IBPBI/1/4511-82/15/ZK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/4511-82/15/ZK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 20 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów ze świadczenia usług, o których mowa we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów ze świadczenia usług, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 31 marca 2015 r. Znak: IBPB II/1/4511-65/15/BJ i IBPBI/1/4511-82/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 kwietnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. Planuje rozwiązać stosunek pracy i zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. W dotychczasowym miejscu zatrudnienia (spółce z o.o.) Wnioskodawca pełnić będzie funkcję członka (prezesa) zarządu na podstawie aktu powołania i z tego tytułu będzie otrzymywał wynagrodzenie.

Jednocześnie Wnioskodawca planuje wystawiać byłemu pracodawcy faktury z tytułu świadczenia usług dla spółki z o.o., których zakres nie będzie zbieżny z dotychczasowymi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 14 kwietnia 2015 r., wskazano m.in., że:

1.

w ramach umowy o pracę Wnioskodawca pełnił obowiązki redaktora naczelnego czasopisma, w ramach których wykonywał takie czynności jak, przygotowywanie numeru pod kątem zawartości merytorycznej, przygotowywanie autorskich tekstów do numeru oraz obowiązki redaktora naczelnego czasopisma wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2.

umowa o pracę wygasła z dniem 31 grudnia 2014 r.,

3.

w ramach usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki i byłego pracodawcy są czynności polegające na zapewnieniu funkcjonowania spółki, tj. w szczególności świadczenie usług doradczych dotyczących przepływu środków finansowych w spółce, zapewnienie płynności finansowej w spółce, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia w spółce oraz funkcjonowania spółki pod kątem organizacyjnym; usługi te nie będą w jakimkolwiek zakresie dotyczyły pełnienia funkcji redaktora naczelnego jakiegokolwiek czasopisma,

4.

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie świadczył usługi również na rzecz innych podmiotów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym, jeżeli przedmiot działalności wykonywanej na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywa się z czynnościami świadczonymi uprzednio w ramach stosunku pracy.

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie wykonywał na rzecz byłego pracodawcy usług w zakresie tożsamym z czynnościami jakie wykonywał w ramach stosunku pracy z byłym pracodawcą.

W związku z powyższym ma prawo do zastosowania podatku liniowego dla rozliczania dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na rzecz byłego pracodawcy na zasadach określonych w art. 30c. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

* działalność wykonywana osobiście,

* pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Wskazać także należy, że w myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się również przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 tej ustawy, zalicza się zatem otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% "podatkiem liniowym" dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, możliwość opodatkowania "podatkiem liniowym" jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki osobowej chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że do 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. W spółce tej Wnioskodawca pełnić będzie obecnie funkcję członka (prezesa) zarządu na podstawie aktu powołania i z tego tytułu będzie otrzymywał wynagrodzenie. Od 13 stycznia 2015 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi na rzecz spółki (byłego pracodawcy). Są to czynności polegające na zapewnieniu funkcjonowania spółki, tj. w szczególności usługi doradcze dotyczące przepływu środków finansowych w spółce, zapewnienia płynności finansowej w spółce, zatrudnienia w spółce oraz funkcjonowania spółki pod kątem organizacyjnym. Zakres świadczonych usług nie będzie zbieżny z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca w 2015 r. nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. (będzie pełnić funkcję prezesa zarządu na podstawie aktu powołania), to dla możliwości opodatkowania "podatkiem liniowym" przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej bez znaczenia pozostaje kwestia tożsamości usług świadczonych na rzecz tej spółki w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i czynności wykonywanych uprzednio w ramach stosunku pracy. W przedstawionej we wniosku sytuacji nie zachodzą bowiem okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powodujące utratę prawa do (brak możliwości) opodatkowania uzyskiwanych w tym roku dochodów z tego tytułu w sposób określony w art. 30c tej ustawy (art. 9a ust. 3 ww. ustawy nie ma zastosowania).

Na gruncie przedmiotowej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług tzw. podatkiem liniowym nie ma również wpływu fakt, że na podstawie powołania pełni on funkcję członka (prezesa) zarządu spółki, na rzecz której usługi te świadczy. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast istotne jest to, czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy wykonuje czynności kierowania, czy zarządzania spółką z o.o., o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wniosku nie wynika, aby takie czynności (usługi) Wnioskodawca wykonywał na rzecz spółki z o.o. Stwierdzić zatem należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz spółki z o.o. wyłącznie wskazane we wniosku usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą być opodatkowane "podatkiem liniowym", tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania, w stosownym a prawem określonym terminie.

Wskazać przy tym należy, że ocena w ww. zakresie może nastąpić w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl