IBPBI/2/423-1038/09/AP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-1038/09/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1038/09/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potrącalności kosztów z tytułu udzielanych kontrahentom premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potrącalności kosztów z tytułu udzielanych kontrahentom premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie ewidencji księgowej dla firmy prowadzone są księgi handlowe. Po zakończeniu roku podatkowego 2008 zostało sporządzone sprawozdanie finansowe według danych na dzień 31 grudnia 2008 r. Data sporządzenia sprawozdania finansowego to dzień 31 marca 2009 r.

W ramach prowadzonej działalności Spółka jako producent wykrojników zużywanych do wyrobu opakowań, udziela swoim stałym kontrahentom tzw. "premii pieniężnej" uzależnionej od obrotów za dany okres. Kontrahenci Spółki, którzy otrzymali "premię pieniężną", dokumentują ten fakt wystawiając dla Spółki fakturę VAT za usługę określoną jako wynagrodzenie za osiągnięcie odpowiednich obrotów w danym okresie.

W dniu 29 maja 2009 r. Spółka otrzymała od kontrahenta fakturę VAT - data wystawienia 13 maja 2009 r. dot. premii pieniężnej za rok 2008 - związaną z przychodami roku 2008. Premia dotyczyła obrotów osiągniętych przez kontrahenta Spółki w roku 2008.

Spółka ujęła powyższy dokument w księgach roku 2009 i zaliczyła kwotę netto (bez podatku od towarów i usług) do kosztów uzyskania przychodu roku 2009.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu roku 2009 kwotę netto wynikającą z faktury otrzymanej od kontrahenta w miesiącu maju 2009, po dacie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2008, a dotyczącej przychodów roku 2008.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz ust. 4d i 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (z późn. zmian.), Spółka prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów roku 2009, koszty wynikające z dokumentu otrzymanego od kontrahenta już po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego mimo, iż koszty te dotyczą przychodów roku 2008.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej "ustawa o p.d.o.p."), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Ustawa przewiduje dwie kategorie kosztów:

* bezpośrednio związane z przychodami,

* inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami.

Do pierwszej kategorii kosztów należy zaliczyć koszty, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie konkretnego przychodu, druga zaś kategoria obejmuje wszelkie inne koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika związane z jego funkcjonowaniem oraz koszty, które pomimo, że niewątpliwie związane są z osiągniętym przychodem, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Należy zatem zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka zobowiązała się do udzielenia swoim kontrahentom premii pieniężnych, uzależnionych od obrotów za danych okres. Spółka otrzymuje od kontrahentów faktury VAT dotyczące udzielonych przez nią premii pieniężnych. Faktura od jednego z kontrahentów dotycząca premii za 2008 r. wpłynęła do Spółki już po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2008.

Mając na uwadze powyższe, nie budzi wątpliwości fakt, iż wydatki związane z wypłaceniem przez Spółkę premii pieniężnych od obrotów związane są bezpośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz mają bezpośredni wpływ na wielkość osiąganego przychodu. Przedmiotowe bonusy zachęcają kontrahentów do systematycznych zamówień towarów i usług, a udzielenie ich, ma na celu wzmocnienie więzi gospodarczej z kontrahentami i stworzenie korzystnych warunków do kontynuacji współpracy. Stwierdzić zatem należy, iż udzielone przez Spółkę "premie pieniężne" będą stanowić, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., koszt uzyskania przychodu. Ponadto koszty te zakwalifikować należy do kosztów bezpośrednich, bowiem wydatek ten jest ściśle związany z konkretnymi przychodami osiąganymi przez Spółkę.

Jak wynika z art. 15 ust. 4 ustawy o p.d.o.p., koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4b ustawy o p.d.o.p., koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1.

sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania - jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2.

złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania - jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego,

- są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie (art. 15 ust. 4c ustawy o p.d.o.p.).

Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o p.d.o.p., za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Reasumując, udzielone przez Spółkę premie pieniężne stanowią koszt uzyskania przychodu w roku, w którym osiągnięto odpowiadające mu przychody, pod warunkiem, że ich poniesienie nastąpi do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok, nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania. Jeżeli natomiast poniesienie wydatku z tytułu premii pieniężnych nastąpi po upływie ww. terminu, wówczas będzie on potrącalny w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

Stwierdzić zatem należy, że udzielone przez Spółkę premie pieniężne jako koszty bezpośrednie dotyczące roku 2008, a wynikające z dokumentu otrzymanego od kontrahenta po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego (maj 2009 r.) stanowią koszty uzyskania przychodu roku 2009.

Wskazać również należy, iż prawidłowość dokumentowania wydatków związanych z premiami pieniężnymi, w szczególności zasadność udokumentowania wydatku i wystawienia przez kontrahenta faktury VAT, nie była przedmiotem niniejszej interpretacji.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania wskazany przez Spółkę art. 15 ust. 4d ustawy o p.d.o.p., ponieważ dotyczy on kosztów pośrednich. Pomimo powyższego uchybienia odstąpiono od stwierdzenia nieprawidłowości stanowiska Spółki w tym zakresie, gdyż sama Spółka we własnym stanowisku odwołuje się do daty sporządzenia sprawozdania finansowego co ma znaczenia dla potrącalności kosztów bezpośrednich. Powołanie ww. art. 15 ust. 4d ustawy o p.d.o.p. potraktowano zatem jako omyłkę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl