Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-957/11/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 6 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uiszczania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uiszczania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć działalność gospodarczą. Przewidywana rejestracyjna forma prawna to wpis w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Przewidywana forma opłacania podatku dochodowego to 19% "podatek liniowy". Przewidywany okres rozliczania podatkiem VAT to okres kwartalny, metoda kasowa. Przewidywany czas rozpoczęcia działalności gospodarczej to październik 2011 r.. Zgodnie z art. 44 ust. 3g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorcy, którzy są małymi podatnikami, mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych kwartalnie. Możliwość ta dotyczy także podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem przedsiębiorcy, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą... W dniu 13 listopada 2006 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie poprzedniej indywidualnej działalności gospodarczej. Od 9 października 2008 r. działalność pozostawała w zawieszeniu (poprzez okresowe przedłużanie zawieszenia) do 25 maja 2010 r., gdy formalnie działalność gospodarcza została wygłoszona. W okresie faktycznego prowadzenia działalności Wnioskodawca nie uzyskał przychodów finansowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy rozpoczynając nową działalność gospodarczą Wnioskodawca może zgłosić w urzędzie skarbowym decyzję o wyborze wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w treści art. 44 ust. 3g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych występuje słowo "prowadził", co w rozumieniu Wnioskodawcy oznacza faktyczną, fizyczną aktywność gospodarczą. W okresie, o którym mowa w ww. artykule, faktycznie i fizycznie nie występowała aktywność gospodarcza, gdyż nie mogła występować, ponieważ była zawieszona, aż po całkowite, formalne wygłoszenie. Możliwość kwartalnego rozliczania podatku dochodowego wraz z kwartalnym rozliczaniem podatku VAT, w znacznym stopniu ułatwi Wnioskodawcy rozliczanie z urzędem skarbowym oraz poprawi jego możliwości finansowe, co przyczyni się do przetrwania na rynku.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b (art. 44 ust. 3f ww. ustawy).

Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 stosuje się odpowiednio (art. 44 ust. 3h ww. ustawy). Przy czym, w myśl art. 5a pkt 20 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Bank na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Stosownie natomiast do treści art. 22k ust. 11 ww. ustawy, przepis ust. 7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Przepis art. 44 ust. 3h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakazuje do podatników zamierzających kwartalnie uiszczać zaliczki na podatek dochodowym odpowiednio stosować przepis art. 22k ust. 11 ustawy regulującej ten podatek. Oznacza to, iż z możliwości kwartalnego uiszczania zaliczek, wyłączeni będą m.in. ci z podatników rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej.

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek (art. 44 ust. 3i ww. ustawy).

Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia (art. 44 ust. 6 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 44 ust. 10 ww. ustawy, podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 10 i 11, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b (art. 44 ust. 13 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, iż zasadą jest, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych miesięcznie. Natomiast możliwość uiszczania kwartalnych zaliczek na ww. podatek, jako wyjątek od reguły, stosowany może być jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w cyt. ustawie.

Zgodnie z cyt. art. 44 ust. 3g ww. ustawy, z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek mogą korzystać dwie grupy podatników:

* mali podatnicy (w przypadku podmiotów, które w poprzednim roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą) oraz

* osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, które w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia nie prowadziły działalność gospodarczej w jakiejkolwiek formie.

Kwestię możliwości i sposobu zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej w sferze obrotu gospodarczego regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Zgodnie z art. 14a ust. 1 tej ustawy, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.

W myśl art. 14a ust. 3 ww. ustawy, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie natomiast do art. 14a ust. 4 ww. ustawy, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1.

ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

2.

ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

3.

ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

4.

ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

5.

wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,

6.

ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

7.

może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy (art. 14a ust. 5 ww. ustawy).

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku (art. 14a ust. 6 ww. ustawy).

W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej (art. 14a ust. 7 ww. ustawy).

Z powyższego wynika, iż zawieszenie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wyklucza automatycznie możliwości osiągania przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie zawieszenia tej działalność (np. z tytułu zbycia środków trwałych, czy też innych składników majątku wykorzystywanych do prowadzenia tej działalności). Z tej też przyczyny, podmiot, który formalnie zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do momentu zlikwidowania tej działalności, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest nadal podatnikiem prowadzącym tą działalność. W przypadku braku osiągania jakichkolwiek dochodów z tej działalności, jest jedynie zwolniony w okresie zawieszenia z niektórych obowiązków np. z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli jednak w okresie zawieszenia osiągnie jakikolwiek dochód z tej działalności (np. ze sprzedaży środków trwałych) zobowiązany jest opodatkować go zgodnie z obowiązującymi go zasadami opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca od dnia 13 listopada 2006 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. Od dnia 9 października 2008 r. do 25 maja 2010 r. działalność ta pozostawała w zawieszeniu. W dniu 25 maja 2010 r. działalność ta została formalnie zlikwidowana. W październiku 2011 r. Wnioskodawca ma zamiar ponownie rozpocząć prowadzenie (indywidualnie) pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane będą tzw. 19% podatkiem liniowym.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca nie ma możliwości wyboru kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy, jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w cyt. art. 22k ust. 11 w związku z art. 44 ust. 3h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca w roku poprzednim (a także w latach wcześniejszych) prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 - 101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl