IBPBI/1/415-948/12/WRz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-948/12/WRz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 10 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia wysokości stawki tego ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług w zakresie sprzątania budynków oraz opieki nad dziećmi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia wysokości stawki tego ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług w zakresie sprzątania budynków oraz opieki nad dziećmi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 4 lipca 2012 r. Wnioskodawczyni założyła działalność gospodarczą, której celem jest świadczenie usług niespecjalistycznego sprzątania obiektów - PKD 81.21.Z oraz usług opieki

dziennej nad dziećmi - PKD 88.91.Z. Działalność PKD 81.21.Z odpowiada PKWiU - 81.21.10 usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, natomiast działalność PKD 88.91.Z odpowiada PKWiU - 88.91.13 - usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone przez opiekunki do dzieci. Wnioskodawczyni będzie wykonywała osobiście usługi sprzątania biur, sklepów a także domów prywatnych np. u rodzin mających dzieci. Usługa wykonywana u rodzin z dziećmi będzie obejmowała osobno sprzątanie mieszkania, a osobno opiekę nad dzieckiem przez określony czas np. dwie lub większą ilość godzin, w czasie nieobecności rodziców i będzie świadczona w domu zlecającego. Spełnienie warunków do korzystania z preferencyjnych zasad opłacania składek zgodnie z art. 18a ustawy o ubezpieczeniach społecznych umożliwia Wnioskodawczyni: opłacanie składek ZUS od zadeklarowanej przez Nią kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; świadczenie usług opiekunki do dzieci w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i podleganie ubezpieczeniom społecznym, jako przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie będzie korzystała z możliwości opłacania składek przez ZUS z budżetu państwa, którą wprowadziła tzw. ustawa żłobkowa, umożliwiająca legalne zatrudnienie niani przez rodziców dzieci.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód z wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług niespecjalistycznego sprzątania obiektów i usług opieki nad dziećmi może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, t.j. według stawki podstawowej w zakresie działalności usługowej w rozumieniu PKWiU.

Zdaniem Wnioskodawczyni, działalność usługowa o symbolach PKWiU 81.21.10, polegająca na niespecjalistycznym sprzątaniu budynków i obiektów oraz działalność usługowa o symbolu PKWiU - 88.91.13, w zakresie usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci, powinna być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wg stawki ryczałtu 8,5%, a więc według stawki podstawowej w zakresie działalności usługowej w rozumieniu PKWiU (zarówno dla usług sprzątania, jak i dla usług opieki nad dzieckiem). Stawka ta jest stosowana do usług, których świadczenie nie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz w sytuacji, gdy nie mieszczą się one w zakresie usług wymienionych ww. ustawie, dla którym przewidziano stawkę 17%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zauważyć przy tym należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W myśl bowiem art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., użyte w ustawie określenie działalność usługowa, oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m i lit. r oraz pkt 3 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

* 17% przychodów ze świadczenia usług obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0) (pkt 2 lit. m),

* 17% przychodów ze świadczenia usług pomocy społecznej:

* bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),

* bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),

* bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),

* bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),

* doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),

* bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)

* z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5, (pkt 2 lit. r)

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., iż Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie osobistego sprzątania biur, sklepów, a także domów prywatnych oraz opieki nad dziećmi. Wykonywane usługi wg PKWiU z 2008 r. są sklasyfikowane pod symbolami 81.21.10. - usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych oraz 88.91.13 - usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone przez opiekunki do dzieci.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż jeżeli w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazane we wniosku usługi jakie Wnioskodawczyni świadczy w ramach prowadzonej działalności, sklasyfikowane są wg PKWiU z 2008 r. pod symbolami 81.21.10 oraz 88.91.13, to przychody uzyskane ze świadczenia tych usług mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki uzyskanego przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl