Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-973/11/AP
Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaży nieruchomości gruntowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 9 września 2011 r.), uzupełnionym w dniu 8 listopada 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej w przypadku gdy sprzedaż ta nastąpi:

* przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie - jest prawidłowe,

* po upływie pełnych pięciu lat kalendarzowych od daty jej zakupu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 28 października 2011 r. Znak: IBPBI/1/415-973/11/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 8 listopada 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 31 stycznia 2006 r. Wnioskodawca i jego wspólnik zakupili nieruchomość w postaci działki na potrzeby prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ze względu jednak na brak drogi dojazdowej działka ta nigdy nie była użytkowana do celów działalności gospodarczej, nie została też wprowadzona do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej (nie sporządzono aktu notarialnego dot. wniesienia gruntu w formie wkładu do spółki). W księdze wieczystej dotyczącej tej nieruchomości, jako właścicieli wpisano Wnioskodawcę i jego wspólnika na zasadach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej - do całości.

Obecnie Wnioskodawca i jego wspólnik zamierzają dokonać sprzedaży ww. działki.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 3 listopada 2011 r., wskazano, iż zakup wymienionej nieruchomości sfinansowany był kredytem zaciągniętym na spółkę cywilną, jednak żadne wydatki dotyczące tego kredytu (prowizje, odsetki itp.) nie zostały zaliczone w koszty prowadzonej działalności. Działka ta nigdy nie była używana do celów prowadzonej działalności gospodarczej, nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i żadne wydatki dotyczące ww. nieruchomości nigdy nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jakie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie ciążyło na podatniku w związku ze sprzedażą ww. gruntu, zakupionego jako współwłasność łączna wspólników spółki cywilnej, ale nie będącego składnikiem majątku tej spółki i nigdy nie wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, grunt został nabyty przed 1 stycznia 2007 r. i nie stanowi składników majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1. Nie został wniesiony do spółki i nie był jej środkiem trwałym, można więc uważać go za składnik majątku osobistego podatników. Ponieważ grunt został nabyty na zasadzie współwłasności łącznej, każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do całej rzeczy w trakcie trwania współwłasności, a nie jedynie do jej części określonej wielkością posiadanego udziału. Zniesienie współwłasności (przez podział rzeczy wspólnej) nie jest traktowane w kategorii nabycia, więc za datę nabycia nieruchomości należy uznać datę pierwotnego nabycia, tj. 2006 rok.

Wobec tego do sprzedaży tego gruntu stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględniając tę regulację, Wnioskodawca uważa że sprzedaż gruntu dokonaną poza działalnością gospodarczą przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik nabył własność jest źródłem przychodu. Grunt został nabyty 31 stycznia 2006 r. wobec czego podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku o ile wydatkuje uzyskany przychód na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. W przeciwnym razie powinien zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy wynoszący 10% uzyskanego przychodu w terminie 14 dni liczonych od dnia, w którym dokonano sprzedaży gruntu.

Jeżeli sprzedaż nastąpi po pełnych pięciu latach kalendarzowych od daty zakupu, sprzedaż ta będzie nieopodatkowana i w ogóle nie podlega wykazaniu w zeznaniach PIT.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) powyższej ustawy stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane, w tym z powodu jej likwidacji. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, iż przepis art. 14 ust. 1 powołanej ustawy nie wymienia wszystkich przychodów z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wskazuje na niektóre rodzaje przychodów zaliczanych również do przychodów z działalności gospodarczej ("Przychodem z działalności gospodarczej są również:").

Jak wykazuje analiza przytoczonych powyżej uregulowań prawa podatkowego, rodzajowy katalog przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza nie jest ograniczony. Wymienione kategorie przychodów mają charakter przykładowy, otwarty.

Zatem w myśl powyższego, odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej wykorzystywanej w działalności, nie ujętej w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w sytuacji gdy nie stanowi ona majątku trwałego), stanowiłoby w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w cytowanym art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmiotu, który faktycznie przedmiotową nieruchomość wykorzystywałby dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Przy kwalifikacji przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie ma bowiem przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w dniu 31 stycznia 2006 r. Wnioskodawca wraz ze swoim wspólnikiem zakupili nieruchomość w postaci działki na cele prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ze względu jednak na brak drogi dojazdowej działka ta nigdy nie była użytkowana do celów tej działalności. Zakup ww. nieruchomości sfinansowany był kredytem zaciągniętym na spółkę cywilną, jednak żadne wydatki dotyczące tego kredytu (prowizje, odsetki itp.) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej. Przedmiotowa nieruchomości nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i żadne wydatki z nią związane nigdy nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów tej działalności.

Z uwagi na powyższe, stwierdzić należy, iż w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości nie będziemy mieli do czynienia z uzyskaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nieruchomość ta nie była bowiem ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nigdy nie wykorzystywano jej też w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Żadne wydatki poniesione i związane z nabyciem nieruchomości nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Brak jest zatem jakichkolwiek przesłanek, by uznać, że przedmiotowa nieruchomość gruntowa miała związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę w formie spółki cywilnej pozarolniczą działalnością gospodarczą co skutkowałoby, koniecznością uznania przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości za przychód z działalności gospodarczej. Zbycie tej nieruchomości nie będzie bowiem zbyciem środka trwałego, ani też zbyciem składnika majątku funkcjonalnie powiązanego z działalnością gospodarczą. Bez znaczenia przy tym jest okoliczność, iż nieruchomość została nabyta z zamiarem wykorzystania jej na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, skoro nigdy nie była w tym celu wykorzystywana.

Zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, której jest współwłaścicielem, jeżeli sprzedaż ta nastąpi przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, zgodnie z cytowanym przepisem będzie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie w wysokości przypadającego na niego udziału jaki posiada w przedmiotowej nieruchomości. Stosownie bowiem do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Jednocześnie zauważyć należy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Z tej też przyczyny Wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia od zapłaty podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej.

Stosownie bowiem do treści art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.), podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Natomiast zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.), wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.), wynika natomiast, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.) przepisy ust. 1 pkt 32 i 32a nie mają zastosowania, jeżeli:

1.

budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2.

przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:

a.

nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

b.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego częściprzeznaczonych na cele rekreacyjne,

3.

przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Artykuł 21 ust. 2a ww. ustawy w powyższym brzmieniu stanowi natomiast, że przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.

W związku z powyższym, podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnień wynikających z powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw (nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży) wyłącznie na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe.

Jeżeli zatem Wnioskodawca dokona zbycia przedmiotowej nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a uzyskany przychód przeznaczy na wskazane w ww. przepisie cele mieszkaniowe, to będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w tym przepisie.

Reasumując, stwierdzić należy, iż jeżeli planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej, o której mowa we wniosku, nastąpi przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, to przychód osiągnięty z jej sprzedaży będzie zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.), o ile spełni warunki uregulowane w tych przepisach.

W tym więc zakresie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Natomiast, jeżeli sprzedaż nieruchomości gruntowej nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie (a nie jak wskazano we wniosku "po pełnych pięciu latach kalendarzowych od daty zakupu (...)"), to sprzedaż ta nie spowoduje uzyskania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości w ogóle nie będzie podlegał opodatkowaniu, a w konsekwencji i wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Z tej też przyczyny stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za nieprawidłowe.

Ponadto zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie dla właściwej kwalifikacji przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej nie ma znaczenia, iż nieruchomość ta została nabyta na zasadzie wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, bowiem w spółce cywilnej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej. Natomiast ewentualne zniesienie współwłasności ww. nieruchomości, o którym Wnioskodawca wspomina w stanowisku, nie stanowi nabycia w takim zakresie w jakim w wyniku tej czynności cywilnoprawnej nie dochodzi do nabycia ponad przysługujący uprzednio udział.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl