IBPBI/2/423-1004/13/PC - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-1004/13/PC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1004/13/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 26 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 29 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia skutków podatkowych otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia skutków podatkowych otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. usługami wspomagającymi górnictwo. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu "..." w ramach działania 4.1 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W związku z powyższym w bieżącym roku podatkowym na rachunek Spółki wpłynęły środki pieniężne stanowiące ww. dofinansowanie. Koszty pokryte dofinansowaniem stanowiło opracowanie dokumentacji, usługi doradcze i szkoleniowe oraz audit certyfikujący. Zostały one poniesione przez Spółkę w poprzednich latach podatkowych.

Istotne elementy stanu faktycznego zawarto również we własnym stanowisku w sprawie, w którym Wnioskodawca wskazała, iż środki wypłacane przez Narodowy Fundusz nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana przez Spółkę dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, Narodowy Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 21 czerwca 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Narodowy Fundusz nie posiada statusu funduszu celowego.

Zgodnie z art. 126 ww. ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych

Biorąc pod uwagę, że środki wypłacane przez Narodowy Fundusz nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest funduszem celowym, stwierdza się, że otrzymane przez Spółkę środki pieniężne nie mogą być uznane za dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym wymienione na wstępnie zwolnienie od podatku dochodowego nie może mieć zastosowania. Tym samym otrzymana przez spółkę dotacja nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl