepisach szczegółowych.

W zakresie limitów ulg podatkowych oraz wykorzystanych ulg podatkowych występuje następujący stan faktyczny.

Spółka działa jako jeden podmiot gospodarczy na podstawie dwóch zezwoleń zezwolenia nr 30 oraz zezwolenia nr 48. Z uwagi na fakt, iż oba zezwolenia posiadają identyczny przedmiot działalności dochód podatkowy oraz dochód zwolniony obliczany był dla całej Spółki i nie był on dzielony na poszczególne zezwolenia. Limit pomocy publicznej możliwej do uzyskania wynikający z nakładów na zezwolenie nr 30 wynosi 40.347 tys. zł (75% poniesionych wydatków inwestycyjnych w okresie do 31 grudnia 2003 r.). Limit pomocy publicznej możliwej do uzyskania wynikający z nakładów na zezwolenie nr 48 wynosi 128.995 tys. zł (75% poniesionych wydatków inwestycyjnych w okresie do 31 grudnia 2006 r.). Całościowy limit pomocy publicznej wynosi więc 169.342 tys. zł (limit ze zezwolenia nr 30 + limit ze zezwolenia nr 48).

Spółka od 1998 do 2007 r. wykorzystała 38.531 tys. zł pomocy publicznej z tytułu zwolnienia z podatku od osób prawnych oraz z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Powyższe kwoty są kwotami nominalnymi i nie uwzględniają dyskontowania, o którym mowa w przepisach szczegółowych.

W planie podziału limit pomocy publicznej przysługujący na poszczególne zezwolenia zostanie podzielony w proporcji do środków trwałych stanowiących podstawę do wyliczenia limitów pomocy publicznej przechodzących do "Spółki I" w stosunku do środków trwałych stanowiących podstawę do wyliczenie limitów pomocy publicznej pozostających w Spółce. Z powyższego wyliczenia otrzymamy stosunek procentowy (zwany dalej: "Wskaźnikiem") wg którego Spółka planuje podzielić limity przysługującej pomocy pomiędzy Spółką a "Spółką I". Zgodnie z tym co Spółka podnosiła wcześniej, część środków trwałych nakłady na które zostały zaliczone do wydatków inwestycyjnych stanowiących podstawę do wyliczenia ulg inwestycyjnych została już zlikwidowana i nie będzie wpływać na wyliczenie "Wskaźnika". Na wyliczenie przedmiotowego wskaźnika nie będą wpływać również środki trwałe nabyte po 31 grudnia 2006 r., a wydatki na nabycie których nie były zaliczone do limitów wydatków inwestycyjnych określonych w zezwoleniach na działalność na terenie SSE. Do wyliczenia przedmiotowego "Wskaźnika" zostaną więc użyte wyłącznie wartości środków trwałych ujętych w planie podziału, które stanowiły podstawę do wyliczenia limitów nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych zezwoleń.

Uwzględniając powyższe wg szacunków Spółki "Wskaźnik" będzie stanowił:

* w przypadku zezwolenia nr 30 ok. 31,1% środków trwałych przechodzących do "Spółki I" i 68,9% środków trwałych pozostających w Spółce.

* w przypadku zezwolenia nr 48 ok. 51,7% środków trwałych przechodzących do "Spółki I" i 48,3% środków trwałych pozostających w Spółce.

"Wskaźnik" globalny (dla obu zezwoleń razem) będzie wynosił natomiast ok. 47,6% środków trwałych przechodzących do "Spółki I" i 52,4% środków trwałych pozostających w Spółce.

Podział przysługujących limitów pomocy publicznej zostanie dokonany w planie podziału przy zastosowaniu "Wskaźnika globalnego".

W wyniku powyższego dla "Spółki I" całkowity limit pomocy zostanie ustalony na kwotę 80.608 tys. zł (47,6% x 169.342 tys.) a dla Spółki na kwotę 88.735 tys. zł (52,4%x 169.342 tys.)

Z uwagi na fakt, iż maksymalny limit pomocy publicznej dla zezwolenia nr 30 czyli zezwolenia na podstawie, którego działać będzie "Spółka I" wynosi 40.347 tys. zł - limit możliwej do wykorzystania pomocy publicznej dla "Spółki I" zostanie zmniejszony do kwoty 40.347 tys. zł.

W przypadku Spółki całkowity limit pomocy publicznej wynikający z planu podziału obliczony wg opisanej powyżej metodologii wyniesie 88.735 tys. zł i będzie on niższy od limitu przypisanego do zezwolenia nr 48, który wynosi 128.995 tys. zł W związku z powyższym Spółka będzie miała prawo do limitu w wysokości niższej czyli 88.735 tys. zł.

W analogiczny sposób zostanie podzielona pomoc dotychczas wykorzystana. A więc do "Spółki I" zostanie przypisana pomoc w wysokości 18.341 tys. zł (47,6% z kwoty 38.531 tys. zł) a do Spółki 20.190 tys. zł (52,4% z kwoty 38.531 tys. zł).

Na bazie powyższego zostaną obliczone limity pomocy publicznej możliwe do wykorzystania w latach przyszłych przez "Spółkę I" oraz Spółkę. Wyliczenie odbędzie się poprzez odjecie wyliczonych powyżej limitów tj. odjęcie od limitu całkowitego przypadającego na daną Spółkę limitu dotychczas wykorzystanego.

Wobec powyższego limit możliwej do wykorzystania pomocy publicznej w przypadku "Spółki I" wyniesie 22.006 tys. zł (40.347 tys. zł minus 18.341 tys. zł), a w przypadku Spółki 68.545 tys. zł (88.735 tys. zł minus 20.190 tys. zł).

Powyższe wyliczenia są szacunkowe i mogą ulec nieznacznym zmianom. Przedstawienie ich przez Spółkę ma na celu jedynie opisanie i przedstawienie metodologii wyliczenia a nie weryfikację poszczególnych cyfr.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy opisana metodologia podziału dotychczas wykorzystanej pomocy publicznej bazująca na proporcji ustalonej na bazie wartości przekazywanych środków trwałych wchodzących w limity wydatków inwestycyjnych jest prawidłowa (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Zdaniem Spółki metodologia podziału dotychczas wykorzystanej pomocy jest elementem niezbędnym do wyliczenia przysługującego limitu przyszłej pomocy w podziale na poszczególne Spółki. Zdaniem Spółki opisana metodologia jest prawidłowa, gdyż dzieli dotychczas wykorzystaną pomoc dokładnie w takiej proporcji jak proporcja w jakiej pozostają dzielone środki trwałe stanowiące podstawę do wyliczenia limitów pomocy publicznej. W związku z powyższym opisana metodologia w pełni odzwierciedla wymogi art. 93c ustawy - Ordynacja Podatkowa. Ponadto opisana wyżej metodologia jest zdaniem Spółki zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zaprezentowanym interpretacji IBPB3/423-513/08/MO z dnia 26 czerwca 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Należy zauważyć, że ocenie poddano przedstawioną metodologię wyliczenia, a nie weryfikację poszczególnych cyfr, o co zresztą wnioskowano w ostatnim zdaniu w przedmiotowym stanie faktycznym.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl