IBPBI/1/415-878/09/AB - Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-878/09/AB Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 19 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpowiedniego udziału odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę komandytowo-akcyjną nawet jeśli wydatki składające się na koszt wytworzenia środka trwałego były dokonywane przed przekształceniem przez Spółkę z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpowiedniego udziału odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę komandytowo-akcyjną nawet jeśli wydatki składające się na koszt wytworzenia środka trwałego były dokonywane przed przekształceniem przez Spółkę z o.o.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z planowanym przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka") w Spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: SKA), Wnioskodawca stanie się akcjonariuszem SKA. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na budowie lokali mieszkalnych i użytkowych na sprzedaż. Działalność ta, po przekształceniu Spółki, będzie kontynuowana przez SKA. Sprzedaż lokali może mieć miejsce po przekształceniu w SKA. Przychód podatkowy z tytułu sprzedaży będzie rozpoznawany przez SKA z chwilą podpisania aktu notarialnego sprzedaży lokalu. Obecnie Spółka ponosi, a po przekształceniu SKA będzie ponosić koszty prowadzonej działalności deweloperskiej.

Wśród nich można wyróżnić:

1.

koszty prac geologiczno-geodezyjnych,

2.

koszty wycen i ekspertyz,

3.

koszty projektu budynku oraz nadzorów autorskich,

4.

koszty organizacji zaplecza budowy,

5.

koszty ubezpieczenia placu budowy,

6.

koszt budowy budynku w tym materiały i usługi wykonawców,

7.

koszty przyłączy do sieci cieplnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, opłat za media dostarczanych na plac budowy,

8.

koszty nadzoru inwestorskiego i inwestorstwa zastępczego,

9.

koszty usług prawnych, opłat notarialnych i skarbowych związanych z realizacją inwestycji,

10.

koszty finansowe (w tym: odsetki) i nadzoru bankowego z tytułu udzielonego kredytu i pożyczki na realizację inwestycji,

11.

podatek od nieruchomości,

12.

koszty funkcjonowania biura inwestycji i sprzedaży,

13.

koszty marketingu i reklamy sprzedawanych lokali w budowanym budynku (koszty te nie dotyczą całokształtu działalności deweloperskiej, dotyczą jedynie konkretnej prowadzonej inwestycji).

Spółka traktuje powyższe kategorie kosztów jako koszty bezpośrednie, których efektem będą przychody ze sprzedaży lokali i ewidencjonuje je w księgach rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe. Przy tym, Spółka jest w stanie ściśle wskazać, z którą inwestycją wymienione kategorie kosztów są związane. Przyjęte przez Spółkę zasady są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości i będą kontynuowane po przekształceniu w SKA.

Dodatkowo

Spółka ponosi, a po przekształcaniu, SKA będzie ponosić koszty ogólnego zarządu, tj. w szczególności:

1.

wynagrodzenia zarządu,

2.

najem biur zarządu i inne koszty związane z tymi biurami,

3.

koszty obsługi administracyjnej i księgowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpowiedni udział odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez SKA nawet jeśli wydatki składające się na koszt wytworzenia środka trwałego były dokonywane przed przekształceniem przez Spółkę...

(Pytanie oznaczone we wniosku Nr 9)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Na mocy natomiast art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej lub spółki kapitałowej. Powyższe przepisy wskazują jasno, że SKA w wyniku przekształcenia stanie się podmiotem praw i obowiązków Spółki o.o.

Jednak, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zasadę tą stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W konsekwencji, SKA w odróżnieniu od Spółki z o.o. nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikami obowiązanymi do rozliczenia dochodu generowanego po przekształceniu przez SKA będą wspólnicy (m.in. Wnioskodawca). Wnioskodawca będzie miał obowiązek określenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz rozpoznawania zgodnie z przepisami u.p.d.o.f. odpowiedniej części przychodów i kosztów uzyskania przychodów będących skutkiem działalności gospodarczej prowadzonej przez SKA. Jednocześnie, moment rozpoznawania tych przychodów i kosztów będzie określany na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez SKA.

Zdaniem Wnioskodawcy, status SKA (nie-podatnik) nie powinien uniemożliwiać przeniesienia wszelkich praw i obowiązków Spółki. Tym samym SKA lub wspólnicy SKA (w tym Wnioskodawca) będą mieli prawa oraz obowiązki przejęte od Spółki. Prawa te mogą polegać m.in. na możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów z wydatków dokonanych przez Spółkę, wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nadpłaconego przez Spółkę, czy składania korekt deklaracji pierwotnych złożonych przez Spółkę. Ponadto, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przyjętych do używania przez SKA (po przekształceniu) lub przez Spółkę (przed przekształceniem), nawet jeśli wydatki składające się na wartość początkową zostały dokonane przez Spółkę przed przekształceniem w SKA.

Odmienne stanowisko oznaczałoby, że w wyniku przekształcenia Spółki w SKA nie miałaby miejsca sukcesja podatkowa, co przeczyłoby zarówno literalnej jak i celowościowej wykładni art. 93a Ordynacji podatkowej

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-8 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl