IBPBI/2/423-1070/09/AM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-1070/09/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1070/09/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zapłacone odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie udziałów w innym podmiocie wpływają na dochód zwolniony z tytułu działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zapłacone odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie udziałów w innym podmiocie wpływają na dochód zwolniony z tytułu działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność: na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) na podstawia odpowiedniego zezwolenia. Zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE przedmiotem działalności spółki jest działalność gospodarcza rozumiana jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE określonych w sekcji D. Dokładnie przedmiot działalności przedstawia się następująco:

* Sekcja D podsekcja DE klasa 21.12 - papier i tektura,

* Sekcja D podsekcja DE klasa 21.21 - papier i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury,

* Sekcja D podsekcja DE klasa 22.22 - wyroby i usługi poligraficzne gdzie indziej nie sklasyfikowane,

* Sekcja D podsekcja DE klasa 22.24 - usługi składu drukarskiego,

* Sekcja D podsekcja DE klasa 22.25 - usługi pozostałe związane z poligrafią,

* Sekcja D podsekcja DG klasa 24.30 - farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i gotowe sykatywy,

* Sekcja D podsekcja DH klasa 25.21 - płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych,

* Sekcja D podsekcja DH klasa 25.22 - opakowania z tworzyw sztucznych,

* Sekcja D podsekcja DJ klasa 27.42 - aluminium i wyroby z aluminium,

* Sekcja D podsekcja DJ klasa 28.75 - wyroby metalowe gotowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Dochody z powyżej wymienionej działalności korzystają ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto Spółka sporadycznie prowadzi innego typu działalność np. sprzedaż odpadów, wynajem bądź działalność handlową. Dochody z pozostałej działalności są opodatkowane na zasadach ogólnych. Aktualnie Spółka planuje zakupić udziały w innym podmiocie (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) nie działającym na terenie SSE. Nabycie udziałów zostanie sfinansowane poprzez kredyt bankowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zapłacone odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie udziałów w innym podmiocie wpływają na dochód zwolniony z tytułu działalności na terenie SSE. Czy też odsetki te nie dotyczą działalności określonej w zezwoleniu i w efekcie wpływają jedynie na określenie dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Zdaniem Spółki, nabycie udziałów w innym podmiocie jest działalnością finansową nie związaną z określoną w zezwolenie działalnością na terenie SSE. W związku z powyższym zapłacone odsetki od kredytu na zakup udziałów w spółce kapitałowej nie mogą wpływać na kalkulację dochodu z tytułu działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. W związku z powyższym odsetki te będą wpływać tylko na dochód opodatkowany na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., określanej w dalszej części skrótem "ustawa o p.d.o.p."), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Artykuł 17 ust. 4 ustawy o p.d.o.p. stanowi, iż zwolnienie to przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W myśl art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zapis taki oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, pod tym jednak warunkiem, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź też może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów, lub służyć zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami zatem będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów.

Jednocześnie, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa.

Użycie przez ustawodawcę określenia "wydatków na nabycie" oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów albo akcji - zalicza się wydatki bezpośrednio związane z nabyciem tych udziałów albo akcji, bez których nie byłoby możliwe ich nabycie lub objęcie. Do wydatków tych należy zaliczyć zapłaconą cenę za udziały albo akcje oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (np. opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego, itp.). Należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Koszty kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów, tj. naliczone odsetki od tego kredytu nie są wydatkami na nabycie udziałów, mogą one być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ustalonym zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o p.d.o.p.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Mając powyższe na uwadze, tylko przychody i koszty bezpośrednio związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością na terenie strefy, generują dochód z działalności prowadzonej przez podatnika w strefie. Natomiast zapłacone przez Spółkę odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie udziałów w innym podmiocie nie działającym na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie są kosztem działalności strefowej i nie wpływają na kalkulację dochodu z tytułu działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Zatem stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl