IBPBI/1/415-95/13/SK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 kwietnia 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-95/13/SK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 25 stycznia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem roweru wykorzystywanego w tej działalności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem roweru wykorzystywanego w tej działalności. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-95/13/SK, IBPP2/443-63/13/KO wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (biuro projektowe), w przeważającej mierze w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego, która to działalność zgodnie z PKD sklasyfikowana jest pod symbolami: 71.12.Z, 71.11.Z, 71.20.B, 85.59.B. Prace związane z wykonywaną działalnością obejmują głównie wykonywanie projektów, kontrolę stanu technicznego (przeglądy), kontrolę robót prowadzonych na budowach obiektów mostowych. Wnioskodawca w najbliższej przyszłości planuje zakupić rower i uznać go za środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 18 kwietnia 2013 r., Wnioskodawca wskazał, iż cena zakupu roweru przekroczy 3.500 zł netto.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również w części H poz. 70 wniosku ORD- IN gdzie wskazano, że w 2011 r. Wnioskodawca przez około 6 miesięcy prowadził monitornig na placach budowy podkarpackich odcinków autostrady A4 i odcinków dróg ekspresowych. W tym okresie, dwa razy w tygodniu zobowiązany był do monitorowania postępów prac budowlanych. Podczas jednego dnia monitoringu przejeżdżał dystans około 120 km samochodem. Jednakże w wiele miejsc budowy, szczególnie przy budowie licznych obiektów mostowych był zmuszony odbywać wielokilometrowe spacery z uwagi na ograniczony dojazd do prowadzonych robót budowlanych (wiele miejsc było dostępnych jedynie używając pojazdów terenowych, bądź ciężarowych). W związku z tymi problemami czas pracy wydłużał się nieproporcjonalnie do zarobków na jakie się zgodził. Podczas tychże monitoringów bardzo przydatnym środkiem transportu byłby rower górski. Ponadto praktycznie w każdym roku swej działalności Wnioskodawca przeprowadza przeglądy obiektów mostowych, do których jest ograniczony dostęp pojazdami samochodowymi (w tym również obiektów kolejowych oraz obiektów mostowych wyłączonych z ruchu np. obiekty na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, do którego strażnicy nie wpuszczają samochodów wyrażając jedynie zgodę na warunkowy dojazd do obiektów mostowych rowerem. W 2010 r. i 2012 r. w centrum miasta "x" prowadzone były roboty budowlane obiektów mostowych, które Wnioskodawca zaprojektował. Z związku z tym Wnioskodawca zobowiązany był do prowadzenia nadzoru autorskiego przy pracach budowlanych, co wiązało się z bardzo częstymi wizytami na tychże budowach. Z uwagi na miejsca prowadzonych robót (centrum miasta), sporym problemem było znalezienie miejsc parkingowych w pobliżu budowanych obiektów mostowych. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy odcinka drogi wraz z 6 mostami, których Wnioskodawca był projektantem, co wiąże się z obowiązkiem pełnienia nadzoru autorskiego (bardzo częste wizyty na mostach). Mosty rozmieszczone są na odcinku kilku kilometrów, przy czym będą one przebudowywane w jednym czasie i szybkie przemieszczanie się pomiędzy nimi będzie niemożliwe gdyby Wnioskodawca do tego celu chciał użyć samochodu, zatem najlepszym środkiem transportu byłby rower górski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej mogę zaliczyć wydatki poniesione na zakup roweru.

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup roweru jako środka transportu przy prowadzonej działalności gospodarczej nie byłby nadużyciem. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 23 nie wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup roweru, dlatego też zakup ten będzie kosztem związanym z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

* musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,

* musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Przepisy prawa nie ograniczają możliwości zakupu na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu osobowego, w tym także roweru.

Warunkiem koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku, w tym przypadku roweru, za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga fakt, iż wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy eksploatacją tego roweru a osiągniętym przychodem spoczywa na Wnioskodawcy. To on bowiem osiągać będzie korzyści polegające na możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie roweru do kosztów uzyskania przychodu i obniżeniu podstawy opodatkowania.

Jednocześnie, zgodnie z przytoczonym przepisem, wydatki wymienione przez ustawodawcę w art. 23, nawet jeżeli zostały poniesione w sposób celowy, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego. W związku profilem prowadzonej działalności, Wnioskodawca dokonuje kontroli przebiegu prac budowlanych często w miejscach o ograniczonej możliwości dojazdu (centra miast, budowane drogi, etc.). W związku z powyższym planuje zakupić rower, który będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu usprawnienia wykonywanej pracy.

Mając na względzie cyt. powyżej przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli rower, który Wnioskodawca zamierza zakupić będzie w istocie wykorzystywany w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to wydatki poniesione na jego nabycie będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania. W złożonym wniosku Wnioskodawca wykazał bowiem związek wydatków na zakup roweru z przedmiotem (profilem) prowadzonej działalności gospodarczej i jego przydatność w tej działalności. Zauważyć jednakże należy, iż jeżeli przewidywany okres wykorzystywania przedmiotowego roweru na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej będzie przekraczać 1 rok, to zważywszy, iż wydatki na jego nabycie przekroczą 3.500 zł (netto), będą one podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych - pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od jego wartości początkowej (jako środka trwałego w prowadzonej działalności gospodarczej).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie dot. podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl