IBPBI/1/415-908/09/AP - Możliwość wycofania złożonego uprzednio oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym przed uzyskaniem pierwszego przychodu z tej działalności.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-908/09/AP Możliwość wycofania złożonego uprzednio oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym przed uzyskaniem pierwszego przychodu z tej działalności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 2 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wycofania, złożonego uprzednio oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym, przed uzyskaniem pierwszego przychodu z tej działalności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wycofania, złożonego uprzednio oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym, przed uzyskaniem pierwszego przychodu z tej działalności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 17 września 2009 r. Wnioskodawczyni złożyła we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (rozpoczętej w trakcie roku podatkowego, tj. z dniem 21 października 2009 r., wg wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) 19% stawką podatku (tzw. podatkiem liniowym) na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Następnie pismem z dnia 15 października 2009 r. Wnioskodawczyni wycofała przedmiotowe oświadczenie, oświadczając jednocześnie, iż do dnia przedmiotowego pisma nie uzyskała żadnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownik urzędu skarbowego w rozmowie telefonicznej poinformował podatnika, iż przedmiotowe pismo jest prawnie nieskuteczne. Jednocześnie pracownik urzędu zażądał, aby Wnioskodawczyni wycofała pismo z dnia 15 października 2009 r., w którym oświadczyła, iż wycofuje omyłkowo wybraną formę opodatkowania podatkiem 19% (podatkiem liniowym).

Nie uznając takiego sposobu załatwienia sprawy, a także nie zgadzając się z przedstawioną przez urząd interpretacją przepisów ponownie w dniu 23 października 2009 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o wycofanie oświadczenia, w którym szczegółowo przedstawiła prawne uzasadnienie swojego stanowiska. Do dnia sporządzenia przedmiotowego pisma Wnioskodawczyni nie uzyskała z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej żadnego przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni, która korzystając z ustanowionego w przepisie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawnienia wyboru opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy - czyli wyboru 19% stawki opodatkowania, może wycofać złożone oświadczenie o wyborze tego opodatkowania do dnia uzyskania pierwszego przychodu, w przypadku działalności rozpoczętej w trakcie roku podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z regulacją z art. 9a powołanej z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatnik podejmujący działalność gospodarczą ma prawo wyboru opodatkowania między podatkiem liniowym, a zasadami ogólnymi. Ustawodawca wymaga, aby podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego złożył oświadczenie w zakresie opodatkowania podatkiem liniowym nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W żadnym przepisie ustawodawca nie ogranicza podatnika co do możliwości wycofania oświadczenia co do wyboru opodatkowania lub jego zmiany. Niewątpliwie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest jednoznacznych unormowań zezwalających lub zabraniających podatnikowi zmiany złożonego oświadczenia o wyborze opodatkowania uregulowanego w art. 30c ww. ustawy w trakcie roku podatkowego, a jednocześnie ustawodawca w art. 9a § 4 (winno być ust. 4) ww. ustawy, przewiduje możliwość rezygnacji z wybranego sposobu opodatkowania 19% stawką podatku po zakończeniu roku podatkowego - podatnik może, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złożyć w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z powyższym zbędne jest, w świetle brzmienia przepisu art. 9a ust. 2 ww. ustawy, szczególne unormowanie prawa podatnika do odstąpienia od dokonanego w oświadczeniu wyboru opodatkowania, jeżeli nastąpiło to w terminie do dnia uzyskania przez podatnika pierwszego przychodu z działalności gospodarczej. Domniemanie racjonalności prawodawcy upoważnia do wniosku, że gdyby ustawodawca uznał za stosowne zabronić podatnikom możliwości zmiany oświadczenia o wyborze przewidzianego w art. 30c ustawy opodatkowania, mimo braku uzyskania pierwszego przychodu, niewątpliwie znalazłoby to swój wyraz w ustawie. Wycofując swoje oświadczenie o wyborze 19% opodatkowania dochodu w terminie przysługującym do dokonania takiego wyboru - złożenia oświadczenia, a więc przed uzyskaniem pierwszego przychodu, podatnik korzysta ze swojego prawa, jednocześnie nie powodując żadnych ujemnych skutków w zakresie wolumenu wpływów z podatków, czy ich płynności mających w ostatecznym rezultacie na celu ochronę interesu finansowego państwa.

Z tego też względu, zdaniem Wnioskodawczyni, należy uznać, iż przeciwne stanowisko jest przede wszystkim pozbawione podstaw prawnych i stanowi o zbyt formalistycznym, niesprzyjającym budowaniu zaufania obywatela do organów państwa, podejściu.

Poszukując, jedynie dla celów porównawczych, podobnego ustawowego rozwiązania można wskazać na sytuację małżonków składających oświadczenia o łącznym opodatkowaniu dochodów przez nich osiąganych. Możliwość łącznego opodatkowania małżonków została uzależniona - zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od złożenia stosownego wniosku w tym przedmiocie we wspólnym zeznaniu rocznym. Termin do złożenia zeznania rocznego upływa, w myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy, w dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W związku z tym tylko do dnia 30 kwietnia można złożyć oświadczenie o łącznym opodatkowaniu dochodów osiąganych przez małżonków.

Nie budzi wątpliwości, co znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, że od upływu tego dnia możliwa jest również zmiana tego oświadczenia o łącznym opodatkowaniu dochodów osiąganych przez małżonków. Nie budzi wątpliwości, że do upływu tego dnia możliwa jest również zmiana tego oświadczenia - bez ograniczeń, co do ilości zmian oraz bez wskazywania jakichkolwiek ich przyczyn. Po tej dacie złożenie nowego, zmienionego oświadczenia jest niedopuszczalne i prawnie nieskuteczne.

Reasumując, unormowania art. 9a ww. ustawy nie zakazują podatnikowi zmiany lub wycofania złożonego oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (rozpoczętej w trakcie roku podatkowego) na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy, do dnia uzyskania pierwszego przychodu z tej działalności.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1379/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl