Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/423-16/11/KB
Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do kapitałowej spółki celowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 7 lutego 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do kapitałowej spółki celowej-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do kapitałowej spółki celowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni biurowej i komercyjnej (dalej: "działalność w zakresie wynajmu"). W skład majątku Spółki wchodzi m.in. własność zabudowanej nieruchomości gruntowej (dalej: "Nieruchomość"). Nieruchomość w momencie nabycia zabudowana była budynkiem i urządzeniami o charakterze komercyjnym (dalej: "Budynek") w postaci obiektu stacji paliw wraz z koniecznymi instalacjami, urządzeniami i budynkiem administracyjno-socjalnym dla stacji paliw oraz budynkiem parterowym (krytym blachą), w którym mieszczą, się pomieszczenia warsztatowe. Po nabyciu Nieruchomości, Spółka prowadziła działalność zgodną ze specyfiką swego przedsiębiorstwa, wykorzystując Nieruchomość pod wynajem obiektów innym podmiotom, a sama Nieruchomość wprowadzona została do ewidencji środków trwałych Spółki. W chwili obecnej Spółka, prowadzi ewidencję księgową dla tej Nieruchomości, w sposób umożliwiający ustalenie wyniku finansowego prowadzonej na Nieruchomości działalności w zakresie wynajmu i dzierżawy obiektów. Spółka założyła odrębny rachunek bankowy służący prowadzeniu rozliczeń związanych z Nieruchomością. W strukturze przedsiębiorstwa Spółki wyodrębniona została komórka organizacyjna odpowiadająca za działalność prowadzoną na Nieruchomości, w tym osoba sprawująca nadzór nad tą działalnością. W chwili obecnej Spółka prowadzi prace przygotowawcze - projektowe do podjęcia działań w celu dokonania rozbiórki istniejących na Nieruchomości obiektów, aby w przyszłości móc na nich wznieść budynek usługowo-biurowy w celach wynajmowania innym podmiotom powierzchni biurowych i komercyjnych. Spółka jest stroną umowy o ochronę fizyczną Nieruchomości, a także stroną umów o dostawę mediów oraz umów związanych z wynajmem i dzierżawą części Nieruchomości.

Obecnie Spółka planuje wniesienie Nieruchomości do nowopowołanej spółki celowej (dalej: "Spółka celowa") działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na pokrycie udziału w kapitale zakładowym Spółki celowej Spółka planuje wnieść zorganizowane przedsiębiorstwo, na które będzie się składało:

* prawo własności Nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami i budowlami oraz innymi częściami składowymi,

* prawo własności innych składników majątku Spółki usytuowanych na Nieruchomości, związanych z prowadzoną na niej działalnością, takich jak wyposażenie, urządzenia i inne ruchomości,

* dokumentacja związana z prowadzoną na Nieruchomości działalnością gospodarczą oraz planowaną inwestycyjną,

* środki pieniężne w kasie oraz na wyodrębnionym rachunku bankowym,

* prawa majątkowe wypracowane w ramach prowadzonej na Nieruchomości działalności gospodarczej.

Spółka zamierza ponadto przenieść na Spółkę celową wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z działalnością prowadzoną na Nieruchomości (w tym m.in. z tytułu umów najmu i dzierżawy powierzchni komercyjnej, umowy o ochronę Nieruchomości, o dostawę mediów, wykonanie prac projektowych) oraz wszelkie należności i zobowiązania związane z tą działalnością. Wobec faktu, iż zobowiązania nie mogą być przedmiotem aportu ze względu na konieczność zachowania wymogów określonych w art. 519 Kodeksu cywilnego, ich przeniesienie dokonane zostanie odrębną czynnością prawną. Czynność ta pozostawać będzie w ścisłym związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki celowej. W ramach tej czynności Spółka przeniesie na Spółkę celową wszelkie zobowiązania związane z Nieruchomością. Pracownicy Spółki, których zakres obowiązków obejmuje czynności wykonywane w ramach działalności prowadzonej na Nieruchomości staną się na mocy art. 231 Kodeksu pracy, pracownikami Spółki celowej. W akcie notarialnym sporządzonym w związku z wniesieniem aportu do Spółki celowej wskazane będzie, iż przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca działalność prowadzoną na Nieruchomości oraz składnikach majątkowych z nią powiązanych. Wprowadzenie takiego zapisu wynika z faktu, iż Nieruchomość wraz z pozostałymi wnoszonymi składnikami majątkowymi już przed dokonaniem aportu była zorganizowanym i wyodrębnionym zespołem składników majątkowych działającym jak niezależne przedsiębiorstwo, bowiem już przed dniem aportu posiada ono swoją wewnętrzną strukturę, odrębną działalność gospodarczą w odrębnej lokalizacji, z której uzyskuje przychody z najmu. Spółka celowa kontynuować będzie prowadzenie na Nieruchomości działalności w zakresie wynajmu i dzierżawy oraz działań inwestycyjnych mających na celu wzniesienie nowego obiektu, również w celu wynajmu powierzchni usługowych i komercyjnych. Celem bowiem wniesienia Nieruchomości do Spółki celowej jest kontynuacja przez nią działalności związanej z gospodarowaniem tą Nieruchomością dotychczas prowadzonej przez Spółkę poprzez m.in. wstąpienie w miejsce Spółki w związane z Nieruchomością umowy najmu, dzierżawy, dostawy mediów oraz ochrony. Także Spółka wnosząca aport do spółki celowej, po dokonaniu ww. wkładu, kontynuować będzie swą dotychczasową działalność w zakresie wynajmu oraz handlu w oparciu o pozostałe składniki majątkowe, w tym inne nieruchomości.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym wniesienie do Spółki celowej wkładu (aportu) w postaci wskazanej w stanie faktycznym, spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych przez Spółkę w zamian za ww. wkład (aport).

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie opisanego w pytaniu wkładu niepieniężnego nie spowoduje powstania przychodu podatkowego w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za ww. wkład (aport).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa CIT"), przychodem jest m.in. nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. A contrario zatem, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest w myśl definicji zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy CIT, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W odniesieniu do pojęcia przedsiębiorstwa, ustawa CIT odsyła w art. 4a pkt 3 do Kodeksu cywilnego, który w art. 551 definiuje je, jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z przytoczonej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

a.

istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

b.

organizacyjne i finansowe wyodrębnienie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,

c.

przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych,

d.

zdolność zespołu składników do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego te zadania gospodarcze.

Ad a)

Zgodnie z pierwszym z ww. wymagań, dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest, by składały się nań zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, w tym zobowiązania. W przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym, przedmiotem aportu będą następujące składniki:

1.

materialne:

* prawo własności Nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami i budowlami oraz innymi częściami składowymi,

* prawo własności innych składników majątku Spółki usytuowanych na Nieruchomości, związanych z prowadzoną na niej działalnością, takich jak wyposażenie, urządzenia i inne ruchomości,

* dokumentacja związana z prowadzoną na Nieruchomości działalnością,

* środki pieniężne w kasie oraz na rachunku bankowym,

2.

niematerialne:

* know-how wypracowany w ramach prowadzonej na Nieruchomości działalności gospodarczej,

* wszelkie prawa wynikające z zawartych w ramach prowadzonej na Nieruchomości działalności umów (w tym umów najmu, umów o ochronę fizyczną, umów o dostawy mediów).

Ponadto w związku z aportem Spółka przeniesie także na Spółkę docelową zobowiązania związane z działalnością prowadzoną na Nieruchomości, a pracownicy Spółki, których zakres obowiązków obejmuje czynności wykonywane w ramach działalności prowadzonej na Nieruchomości staną się na mocy art. 231 Kodeksu pracy, pracownikami Spółki celowej.

Wymienione powyżej składniki pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku, przeznaczone są bowiem do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu Nieruchomości. W opinii Spółki spełniony jest zatem wymóg istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w powszechnej praktyce rynkowej, zgodnie z którą budynki i budowle przeznaczone i wykorzystywane do wynajmu wraz ze składnikami majątkowymi z nimi powiązanymi stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zdaniem Spółki, nie jest wymagane, by składające się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa składniki wyczerpywały katalog zawarty w art. 551 Kodeksu cywilnego (katalog ten ma przy tym charakter otwarty, o czym świadczy użyty w przepisie zwrot "w szczególności", powinien pełnić zatem rolę jedynie instrukcyjną).

W przedmiotowym przypadku w wyniku aportu funkcję wynajmującego powierzchnię Nieruchomości przejmie Spółka celowa a zatem nie powinno budzić wątpliwości, iż w tym zakresie przejmie ona funkcje gospodarczą Spółki. Celem bowiem wniesienia Nieruchomości do Spółki celowej jest kontynuacja przez nią działalności związanej z Nieruchomością dotychczas prowadzonej przez Spółkę poprzez m.in. wstąpienie w miejsce Spółki w związane z Nieruchomością umowy najmu, dostawy mediów oraz ochrony.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, iż zobowiązania związane z Nieruchomością przeniesione zostaną na Spółkę celową na podstawie odrębnej czynności prawnej, nie w ramach samego aportu. Jest to podyktowane koniecznością spełnienia wymogów art. 519 Kodeksu cywilnego decydujących o skuteczności przejęcia długu przez osobę trzecią. W ocenie Spółki nie wpływa to jednak na możliwość uznania iż przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki celowej jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, bowiem przeniesienie zobowiązań dokonane zostanie w ścisłym związku z wniesieniem do Spółki celowej wkładu niepieniężnego.

Ad b)

Kolejnym warunkiem uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest jego organizacyjne i finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie.

Działalność w zakresie wynajmu prowadzona na Nieruchomości jest przez Spółkę wyodrębniona w ramach prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. W strukturze przedsiębiorstwa Spółki wyodrębniona jest komórka organizacyjna, odpowiadająca za prowadzoną na Nieruchomości działalność, w której zatrudnieni są pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje czynności wykonywane w ramach działalności prowadzonej na Nieruchomości. Ponadto, działalność ta prowadzona jest w oparciu o środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Nie bez znaczenia dla organizacyjnego wyodrębnienia składników majątkowych związanych z działalnością prowadzoną na Nieruchomości jest, w opinii Spółki, także fakt, iż wchodzące w skład tego zespołu składniki materialne wyodrębnione są geograficznie (Nieruchomość wraz ze składnikami majątkowymi z nią powiązanymi znajduje się w pewnej odległości od pozostałych składników majątku - nieruchomości - Spółki). Ponadto w ewidencji księgowej Spółki utworzono konta umożliwiające odrębne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością prowadzoną na Nieruchomości. W opinii Wnioskodawcy opisane powyżej okoliczności przesądzają o uznaniu organizacyjnego wyodrębnienia w ramach istniejącego przedsiębiorstwa zespołu składników majątkowych będących przedmiotem wkładu niepieniężnego, o którym mowa w stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku pytaniu.

Na gruncie wyodrębnienia finansowego Spółka prowadzi ewidencję księgową w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań do działalności prowadzonej na Nieruchomości. Ponadto przepływy pieniężne związane z działalnością prowadzoną na Nieruchomości prowadzone są z wykorzystaniem odrębnego rachunku bankowego. Opisany sposób ewidencjonowania wydarzeń gospodarczych oraz prowadzenia rozliczeń finansowych spełnia w ocenie Wnioskodawcy wymóg finansowego wyodrębnienia zespołu składników majątkowych, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego, o którym mowa w pytaniu stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku.

Spółka stoi na stanowisku, iż wszelkie powyższe przesłanki zostały spełnione, a zatem podlegająca aportowi Nieruchomość wraz ze składnikami majątkowymi została wyodrębniona finansowo z przedsiębiorstwa Spółki.

Ad. c)

Wszystkie składniki majątkowe będące przedmiotem aportu, tj. zarówno Nieruchomość wraz z wszystkimi jej częściami składowymi, ruchomości, składniki niematerialne, a także zobowiązania, które zostaną przeniesione na nabywcę, wykorzystywane są przez Spółkę do prowadzonej na Nieruchomości działalności polegającej na wynajmie powierzchni komercyjnej i biurowej oraz wynajmie terenu pod powierzchnię reklamową. W opinii Spółki spełniony jest więc warunek przeznaczenia składników do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Ad. d)

W opisanym w niniejszym wniosku stanie faktycznym Spółka celowa otrzyma w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego własność Nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami, budowlami, urządzeniami, wyposażenie budynków oraz środki pieniężne (w kasie oraz na rachunku bankowym) związane z prowadzoną na Nieruchomości działalnością. Spółka celowa stanie się także stroną umów z najemcami, dzierżawcami, podmiotem świadczącym usługę ochrony fizycznej Nieruchomości oraz dostawcami mediów. Ponadto Spółka celowa przejmie na podstawie art. 231 Kodeksu pracy pracowników Spółki, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane z działalnością prowadzoną na Nieruchomości. W ocenie Spółki ww. zespół składników umożliwia samodzielne kontynuowanie przez Spółkę celową dotychczasowej działalności w zakresie wynajmu, także i ten warunek uznania przedmiotu aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdaniem Spółki spełniony.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Nieruchomość wraz z pozostałymi wnoszonymi składnikami majątkowymi już przed dokonaniem aportu jest zorganizowanym i wyodrębnionym zespołem składników majątkowych Spółki działającym jak niezależne przedsiębiorstwo, bowiem już przed dniem aportu posiada ono swoją wewnętrzną strukturę oraz odrębną działalność gospodarczą (z której uzyskuje przychody), prowadzoną w odrębnej lokalizacji. Skoro zatem przedmiotem wkładu niepieniężnego, o którym mowa w stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku pytaniu mają być składniki materialne i niematerialne wyodrębnione w powyższy sposób, to odpowiadają one definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

W konsekwencji, ponieważ przedmiotem wkładu niepieniężnego jest w ocenie Spółki zorganizowana część przedsiębiorstwa, a contrario wobec art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, wartość nominalna udziałów (akcji) w Spółce celowej objętych w zamian za ów wkład niepieniężny nie będzie zaliczana do przychodów podatkowych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

* odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 26 czerwca 2003 r. na zapytanie z dnia 13 czerwca 2003 r. nr 1778 w sprawie możliwości uznania budynku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT,

* wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2000 r. sygn. akt I CKN 850/98,

* wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 540/08,

* interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 października 2008 r. znak: IBPB3/423-659/08/MS,

* interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. znak IPPB5/423-6/08-3/MB, z dnia 7 października 2008 r. znak IPPB3/423-1063/08-2/MB, z dnia 19 grudnia 2007 r., znak IP-PB3-423-280/07-2/JB, z dnia 11 listopada 2008 r. znak IP-PB3-423-816/08-2/MB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, dalej "ustawa o p.d.o.p."), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, iż w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie udziałowca (wnoszący wkład) nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, iż wartość nominalna udziałów w spółce kapitałowej, objętych w zamian za wkład niepieniężny w ww. postaci nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

W myśl art. 4a pkt 4 ustawy o p.d.o.p., ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.

stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),

2.

jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni biurowej i komercyjnej. W skład majątku spółki wchodzi nieruchomość gruntowa wraz z naniesieniami (stacja paliw wraz z koniecznymi instalacjami i urządzeniami, budynek administracyjno-socjalny oraz budynek parterowy, w którym mieszczą się warsztaty). Ww. składniki majątku stanowią środki trwałe w prowadzonej przez Spółkę działalności. Spółka prowadzi ewidencję księgową umożliwiającą ustalenie wyniku finansowego działalności prowadzonej na ww. nieruchomości (wyodrębnienie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną przy wykorzystaniu tej nieruchomości). Spółka założyła odrębny rachunek bankowy służący prowadzeniu rozliczeń związanych z ww. nieruchomością. W strukturze przedsiębiorstwa spółki wyodrębniona została komórka organizacyjna odpowiadająca za działalność prowadzoną na tej nieruchomości, w tym osoba sprawująca nadzór nad tą działalnością. Obecnie spółka prowadzi prace przygotowawcze, których wynikiem ma być likwidacja ww. naniesień na nieruchomości i budowa nowego budynku usługowo - biurowego, będącego przedmiotem prowadzonego wynajmu. Spółka zamierza utworzyć nową spółkę celową, działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do spółki tej zamierza wnieść wkład, na który składać się będzie: prawo własności ww. nieruchomości oraz innych składników majątku znajdujących się na tej nieruchomości, prawo własności ruchomości (np. urządzeń, wyposażenia) wykorzystywanych do prowadzenia działalności na tej nieruchomości, środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym, prawa majątkowe wypracowane w ramach działalności prowadzonej na tej nieruchomości, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów w ramach działalności prowadzonej na tej nieruchomości. Ponadto do spółki celowej wniesione zostaną wszelkie należności i zobowiązania wynikające z działalności prowadzonej na tej nieruchomości, przy czym zobowiązania zostaną wniesione odrębną umową. Spółka celowa przejmie także pracowników obsługujących do tej pory działalność prowadzoną na ww. nieruchomości.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż wskazana w opisie zdarzenia przyszłego, wyodrębniona część przedsiębiorstwa spółki, może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o p.d.o.p. W konsekwencji w momencie jej wniesienia do nowopowstałej spółki kapitałowej (celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.p.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważyć należy, iż wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zatem ocena czy opisany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wkład wnoszony do spółki celowej, spełnia wskazane wyżej kryteria uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy do Wnioskodawcy. Ocena ta może zostać zweryfikowana jedynie w prowadzonym przez właściwe organy postępowaniu podatkowym.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31 - 511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl