IBPBI/1/415-890/09/KB - Skutki podatkowe otrzymania odsetek od odszkodowania.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-890/09/KB Skutki podatkowe otrzymania odsetek od odszkodowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 26 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odsetek od odszkodowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odsetek od odszkodowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W marcu 2009 r. Wnioskodawca otrzymał od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie za spaloną inwestycję w trakcie realizacji. Inwestycja nie była środkiem trwałym, bo nigdy nie została zakończona i oddana do użytkowania. Szkoda została wyliczona według cen roku 2003, zostały również zasądzone i wypłacone odsetki od kwoty szkody bezpośredniej, które są waloryzacją tej szkody na dzień jej wypłaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jakie są skutki podatkowe otrzymania tych odsetek...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro odszkodowanie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bo nie było związane z działalnością gospodarcza, gdyż działalności w tym zakładzie nigdy nie prowadził, a poniesione straty z tytułu pożaru nie były kosztem uzyskania przychodu, posiadany majątek nie był amortyzowany, bo nie został oddany do użytkowania, to i otrzymane odsetki, które są waloryzacją tej szkody winny być wolne od podatku dochodowego, jako integralnie związane z nieopodatkowaną szkodą. Wnioskodawca dodatkowo zauważa, że obecnie odbudowuje ten zakład po pożarze i do odbudowy zakupuje towary i usługi według cen bieżących.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania otrzymał indywidualną interpretację z dnia 15 czerwca 2009 r. znak: IBPBI/1/415-224/09/KB.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ponadto stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Z powyższych przepisów wynika, iż, co do zasady, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia majątkowe, które związane są z tą działalnością, w tym także odszkodowania otrzymane w związku ze stratami poniesionymi w składnikach majątkowych z nią związanych. W wydanej dla Wnioskodawcy indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 czerwca 2009 r. znak: IBPBI/1/415-224/09/KB (dotyczącej konieczności opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanego odszkodowania, którego dotyczą odsetki, będące przedmiotem niniejszego wniosku), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdził, iż odszkodowanie to nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu w takim zakresie, w jakim stanowi zwrot wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu.

Zauważyć jednak należy, iż żaden przepis ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia z opodatkowania tym podatkiem, ani nie wyłącza z katalogu przychodów 1), otrzymanych przez podatnika odsetek. Odsetki są bowiem świadczeniem, ubocznym. Warunkiem powstania uprawnienia do odsetek jest w prawdzie istnienie należności głównej i jej wymagalność, jednakże roszczenie o odsetki ma charakter samoistny. Otrzymane odsetki są zatem świadczeniem dodatkowym, niestanowiącym zwrotu wydatków 2), o którym mowa w cyt. wyżej art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie za spaloną inwestycję, tj. za szkodę powstałą w trakcie realizacji tej inwestycji. Odszkodowanie to, jako zwrot wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu, nie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość odszkodowania została wyliczona według cen z roku 2003. Oprócz kwoty odszkodowania Wnioskodawca otrzymał także odsetki, które są waloryzacją poniesionej szkody na dzień wypłaty odszkodowania.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż otrzymane odsetki stanowią dla Wnioskodawcy przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe, stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35 - 016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl