IBPBI/2/423-1082/14/SD - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-1082/14/SD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1082/14/SD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie:

* ustalenia, czy w przypadku likwidacji Spółki kapitałowej, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się kwot otrzymanych w ramach likwidacji, w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w tej Spółce - jest prawidłowe,

* możliwości zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie:

* ustalenia, czy w przypadku likwidacji Spółki kapitałowej, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się kwot otrzymanych w ramach likwidacji w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w tej Spółce,

* możliwości zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: "Spółka") jest spółką z o.o. posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski oraz podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W przyszłości planowane jest dokonanie transakcji wymiany udziałów ("Wymiana udziałów"), unormowanej w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach której Wnioskodawca będzie spółką nabywającą, tj. nabędzie w formie wkładu niepieniężnego (na podstawie jednej uchwały o podwyższeniu kapitału) Udziały w innej Spółce kapitałowej posiadającej osobowość prawną z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej ("Spółka kapitałowa"), w zamian za które przekaże na rzecz dokonujących aportu ("Udziałowców") własne udziały. Wartość udziałów w Spółce kapitałowej nabytych w ramach wymiany udziałów przez Spółkę zostanie w całości wniesiona na kapitał zakładowy Spółki. Wartość nominalna udziałów Spółki wydana na rzecz Udziałowców odpowiadać będzie wartości podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku nabycia Udziałów w Spółce kapitałowej.

Wymiana udziałów spełniać będzie warunki wskazane w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

1. Spółka, jako spółka nabywająca, uzyska w wyniku jednej uchwały o podwyższeniu kapitału (poprzez emisję nowych udziałów opłaconych aportem) udziały w Spółce kapitałowej dające bezwzględną większość praw głosów w Spółce kapitałowej.

2. Podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Nadto przy wymianie udziałów nie będzie dopłat w gotówce.

W przyszłości nie jest wykluczone, że Spółka kapitałowa zostanie zlikwidowana.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku likwidacji Spółki kapitałowej, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się kwot otrzymanych w ramach likwidacji w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w tej Spółce, którym jest kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce kapitałowej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki kapitałowej, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się kwot otrzymanych w ramach likwidacji w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w tej Spółce, którym jest kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce kapitałowej.

Przy likwidacji Spółki kapitałowej, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8e, wartość przychodu otrzymanego przez Wnioskodawcę w części stanowiącej koszt ich nabycia nie będzie zaliczana do przychodów, przy czym kosztem tym będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Wnioskodawcę na rzecz swojego wspólnika w zamian za aport.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy planowana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów; powyższa kwestia stanowi bowiem element opisu zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p., do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Treść ww. przepisu wskazuje, że jeżeli w wyniku likwidacji spółki podatnik otrzymuje majątek tej spółki, to do przychodów tego podatnika podlega zaliczeniu tylko nadwyżka uzyskanego majątku ponad wydatki na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) w tej spółce. Natomiast w przypadku, gdy wartość majątku otrzymana z związku z likwidacją spółki będzie równa lub niższa od poniesionych wydatków na nabycie bądź objęcie tych udziałów (akcji), to nie będzie ona podlegała zaliczeniu do jego przychodów. Jednocześnie wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) nie będą w takiej sytuacji stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że w przypadku otrzymania majątku w związku z likwidacją Spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca nabędzie udziały w ramach transakcji "wymiany udziałów", Wnioskodawca może uzyskać przychód (dochód), stanowiący różnicę pomiędzy otrzymanym majątkiem, a kosztem nabycia udziałów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p., w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez Wnioskodawcę Udziałowcowi Spółki kapitałowej w zamian za jej udziały.

Zauważyć jednocześnie należy, że w sprawie nie będzie mieć zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p. Przepis ten odnosi się bowiem do ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów, a nie do ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku z likwidacją spółki i otrzymanym z tego tytułu majątkiem.

Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie:

* ustalenia, czy w przypadku likwidacji Spółki Kapitałowej, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się kwot otrzymanych w ramach likwidacji w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w tej Spółce-jest prawidłowe,

* możliwości zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl