IBPBI/1/423-17/14/AP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/1/423-17/14/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/423-17/14/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 12 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 6 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z zawarciem umowy współpracy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z zawarciem umowy współpracy. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 października 2014 r. Znak: IBPBI/1/423-17/14/AP, IBPBI/1/423-57/14/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 6 listopada 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcą jest Spółka akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka"). Wnioskodawca był właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości (dalej: "Nieruchomości"). Spółka w 2000 r., w trybie poprzednio obowiązującej ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415), uzyskała decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez prezydenta miasta (dalej: "WZ") Spółka uzyskała również decyzje o pozwoleniu na budowę Inwestycji (dalej: "Pozwolenie"). Spółka zbyła Nieruchomości na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka Połączona") przenosząc jednocześnie na Spółkę Połączoną Pozwolenie. Następnie, inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: "Inwestor") nabyła Nieruchomości od Spółki Połączonej poprzez połączenie z tą spółką w trybie Kodeksu spółek handlowych. Inwestor obecnie realizuje na Nieruchomościach inwestycję polegająca na budowie centrum handlowego (dalej: "Inwestycja"). Budowa Inwestycji jest prowadzona przez Inwestora na podstawie Pozwolenia. Spółka i Inwestor nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie, Inwestor zamierza wprowadzić istotne zmiany do projektu budowlanego Inwestycji zatwierdzonego w Pozwoleniu. Zgodnie z regulacjami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm. - dalej: "UPiZP"), o zmianę Pozwolenia może wnioskować jedynie podmiot dysponujący nieruchomością oraz posiadający WZ. Przeniesienie WZ na inny podmiot możliwe jest jedynie w odniesieniu do WZ wydanych po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego po wejściu w życie UPiZP. Zatem, w odniesieniu do WZ posiadanego przez Spółkę, wydanego w trybie poprzednio obowiązującej ustawy, taka możliwość jest wyłączona, dlatego też wprowadzenie zmian do projektu Inwestycji, na który zostało wydane Pozwolenie, jest możliwe jedynie przez podmiot, który posiada WZ, czyli przez Spółkę. Aby Spółka mogła przeprowadzić procedurę dotyczącą zmiany Pozwolenia, Inwestor wydzierżawił Spółce za wynagrodzeniem Nieruchomości oraz przeniesie Pozwolenie na Inwestora Zastępczego. W okresie dzierżawy Spółka zobowiązana jest płacić na rzecz Inwestora miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy. Wartość płaconego czynszu Spółka rozpoznaje jako koszty uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zawarła również z Inwestorem umowę współpracy, na podstawie której, działając jako inwestor zastępczy, przeprowadzi procedurę zmiany Pozwolenia. W zamian za przeprowadzenie procedury zmiany Pozwolenia, otrzyma od Inwestora wynagrodzenie (dalej: "Wynagrodzenie"). Wartość otrzymywanego wynagrodzenia Spółka rozpoznaje jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym mającym na celu zmianę Pozwolenia, Spółka, jako strona postępowania, będzie ponosiła wszelkie związane z tym postępowaniem koszty administracyjne, w tym opłaty skarbowe i inne koszty (dalej: "Opłaty Administracyjne"). Spółka będzie je ponosiła w swoim imieniu i na swoją rzecz, jako strona postępowania. Zgodnie z postanowieniami Umów Współpracy, Inwestor zwróci Spółce wszelkie poniesione Opłaty Administracyjne związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, powiększone o należny podatek od towarów i usług, na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę na rzecz Inwestora. Po zakończeniu procedury administracyjnej dotyczącej zmiany Pozwolenia, Spółka przeniesie zmienione Pozwolenie z powrotem na Inwestora, a umowa dzierżawy i umowa współpracy zawarte pomiędzy tymi podmiotami wygasną. Proces budowlany będzie już prowadził Inwestor. Inwestor też będzie zawierał umowy najmu z potencjalnymi najemcami lokali wybudowanych na Nieruchomościach. W okresie pełnienia przez Spółkę funkcji inwestora zastępczego, Spółka nie będzie czynić żadnych nakładów na Nieruchomości. Spółka nie będzie również zobowiązana do ponoszenia ekonomicznego ciężaru Inwestycji, ani do wykonywania żadnych innych czynności budowlanych przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Spółka odpowiedzialna będzie wyłącznie za procedurę zmiany Pozwolenia, do czego jest wyłącznie uprawniona na podstawie ww. ustawy. Faktyczna realizacja Inwestycji (i związane z tym koszty) będzie natomiast należeć do Inwestora. W tym zakresie obecna Umową Współpracy przewiduje, że Inwestor w okresie pełnienia przez Spółkę funkcji inwestora zastępczego nie będzie czynić nakładów na Nieruchomościach - z tym zastrzeżeniem, że Inwestor ma prawo i obowiązek bieżącego utrzymywania i zabezpieczenia Nieruchomości oraz ma prawo zlecić na uzgodnionych warunkach Spółce (jako inwestorowi zastępczemu) wykonywanie określonych prac na Nieruchomościach. Jednocześnie Umowa Współpracy wprost przewiduje, że wszelkie inne nakłady na realizację Inwestycji ponoszone przez Inwestora w całym okresie obowiązywania Umowy Współpracy pozostają jego własnością (nie przechodzą/nie są przenoszone na Spółkę).

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 31 października 2014 r., wskazano, że:

* wydatki z tytułu poniesienia Opłat Administracyjnych zostaną przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te, zgodnie z zawartą pomiędzy Spółką a Inwestorem umową współpracy będą bowiem zwrócone Spółce przez Inwestora a wartość zwróconych Opłat Administracyjnych Spółka rozpozna jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ponadto należy zauważyć, że przychodem podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem będzie również wynagrodzenie należne Spółce na podstawie Umowy o Współpracę - na podstawie której Spółka jest zobowiązana do ponoszenia Opłat Administracyjnych. Powyższe wydatki zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Zmiana Pozwolenia, jako czynność urzędowa wykonywana przez organy administracji publicznej, wyłączona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;

* otrzymany od Inwestora zwrot poniesionych wydatków z tytułu Opłat Administracyjnych będzie stanowił przychód podatkowy dla Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;

* zwrot wydatków z tytułu Opłat Administracyjnych na rzecz Spółki stanowić będzie wyłącznie równowartość faktycznie poniesionych przez Spółkę wydatków związanych ze zmianą Pozwolenia.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przeniesienie przez Inwestora Pozwolenia na rzecz Spółki (w celu jego zmiany przez Spółkę) oraz oddanie Nieruchomości na podstawie obecnej umowy dzierżawy do używania przez Spółkę, jak również zwrotne przeniesienie przez Spółkę Pozwolenia oraz posiadania Nieruchomości na rzecz Inwestora (z chwilą wygaśnięcia tej umowy dzierżawy), powoduje po stronie Spółki konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych inne niż powstanie przychodu z tytułu Wynagrodzenia należnego na podstawie obecnej umowy współpracy.

Zdaniem Wnioskodawcy, jedynym skutkiem podatkowym związanym z przeniesieniem na Spółkę przez Inwestora Pozwolenia na podstawie obecnej umowy współpracy oraz z oddaniem jej na podstawie obecnej umowy dzierżawy Nieruchomości do używania, jak również ze zwrotnym przeniesieniem Pozwolenia oraz posiadania Nieruchomości (z chwilą wygaśnięcia Umów Dzierżawy) przez Spółkę na rzecz Inwestora będzie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu należnego na podstawie obecnej umowy współpracy Wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z kolei art. 12 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Z powyższych regulacji wynika więc, że kwota należnego Spółce Wynagrodzenia będzie stanowić dla niej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Oddanie Spółce do używania/zwrotne przeniesienie przez Spółkę posiadania Nieruchomości, jak również samo przeniesienie na Spółkę/zwrotne przeniesienie przez Spółkę Pozwolenia, nie będzie natomiast skutkować powstaniem innego przychodu podlegającego opodatkowaniu przez Spółkę niż przychodu z tytułu należnego Wynagrodzenia.

Zawarcie umowy dzierżawy na gruncie prawa cywilnego nie wiąże się bowiem z przeniesieniem własności Nieruchomości na Spółkę, a jedynie z udzieleniem prawa do dysponowania nieruchomością na określone cele (skutku takiego nie przewiduje/nie będzie przewidywać oczywiście również Umowa Współpracy). Co więcej, Spółka nie będzie wykonywała żadnych prac na Nieruchomościach związanych z Inwestycją, nie będzie więc ponosić żadnych nakładów na Nieruchomościach w trakcie trwania obecnej umowy dzierżawy/umowy współpracy. Określone prace na Nieruchomościach (w czasie obowiązywania obecnej Umowy Dzierżawy/Umowy Współpracy to głównie prace mające na celu utrzymanie i zabezpieczenie Nieruchomości) będą wykonywane wyłącznie przez Inwestora (właściciela Nieruchomości).

Tym samym, przeniesienie/zwrotne przeniesienie Pozwolenia oraz oddanie do używania i zwrotne przeniesienie posiadania Nieruchomości nie spowoduje po stronie Spółki żadnego przysporzenia majątkowego (innego niż Wynagrodzenie), które mogłoby zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, dokonane w ramach obecnej Umowy Dzierżawy oddanie Nieruchomości do używania przez Spółkę oraz zwrotne przeniesienie posiadania Nieruchomości (po wygaśnięciu Umowy Dzierżawy) przez Spółkę na rzecz Inwestora, jak również przeniesienie przez Inwestora/zwrotne przeniesienie przez Spółkę Pozwolenia, nie spowoduje po stronie Spółki konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, innych niż powstanie przychodu z tytułu należnego na podstawie obecnej Umowy Współpracy Wynagrodzenia.

Na tle przestawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Stosownie do art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Wykładnia literalna powołanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu określonego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi może podatnik rozporządzać jak właściciel.

Jednakże w myśl do art. 12 ust. 4 pkt 6a ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Wykładnia a contrario tego przepisu wskazuje, że jeżeli poniesione przez podatnika wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a następnie wydatki te zostały mu zwrócone, to należy je zaliczyć do przychodów podatkowych.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W związku z powyższym, wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w tym celu, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Zatem, aby określony wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione następujące warunki, wydatek ten:

* musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie może znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

* musi być właściwie udokumentowany.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca - spółka akcyjna była właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości. W 2000 r. Spółka, w trybie poprzednio obowiązującej ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskała decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez prezydenta miasta; uzyskała również decyzje o pozwoleniu na budowę inwestycji. Spółka zbyła ww. nieruchomości na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Spółka Połączona) przenosząc jednocześnie na Spółkę Połączoną Pozwolenie. Następnie, inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Inwestor) nabyła Nieruchomości od Spółki Połączonej poprzez połączenie z tą spółką w trybie Kodeksu spółek handlowych. Inwestor obecnie realizuje na ww. nieruchomościach inwestycję polegająca na budowie centrum handlowego. Budowa inwestycji jest prowadzona przez Inwestora na podstawie ww. pozwolenia. Spółka i Inwestor nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie, Inwestor zamierza wprowadzić istotne zmiany do projektu budowlanego ww. inwestycji zatwierdzonego w ww. pozwoleniu. Zgodnie z regulacjami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o zmianę pozwolenia może wnioskować jedynie podmiot dysponujący nieruchomością oraz posiadający decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przeniesienie ww. decyzji na inny podmiot możliwe jest jedynie w odniesieniu do decyzji wydanych po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego po wejściu w życie ww. ustawy. Zatem, w odniesieniu do decyzji posiadanej przez Spółkę, wydanej w trybie poprzednio obowiązującej ustawy, taka możliwość jest wyłączona i dlatego wprowadzenie zmian do projektu inwestycji, na który zostało wydane pozwolenie, jest możliwe jedynie przez podmiot, który posiada decyzję, czyli przez Spółkę. Aby Spółka mogła przeprowadzić procedurę dotyczącą zmiany pozwolenia, Inwestor wydzierżawił Spółce za wynagrodzeniem nieruchomości oraz przeniesie pozwolenie na Spółkę, czyli inwestora zastępczego. W okresie dzierżawy Spółka zobowiązana jest płacić na rzecz Inwestora miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy. Wartość płaconego czynszu Spółka rozpoznaje, jako koszty uzyskania przychodu. Spółka zawarła również z Inwestorem umowę współpracy, na podstawie której, działając jako inwestor zastępczy, przeprowadzi procedurę zmiany pozwolenia. W zamian za przeprowadzenie procedury zmiany pozwolenia otrzyma od Inwestora wynagrodzenie.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym mającym na celu zmianę Pozwolenia, Spółka, jako strona postępowania, będzie ponosiła wszelkie związane z tym postępowaniem koszty administracyjne, w tym opłaty skarbowe i inne koszty (Opłaty Administracyjne). Spółka będzie je ponosiła w swoim imieniu i na swoją rzecz, jako strona postępowania. Zgodnie z postanowieniami Umowy Współpracy, Inwestor zwróci Spółce wszelkie poniesione Opłaty Administracyjne związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, powiększone o należny podatek od towarów i usług, na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę na rzecz Inwestora. Po zakończeniu procedury administracyjnej dotyczącej zmiany Pozwolenia, Spółka przeniesie zmienione Pozwolenie z powrotem na Inwestora, a umowa dzierżawy i umowa współpracy zawarte pomiędzy tymi podmiotami wygasną. W okresie pełnienia przez Spółkę funkcji inwestora zastępczego, Spółka nie będzie czynić żadnych nakładów na Nieruchomościach. Spółka nie będzie również zobowiązana do ponoszenia ekonomicznego ciężaru Inwestycji, ani do wykonywania żadnych innych czynności budowlanych przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Spółka odpowiedzialna będzie wyłącznie za procedurę zmiany pozwolenia, do czego jest wyłącznie uprawniona na podstawie ww. ustawy. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że wydatki z tytułu poniesienia Opłat Administracyjnych zostaną przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast otrzymany od Inwestora zwrot poniesionych wydatków z tytułu Opłat Administracyjnych będzie stanowił przychód podatkowy dla Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy i będzie stanowił wyłącznie równowartość faktycznie poniesionych przez Spółkę wydatków związanych ze zmianą Pozwolenia.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują kwestii związanych z zasadami zawierania umów cywilnoprawnych. Powyższe kwestie regulują przepisy innych ustaw, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Odnośnie umowy o współpracę należy wskazać, że zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Podstawą generowania przychodów ze współpracy, o której mowa we wniosku jest fakt zawarcia między stronami stosownej umowy. Określona w umowie wysokość odpłatności (w przedmiotowej sprawie jest to wysokość wynagrodzenia) stanowi przysporzenie majątkowe dla Wnioskodawcy (który będzie dokonywał określonych w tej umowie czynności), tym samym generuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jednakże uzyskanie przez Wnioskodawcę wynagrodzenia tytułem zawartej umowy współpracy nie będzie jedyną czynnością powodującą skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych związanych z zawartą umową współpracy, o której mowa we wniosku.

W szczególności, zauważyć należy, że skoro Wnioskodawca na podstawie zawartej z Inwestorem umowy współpracy zobowiązany był w swoim imieniu i na swoją rzecz (jako strona postępowania) do ponoszenia wydatków z tytułu opłat skarbowych i innych kosztów administracyjnych dot. postępowania administracyjnego, o którym mowa we wniosku, a wydatki z tego tytułu zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki i jednocześnie otrzymany od Inwestora zwrot na pokrycie ww. wydatków (jako równowartość poniesionych z ww. tytułu wydatków) - udokumentowany fakturą, stanowi dla Spółki przychód podatkowy, to nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że jedynym skutkiem podatkowym wskazanych we wniosku, a będących przedmiotem pytania działań jest na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych powstanie przychodu z tytułu należnego Spółce wynagrodzenia.

Spółka uznając bowiem wydatki z tytułu ww. opłat administracyjnych za koszty podatkowe i jednocześnie zwrot wydatków z tego tytułu za przychód podatkowy zobowiązana była ująć te zdarzenia gospodarcze w prowadzonej ewidencji księgowej. Ww. zdarzenia prawne rodziły zatem określone konsekwencje (skutki) podatkowe, wpływające na wysokość przychodów i kosztów podatkowych.

Z uwagi na powyższe, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, że jedynym skutkiem podatkowym związanym z przeniesieniem na Spółkę przez Inwestora Pozwolenia na podstawie obecnej umowy współpracy oraz z oddaniem jej na podstawie obecnej umowy dzierżawy Nieruchomości do używania, jak również ze zwrotnym przeniesieniem Pozwolenia oraz posiadania Nieruchomości (z chwilą wygaśnięcia Umowy Dzierżawy) przez Spółkę na rzecz Inwestora będzie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu należnego na podstawie obecnej umowy współpracy Wynagrodzenia, uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie zauważyć należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku ORD-IN, tj. w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z powtórnym zawarciem umowy współpracy, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl