IBPBI/2/423-1072/09/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1072/09/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zapłatę podatku od nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zapłatę podatku od nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

1 września 2009 r. Spółka wniosła aportem do innej Spółki kapitałowej (zwanej dalej: Spółką C) zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zwaną dalej: ZCP), w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Między innymi w skład ZCP wniesionego aportem weszły budynki i budowle opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu podatku od nieruchomości, a konkretnie zgodnie z art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości wchodzących w skład ZCP za miesiąc wrzesień zapłacić musi jeszcze Spółka, natomiast podatek za miesiąc październik płacić będzie juz Spółka C. Z tytułu działalności ZCP w miesiącu wrześniu Spółka nie wystawiła żadnych faktur sprzedaży, gdyż aport ZCP miał miejsce 1 września przed rozpoczęciem działalności ZCP. Po wniesieniu aportem ZCP w Spółce pozostały również inne nieruchomości niezwiązane z działalnością ZCP podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zapłacony przez Spółkę za miesiąc wrzesień podatek od nieruchomości w opisanym powyżej stanie faktycznym związany z nieruchomościami wchodzącymi w skład wniesionej aportem 1 września zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowić będzie dla Spółki koszt podatkowy w miesiącu wrześniu.

Zdaniem Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym zapłacony przez Spółkę w miesiącu wrześniu podatek od nieruchomości stanowić będzie dla Spółki koszt podatkowy w tym miesiącu i nie wpłynie na wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 15 ust. 1k pkt 2.

Powyższe wynika z faktu, iż Spółka C zgodnie z Ordynacją podatkową nie jest następcą prawnym Spółki w zakresie działalności ZCP. W związku z czym, w skład ZCP nie mogły wejść zobowiązania podatkowe Spółki, a w szczególności w skład ZCP nie mogło wejść zobowiązanie do zapłaty podatku od nieruchomości za miesiąc wrzesień. Zwłaszcza, iż podatek od nieruchomości związanych z działalnością ZCP to tylko część zobowiązania Spółki z tytułu podatku od nieruchomości za miesiąc wrzesień.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zapis taki oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, pod tym jednak warunkiem, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź też może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów, lub służyć zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami zatem będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów.

Podatek od nieruchomości nie został wymieniony w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W katalogu art. 16 zostały wymienione: podatek od towarów i usług (ust. 1 pkt 46, z zastrzeżeniem wskazanych tu wyjątków), podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów towarów (ust. 1 pkt 47), a także podatek dochodowy (ust. 1 pkt 15). Wobec tego, że podatek od nieruchomości nie został wymieniony w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie można wykluczyć dopuszczalności zaliczania go do kosztów uzyskania przychodu. Możliwość taka wystąpi jednak wyłącznie wówczas, gdy spełnione zostaną wymogi określone w art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

Wydatki ponoszone na zapłatę podatku od nieruchomości mają charakter kosztów ogólnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatek od nieruchomości, jest zatem kosztem pośrednio pozostającym w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami. Wydatek ten wynika z samego faktu posiadania nieruchomości przez Spółkę i należy klasyfikować go jako element kosztów stałych, który podatnik jest obowiązany uiszczać w związku z posiadanym przez niego majątkiem.

W myśl art. 15 ust. 4d ww. ustawy koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczający rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ust. 4e ww. ustawy, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Podatek od nieruchomości jako koszt pośredni, stanowi koszt uzyskania przychodów w roku, w którym został poniesiony. W związku z powyższym, jeżeli z przepisów regulujących zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości wynika, iż Spółka jest zobowiązana uiścić podatek za miesiąc wrzesień 2009 r. również od nieruchomości objętych aportem wniesionym do Spółki C w dniu 1 września 2009 r., wówczas wydatek z tym związany stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jego ujęcia (zaksięgowania) w prowadzonych księgach na podstawie stosownego dowodu księgowego.

W obowiązującym stanie prawnym nie ma przy tym znaczenia, czy wydatek ten został w danym momencie rzeczywiście (faktycznie) zapłacony.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl