Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 listopada 2010 r.
Możliwość dokonania korekty zeznania podatkowego na podstawie wydanych interpretacji indywidualnych.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1033/10/SD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 21 października 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonania na podstawie wydanych interpretacji indywidualnych korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonania na podstawie wydanych interpretacji indywidualnych korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 30 sierpnia 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-1033/10/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 21 października 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest jednoosobową Spółką Gminy. Od 1998 r. działa jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Ponadto, Spółka administruje zasobami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na zlecenie na podstawie zawartych umów.

Spółka składała już wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie:

* czy dochód z czynszu z lokali mieszkalnych przeznaczony na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na wbudowywanie tych właśnie lokali mieszkalnych jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkalnymi,

* czy dochód pochodzący z opłat za miejsca postojowe w budynkach mieszkalnych stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkalnymi.

Spółka uzyskała interpretację indywidualna potwierdzająca jej stanowisko, iż w obydwu przypadkach jest to dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o p.d.o.p.

Obecnie Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie:

* czy dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w przypadku przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem i pozyskaniem zasobów mieszkaniowych jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44

i oczekuje na wydanie interpretacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie interpretacji indywidualnych wydanych w 2010 r., Spółka może dokonać korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok 2007 i 2008.

Zdaniem Spółki, na podstawie interpretacji indywidualnych wydanych w 2010 r., a dotyczących również stanu prawnego w roku 2007 i 2008, może dokonać korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 8 za rok 2007 i 2008, dołączając pisemne uzasadnienie przyczyny złożenia korekty na podstawie art. 81 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, oraz art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, iż w zakresie wskazanych w opisie stanu faktycznego pytań wydano następujące interpretacje:

* interpretacja indywidualna z dnia 10 marca 2010 r. Znak IBPBI/2/423-1524/09/PC, w zakresie pytania, czy dochód z czynszu z lokali mieszkalnych przeznaczony na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na wbudowywanie tych właśnie lokali mieszkalnych jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkalnymi,

* interpretacja indywidualna z dnia 10 marca 2010 r. Znak IBPBI/2/423-368/10/PC, w zakresie pytania, czy dochód pochodzący z opłat za miejsca postojowe w udynkach mieszkalnych stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkalnymi,

* interpretacja indywidualna z dnia 10 sierpnia 2010 r. Znak IBPBI/2/423-665/10/PP, w zakresie pytania, czy dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w przypadku przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem i pozyskaniem zasobów mieszkaniowych jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej).

Stosownie do art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Na wstępie zauważyć należy, że instytucja interpretacji indywidualnych, w formie obowiązującej od 1 lipca 2007 r., nie nakłada na wnioskodawców obowiązku zastosowania się do otrzymanej interpretacji, a jedynie daje im taką możliwość, gwarantując jednocześnie określoną w ustawie ochronę (w przypadku zastosowania się do interpretacji). Jedynym ograniczeniem wynikającym z treści przepisów Ordynacji podatkowej, statuujących instytucję interpretacji przepisów prawa podatkowego, jest fakt rozstrzygnięcia danej sprawy w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Ponadto podnieść należy, iż w celu uzyskania należytej ochrony pomiędzy stanem faktycznym, przedstawionym we wniosku, a stanem rzeczywistym powinna zachodzić tożsamość, to samo tyczy się również stanu prawnego dla którego została wydana dana interpretacja.

Zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Innymi słowy podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji, przy czym to, czy w danej sytuacji korekta zostanie złożona oraz co zostanie w niej umieszczone zależy tylko i wyłącznie od decyzji podatnika. Natomiast odrębną kwestią jest to, czy dana korekta zostanie uznana przez organ podatkowy za skuteczną i prawidłową w świetle przepisów prawa podatkowego.

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 81b § 1 Ordynacji podatkowej, uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1.

ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2.

przysługuje nadal po zakończeniu:

a.

kontroli podatkowej,

b.

postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Na podstawie art. 81b § 2 Ordynacji podatkowej, korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy wskazać, iż jedynymi przesłankami, które należy wziąć pod uwagę przy rozważeniu możliwości ewentualnego stosowania wydanych w 2010 r. interpretacji do rozliczeń roku 2007 i 2008, jest tożsamość stanu rzeczywistego ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, oraz tożsamość stanów prawnych w dniu wydania interpretacji oraz w latach, do których Spółka zamierza stosować dane interpretacje. W przypadku braku spójności ww. stanów faktycznych i prawnych dojdzie do sytuacji, w której rozstrzygnięcie podjęte w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego będzie nosiło charakter czysto abstrakcyjnego bytu nieprzystającego do rzeczywistego problemu, co za tym idzie Wnioskodawca nie mógłby korzystać z ochrony związanej z zastosowaniem się do interpretacji indywidualnej.

Reasumując należy stwierdzić, iż Spółka może zastosować interpretacje indywidualne do właściwego rozliczenia podatku za lata 2007 i 2008, o ile przedstawiony w nich stan faktyczny odzwierciedla stan rzeczywisty, zaistniały w latach podatkowych 2007 i 2008. W przedmiotowej sprawie zachodzi bowiem tożsamość stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji oraz w roku 2007 i 2008.

Zauważyć bowiem należy, iż o ile w stanie faktycznym Wnioskodawca nie wskaże wprost daty zaistnienia tego stanu, w interpretacji dokonuje się oceny przedstawionego we wniosku zagadnienia w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie wydania interpretacji. Innymi słowy jeżeli Wnioskodawca chce mieć pewność, co do stosowalności przepisów prawa podatkowego w określonym roku podatkowym, powinien wskazać w stanie faktycznym konkretną datę, dla której dane zagadnienie powinno zostać rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż skoro samo otrzymanie interpretacji indywidualnej dotyczącej danego tematu, nie przesądza o jej stosowaniu, to nie może ona w szczególności decydować (lub nie) o uprawnieniu do złożenia korekty deklaracji podatkowych. Zauważyć bowiem należy, iż prawo do złożenia korekty jest bardzo szerokie i przysługuje podatnikowi zawsze za wyjątkiem sytuacji wskazanych w przepisach, przy czym nie jest ono uzależnione od uzyskania takiej, a nie innej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż interpretacje indywidualne z roku 2010, będą mogły być odniesione do roku 2007 i 2008, pod warunkami wskazanymi powyżej.

Końcowo stwierdzić należy, iż przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy zastosowanie danej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego będzie dawało Wnioskodawcy ochronę gwarantowaną przepisami Ordynacji podatkowej, gdyż biorąc pod uwagę zakres pytania oraz własnego stanowiska w sprawie rozstrzygnięcie tego zagadnienia w przedmiotowej interpretacji wykraczałoby poza ramy nakreślone we wniosku złożonym przez Spółkę.

Reasumując, stanowisko Spółki, iż podejmując decyzje o dokonaniu korekty deklaracji podatkowych za lata 2007-2008 może wziąć pod uwagę również otrzymane interpretacje indywidualne (z powyższymi zastrzeżeniami) należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjneg, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl