IBPBI/2/423-1021/14/AK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-1021/14/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1021/14/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki (przez pracownika wspólnika Spółki) bez prawa do wynagrodzenia po stronie Spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki (przez pracownika wspólnika Spółki) bez prawa do wynagrodzenia po stronie Spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność głównie w zakresie dostarczania energii cieplnej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy X. Zadania te w myśl art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) stanowią zadania własne gminy. Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest gmina X (100% udziałów). Jak wynika z Aktu Założycielskiego Spółki, kompetencje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta X. Zarząd w Spółce obecnie jest dwuosobowy i składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu (uprzednio był jednoosobowy).

Burmistrz Miasta, działając jako Zgromadzenie Wspólników Spółki, pismem skierowanym do Rady Nadzorczej zgłosił swojego Pierwszego Zastępcę do objęcia stanowiska Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu), jako wyznaczonego przedstawiciela miasta i zgodnie z brzmieniem Aktu Założycielskiego Spółki wniósł o jego powołanie na ww. stanowisko bez prawa do wynagrodzenia. Następnie osoba ta uchwałą Rady Nadzorczej została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Do zadań Pierwszego Zastępcy Burmistrza w szczególności należy nadzór nad Wydziałem Inwestycji Miasta oraz Wydziałem Rozwoju Miasta.

Wiceprezes Zarządu wykonuje w Spółce wszystkie czynności należące do kompetencji organu zarządzającego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na równi z Prezesem Zarządu. W strukturze organizacyjnej Spółki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym, występują 2 piony, z których jeden podlega Prezesowi Zarządu, a drugi Wiceprezesowi Zarządu; Wiceprezesowi podlega w szczególności Jednostka Realizująca Projekt (JRP) oraz Dyrektor ds. Technicznych odpowiadający za działy: wodociągów i kanalizacji oraz dział ciepłownictwa. Do zadań działu JRP należy realizacja projektu polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy X poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności).

Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu) był jednocześnie pracownikiem jedynego wspólnika na podstawie powołania i tam otrzymywał stosowne wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy; nie miał natomiast podpisanej umowy o pracę w Spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, kiedy pracownik wspólnika Spółki zostaje przez wspólnika zgłoszony do objęcia stanowiska Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) jako wyznaczony przedstawiciel miasta, bez prawa do wynagrodzenia, a następnie zostaje powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Wiceprezesa Zarządu bez wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę z tytułu pełnienia tej funkcji, po stronie Spółki powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT").

Zdaniem Spółki, w przypadku pełnienia przez pracownika wspólnika Spółki funkcji Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) bez wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę, po stronie Spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodem jest, między innymi, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Przepisy ustawy o CIT, w tym art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, nie wskazują, co konkretnie należy rozumieć pod pojęciem "świadczenia nieodpłatnego". Interpretacja tego pojęcia wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, a także stanowisk prezentowanych w doktrynie i w interpretacjach organów podatkowych. Zgodnie z dominującym stanowiskiem sądów administracyjnych, akceptowanym powszechnie przez organy podatkowe, świadczeniem nieodpłatnym są wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie (danemu podmiotowi), mające konkretny wymiar finansowy. W związku z powyższym, za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, należy uznać świadczenie, za które otrzymujący (świadczeniobiorca) nie jest i nie będzie w przyszłości zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz świadczeniodawcy. Jeżeli natomiast, świadczeniodawcy przysługuje lub będzie przysługiwało w przyszłości jakiekolwiek świadczenie wzajemne od świadczeniobiorcy - wówczas nie może być mowy o świadczeniu nieodpłatnym.

W przedstawionej sytuacji, po stronie Wnioskodawcy nie dochodzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z nieodpłatnym pełnieniem przez Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) jego funkcji w Spółce. Wynika to z faktu, że wyznaczający swojego pracownika do zarządzania Spółką wspólnik (do objęcia stanowiska Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu) uzyskuje korzyść majątkową (świadczenie wzajemne) w postaci prawa do udziału w przyszłym zysku (dywidendy). Tego rodzaju działanie wspólnika należy uznać za przejaw dbałości o sprawy Wnioskodawcy, jego rozwój i powiększanie zysków, a jednocześnie o interesy gospodarcze wspólnika, który swoje wynagrodzenie uzyska z zysków osiągniętych z działalności Wnioskodawcy oraz dodatkowo zapewnienie realizacji celów, do których jest zobligowany ustawą (realizacja zadań własnych gminy). Nie ma zatem mowy o braku ekwiwalentności. Członek Zarządu, wyznaczony przez wspólnika, pełniąc funkcje zarządcze realizuje cele gospodarcze wspólnika. Nie jest on niezależną osobą, realizującą własne interesy gospodarcze. Jako osoba specjalnie wyznaczona przez wspólnika, świadczy usługi w jego imieniu. Innymi słowy, pracownik wspólnika będąc jednocześnie Członkiem Zarządu (Wiceprezesem Zarządu) Spółki świadczy usługi zarządcze w celu realizacji założeń gospodarczych wspólnika, tak aby wspólnik był w stanie osiągnąć korzyść ekonomiczną z uczestnictwa w Spółce (gdyż ma prawo do udziału w zysku) oraz zapewnić sobie prawidłową realizację zadań własnych.

Zauważyć trzeba też, że nie stanowi również nieodpłatnego świadczenia samo działanie Wiceprezesa Zarządu. Nie otrzymuje on wprawdzie wynagrodzenia Spółki, ale działa na wyraźne polecenie wspólnika Spółki i z perspektywy Spółki działalność Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) stanowi przejaw aktywności wspólnika. W konsekwencji, sam fakt świadczenia przez Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) funkcji na rzecz Spółki, pomimo że nie wiąże się z koniecznością wypłaty temu Członkowi Zarządu wynagrodzenia przez Spółkę, nie jest świadczeniem nieodpłatnym w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, jak również nie stanowi nieodpłatnego świadczenia działanie wspólnika polegające na zapewnieniu osoby nominowanej na stanowisko Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu).

Tak więc, pełnienie przez Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) swej funkcji w imieniu Wspólnika, uznać należy za wyraz dbałości wspólnika o Spółkę i jej zyski oraz własne cele, co nie może być uznane za świadczenie nieodpłatne w rozumieniu ustawy o CIT. Ekwiwalentem za zapewnienie działania Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) może być bowiem dla wspólnika wypłacona mu w przyszłości przez Spółkę dywidenda, a ponadto rozwój Spółki oraz zapewnienie kontroli nad prawidłową realizacją zadań własnych gminy.

Reasumując, w opisanej sytuacji w związku z pełnieniem przez Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) funkcji w zarządzie nie ma mowy o braku ekwiwalentności świadczeń, który zgodnie z utrwalonym orzecznictwem jest warunkiem koniecznym do powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia; w Spółce nie występuje zatem przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl