Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1080/08/PP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 1 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych, których nabycie zostało sfinansowane dotacją (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych, których nabycie zostało sfinansowane dotacją.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność opodatkowaną głównie stawką 22%. Zajmuje się recyklingiem odpadów szklanych. W 2007 r. Spółka rozpoczęła nową inwestycję realizowaną na terenie województwa śląskiego. Dotychczas nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntów do nieruchomości, na terenie której znajdują się budynki poprzemysłowe wymagające adaptacji i modernizacji. Wnioskodawca planuje przenieść działalność firmy na teren nowej inwestycji i stworzyć tam Centrum Recyklingu Szkła wraz z całą infrastrukturą. Niezbędna również będzie budowa nowoczesnej instalacji do przekształcenia stłuczki szklanej w celu odzysku oraz nabycia odpowiednich maszyn do pełnego funkcjonowania procesu recyklingu (ładowarki, wagi). Efektem niniejszej inwestycji będzie stworzenie nowoczesnego Centrum Recyklingu Szkła, rozszerzenie oferty Spółki o nowe usługi ściśle związane z recyklingiem i działaniami mającymi na celu zwiększenie ochrony środowiska, zwiększenie wydajności w zakresie recyklingu oraz stopnia czystości produkowanej stłuczki szklanej, zwiększenie powierzchni magazynowej dla odpadów szklanych oraz wzrost zatrudnienia w Spółce. Planowane koszty inwestycji szacuje się na kwotę 12,670 mln, która po ukończeniu będzie zaklasyfikowana jako środki trwałe Spółki.

Bieżące środki Spółki nie pozwalają na sfinansowanie ww. inwestycji, w związku z tym Spółka wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie części inwestycji.

Ewentualne wsparcie Wnioskodawca otrzymałby w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu IV "Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska" Działanie 4.6. "Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych". Otrzymana dotacja inwestycyjna miałaby charakter bezzwrotny.

Celem działania jest zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i niebezpiecznych podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu. W związku z powyższym cele podjętej inwestycji oraz otrzymanej dotacji są ze sobą ściśle tożsame, a także zbieżne z działalnością jednostki.

Podmiotem udzielającym wsparcia - wypłacającym środki oraz nadzorującym cały projekt (instytucją wdrażającą i pośrednicząca) będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast wnioskowana dotacja zostanie przyznana ze środków Funduszu UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wkład własny wynosi 70%, natomiast do 30% wartości inwestycji pokrywane jest ze środków Funduszu EFRR, gdzie 75% finansowane jest z EFRR i 25% z krajowych środków publicznych w postaci pomocy publicznej. Dofinansowanie będzie polegało na refundacji części kosztów kwalifikowanych inwestycji, zabudżetowanych we wniosku o płatność. Dotacja będzie wypłacana w formie transz po udokumentowaniu wydatku na nabycie środka trwałego i uprzednim uregulowaniu przez Spółkę zobowiązania. Spółka nadmienia, iż Instytucja wdrażająca zwróci tylko wartość netto inwestycji, kwotę VAT wynikającą z faktur Spółka będzie musiała płacić z własnych środków.

Z uwagi na wysoki stopień trudności oraz dużą pracochłonność opracowanie wniosku o udzielenie dotacji Spółka zleciła wyspecjalizowanej firmie doradczej. Zgodnie z zawartą umową należność za sporządzenie powyższego wniosku zostanie wypłacona zleceniobiorcy na podstawie dwóch faktur, z których jedna dotyczyć będzie stałej części wynagrodzenia, ustalonego niezależnie od efektu wykonanej pracy - jest to kwota ok. 3 400 zł netto. Druga faktura zostanie wystawiona pod warunkiem otrzymania przez Spółkę dotacji w wysokości:

* 6,5% wartości dofinansowania dla dofinansowania do 3 mln zł;

* 6,3% wartości dofinansowania dla dofinansowania powyżej 3 mln zł.

Wydatki na nabycie usług firmy doradczej nie stanowią wydatków kwalifikowanych, za poniesienie których Spółka uzyskałaby zwrot w jakiejkolwiek postaci. Gdyby Spółka nie ubiegała się o dotację, a tym samym nie korzystała z usług firmy doradczej, nie byłoby możliwe zakończenie inwestycji w planowanym czasie, w tak szerokim zakresie, a także wykorzystania pełnych sił wytwórczych jednostki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, których nabycie zostało sfinansowane dotacją nie będą kosztami uzyskania przychodów oraz czy procedura ich rozliczania, którą przedstawia Spółka jest prawidłowa (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Zdaniem Spółki odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, których nabycie zostało sfinansowane dotacją, nie będą kosztami uzyskania przychodów w części sfinansowanej otrzymaną dotacją.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy p.d.o.p., nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Na podstawie art. 16f ustawy p.d.o.p. Spółka dokonywać będzie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego zostanie przyjęta jako suma poniesionych wydatków na jego nabycie nie pomniejszona o otrzymany zwrot części wydatków na jego nabycie. Od momentu przyjęcia do użytkowania i rozpoczęcia amortyzacji kwotę odpisów amortyzacyjnych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, należy ustalić w takiej proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanego zwrotu wydatków do wartości początkowej tego środka trwałego. Czyli jeśli np. Spółka zakupi środek trwały w postaci ładowarki szkła na linię produkcyjną i w całości zostanie ona sfinansowana z funduszy EFRR, wówczas cała kwota odpisów amortyzacyjnych nie będzie kosztem podatkowym. Natomiast jeśli zostanie wybudowana linia produkcyjna o wartości 1 mln zł, w formie dotacji zostanie zwrócona kwota 250 000 zł, roczna stawka amortyzacyjna wynosi 14% to roczne koszty z tyt. amortyzacji to 1000000 x 14%= 140 000, do kosztów uzyskania przychodów zostanie zaliczona kwota 140000 x 0,75 = 105000 a kosztami niepodatkowymi będzie kwota 35 000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl