IBPBI/1/415-788/11/ZK - Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomościach otrzymanych z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-788/11/ZK Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomościach otrzymanych z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 4 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 11 października 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 28 września 2011 r. Znak: IBPBI/1/415-776/11/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 11 października 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od 1999 r. była wspólnikiem spółki cywilnej. Jako wspólnik wniosła do spółki wkład w wysokości 50 zł, zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W roku 2003 wspólnicy spółki cywilnej nabyli na zasadzie wspólności łącznej nieruchomość oraz udział w drugiej nieruchomości za środki uzyskane z pozyskanego kredytu bankowego. Nieruchomości te weszły w skład majątku spółki i stanowiły główny element tego majątku. Kredyt bankowy został spłacony do 2010 r. z zysku osiągniętego przez spółkę w poszczególnych miesiącach, a przypadającego na każdego ze wspólników zgodnie z umową spółki cywilnej. Zysk ten był każdorazowo uprzednio przedmiotem podatku dochodowego od osób fizycznych u każdego ze wspólników, w tym Wnioskodawczyni. Tak więc spłata nieruchomości nastąpiła z zysku, pozostawionego w spółce przez poszczególnych wspólników spółki, pozostałego po uiszczeniu wszystkich zobowiązań publicznoprawnych, w tym podatku od osób fizycznych przez wszystkich wspólników spółki, w tym Wnioskodawczyni.

W dniu 30 września 2010 r. Wnioskodawczyni wystąpiła ze spółki. W chwili wystąpienia ze spółki wartość majątku spółki, w części przypadającej na Wnioskodawczynię, jako wspólnika, wynosiła 250.666,66 zł. Wartość całego majątku spółki wynosiła 3.760.000 zł.

W ramach spłaty Wnioskodawczyni w dniu 30 września 2010 r. otrzymała udziały w nieruchomościach wyżej wymienionych w wysokości po 1/15, odpowiadającej jej wcześniejszemu udziałowi w spółce. W dniu 17 grudnia 2010 r. Wnioskodawczyni zbyła połowę przysługujących Jej udziałów w ww. nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej, za kwotę odpowiadającą rynkowej wartości tych udziałów, tj. za kwotę 125.333,33 zł. Analogiczna transakcja co do pozostałych części udziałów w ww. nieruchomościach nastąpiła w dniu 4 stycznia 2011 r. na rzecz spółki cywilnej za kwotę 125.333,33 zł Łączna kwota z tytułu sprzedaży udziałów w obu nieruchomościach stanowiła kwotę odpowiadającą równowartości majątku, jaka przypadła na wspólnika w chwili wystąpienia przez niego ze spółki, tj. kwotę 250.666,66 zł.

Wnioskodawczyni, jako wspólnik spółki cywilnej, na bieżąco regulowała wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przypadającym na Nią zyskiem wynikającym z dokumentacji finansowej spółki. Dokumentacja finansowa spółki umożliwia ustalenie dochodu wspólnika, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 5 października 2011 r., wskazano m.in., iż:

* w chwili wystąpienia ze spółki Wnioskodawczyni otrzymała udziały w nieruchomościach, które następnie odsprzedała na rzecz tej spółki cywilnej w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia ze spółki. Tym samym, w chwili wystąpienia ze spółki, Wnioskodawczyni otrzymała, tytułem spłaty, wartość przypadającego na Nią majątku spółki w postaci udziałów w nieruchomości, a następnie, wobec sprzedaży tych udziałów na rzecz spółki, otrzymała środki finansowe o tej samej wartości,

* przedmiotowa nieruchomość, w której Wnioskodawczyni otrzymała udziały tytułem wystąpienia ze spółki (następnie odsprzedane na rzecz spółki), stanowiła środek trwały w prowadzonej przez spółkę cywilną pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota pieniężna tytułem sprzedaży na rzecz spółki cywilnej udziałów w nieruchomościach (odpowiednio w 2010 r. oraz w 2011 r.), otrzymanych uprzednio przez Wnioskodawczynię w ramach spłaty udziału we wspólnym majątku wspólników spółki cywilnej, odpowiadająca proporcji wartości wcześniejszego udziału w spółce, stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód uzyskany przez Nią z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej, nabytych uprzednio jako spłata dokonana przez wspólników spółki cywilnej na rzecz Wnioskodawczyni, wobec wystąpienia przez Nią ze spółki cywilnej, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W pierwszej kolejności Wnioskodawczyni wskazuje, iż dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej jest bezpośrednio powiązany z dochodem uzyskanym przez Nią z tytułu otrzymania ww. udziałów w nieruchomościach z tytułu spłaty wobec Jej wystąpienia ze spółki cywilnej. Tym samym, uzyskała jeden dochód pierwotnie w postaci udziałów w nieruchomościach, następnie zamieniony na kwotę pieniężną z tytułu ich sprzedaży na rzecz spółki cywilnej. Wobec faktu, iż kwota otrzymana przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży była równa wartości majątku otrzymanego przez Nią z chwilą wystąpienia ze spółki cywilnej, jako spłaty występującego ze spółki wspólnika, kwota ta winna stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej "u.p.d.o.f."). Z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. wynika, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. Z kolei art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., wymienia jako jedno ze źródeł przychodów pozarolniczą działalność gospodarczą. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., przychody z udziału w spółce niebędącęj osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazuje ponadto, iż podstawową zasadą przy naliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, jest nieopodatkowywanie dwukrotnie tej samej wartości. W przypadku, gdyby przyjąć, iż Wnioskodawczyni zobowiązana byłby do zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymanej spłaty, ta podstawowa zasada zostałaby naruszona. Mając bowiem na uwadze art. 5b ust. 2, 8 ust. 1, 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. stwierdzić należy, że wszyscy wspólnicy (a nie spółka, która nie jest na gruncie tej ustawy podatnikiem), każdego roku obliczają odrębnie dochód z udziału w spółce i samodzielnie od tego dochodu obliczają podatek dochodowy. Wspomniany zysk stanowi również (o ile nie został pobrany przez wspólnika) część powołanej wyżej, nadwyżki majątkowej zwracanej wspólnikowi przy wystąpienie ze spółki.

Tym samym, gdy wypłacana kwota - stanowiąca część wartości majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, w stosunku, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki - odpowiada przyrostowi wartości majątku spółki powstałego już z raz opodatkowanego dochodu pozostawionego przez wspólników w spółce, to występujący wspólnik nie uzyskuje przysporzenia majątkowego, a w konsekwencji nie uzyskuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Doszłoby bowiem do ponownego opodatkowania tych samych kwot. Dlatego w takiej sytuacji nie powstaje przychód dla występującego wspólnika, który stanowiłby jakąś nową kategorię ekonomiczną nie poddaną uprzednio opodatkowaniu. Również nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. potwierdza stanowisko Wnioskodawczyni. Na podstawie obecnego brzmienia art. 14 ust. 3 pkt 11 i 12 u.p.d.o.f., do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Nie jest więc przychodem występującego wspólnika jego dochód uzyskanyw spółce, który już wcześniej był wykazany i tym samym opodatkowany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolniona z podatku jest też wartość zwracanego wkładu.

W ocenie Wnioskodawczyni, z przedstawionego przez Nią stanu faktycznego jednoznacznie wynika, iż uzyskała przysporzenie majątkowe wobec wystąpienia ze spółki cywilnej w postaci części wartości udziału we wspólnym majątku, pozostałym po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników. Uzyskany przez Nią z tego tytułu przychód nie będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, gdyż otrzymała równowartość majątku spółki, nieprzekraczającą Jej udziału w zyskach spółki, a następnie za tę samą wartość odsprzedała udziały w nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała wyroki:

* Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2004 r. sygn. akt FSK 594/04, z dnia 22 lipca 2010 r. sygn. akt II FSK 542/09, z dnia 15 października 2010 r. sygn. akt II FSK 3/10, II FSK 805/09, z dnia 2 marca 2011 r. sygn. akt II FSK 1874/2009 oraz z dnia 22 kwietnia 2011 r. sygn. akt II FSK 2204/09,

* Wojewódzkich Sądów Administracyjnych:

* w Krakowie z dnia 18 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 1029/07 oraz z dnia 21 grudnia 2009 r. I SA/Kr 1531/09,

* w Warszawie z dnia 27 marca 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 2930/08, z dnia 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 130/09 oraz z dnia 27 sierpnia 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1469/10,

* w Opolu z dnia 3 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Op 535/09,

* w Kielcach z dnia 22 marca 2007 r. sygn. akt I SA/Ke 72/07.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.), odrębnymi źródłami przychodów są:

* pozarolnicza działalność gospodarcza

* odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy, -jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy).

Przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie (art. 10 ust. 3 ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również: przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. Przy czym, stosownie do art. 14 ust. 2c ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Z powyższych przepisów wynika, iż kwalifikacja przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości do odpowiedniego źródła przychodu uzależniona jest od:

* charakteru nieruchomości, tj. od tego czy przedmiotem zbycia jest nieruchomość mieszkalna, czy też niemieszkalna, bądź też czy zbywana nieruchomość gruntowa związana jest z nieruchomością mieszkalną, czy też niemieszkalną,

* faktu wykorzystywania tej nieruchomości w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych związanych z tymi nieruchomościami, stanowi przychód ze źródła przychodów określonego w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy nieruchomości te były wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast kwalifikacja przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości niemieszkalnych oraz gruntów nie związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, zależy od tego, czy nieruchomości te były, czy też nie były wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Jeżeli ww. nieruchomości były (lub są) wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z ich odpłatnego zbycia stanowi, co do zasady, przychód z tej działalności. Natomiast jeżeli nieruchomości te nie były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, przychód z ich odpłatnego zbycia stanowi przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni od 1999 r. była wspólnikiem spółki cywilnej. Do spółki wniosła wkład w wysokości 50 zł W dniu 30 września 2010 r. wystąpiła z tej spółki. W chwili wystąpienia ze spółki wartość majątku spółki, w części przypadającej na Wnioskodawczynię, jako wspólnika, wynosiła 250.666,66 zł.

W ramach spłaty Wnioskodawczyni w dniu 30 września 2010 r. otrzymała udziały w nieruchomościach w wysokości po 1/15, odpowiadającej jej wcześniejszemu udziałowi w spółce. Ww. nieruchomości zostały nabyte w 2003 r. przez wspólników spółki cywilnej na zasadzie wspólności łącznej nieruchomość za środki pozyskanego z kredytu bankowego. Nieruchomości te weszły w skład majątku spółki i stanowiły główny element tego majątku (środek trwały). Kredyt bankowy został spłacony do 2010 r. z zysku osiągniętego przez spółkę w poszczególnych miesiącach, a przypadającego na każdego ze wspólników zgodnie z umową spółki cywilnej. W dniu 17 grudnia 2010 r. Wnioskodawczyni sprzedała spółce cywilnej połowę swoich udziałów w ww. nieruchomościach za kwotę odpowiadającą rynkowej wartości tych udziałów, tj. za kwotę 125.333,33 zł. Drugą połowę posiadanych w nieruchomościach udziałów Wnioskodawczyni zbyła na rzecz spółki cywilnej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż:

* jeżeli nieruchomości, w których udziały Wnioskodawczyni w dniu 17 grudnia 2010 r. sprzedała spółce cywilnej stanowiły nieruchomości niemieszkalne, bądź nieruchomości gruntowe związane z budynkami niemieszkalnymi, to przychód z ich sprzedaży stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w cyt. art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tej sprzedaż podlegał zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, dochód ten należało ustalić zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 2 zd. 2 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b), a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości,

* jeżeli nieruchomości, w których udziały Wnioskodawczyni zbyła w dniu 17 grudnia 2010 r. stanowiły nieruchomości mieszkalne, bądź też nieruchomości gruntowe związane z budynkami mieszkalnymi, przychód z tej sprzedaży, co do zasady, stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, w przedstawionym stanie faktycznym, z uwagi na fakt, iż od dnia nabycia ww. udziału w nieruchomości (w 2003 r.) do dnia jej odpłatnego zbycia minęło więcej niż 5 lat, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ogóle nie powstał.

Zauważyć bowiem należy, iż zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. oznaczony dalej skrótem "k.c."), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Stosownie do art. 861 § 1 k.c., wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. W myśl art. 862 k.c., regulującego kwestię tworzenia wspólnego majątku wspólników poprzez wniesienie rzeczy, w przypadku gdy wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Przytoczony przepis oznacza zobowiązanie się wspólnika do przeniesienia własności rzeczy na współwłasność łączną wspólników (w tym i jego) oraz wydanie wspólnikom (spółce) tej rzeczy bez zapłaty ceny. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku (art. 863 § 1 k.c.). W przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu w postaci składnika majątku stanowiącego wyłączną własność jednego wspólnika bądź też będącego współwłasnością wszystkich wspólników tejże spółki, wyłączna własność wspólnika bądź współwłasność w częściach ułamkowych z chwilą wniesienia do spółki przekształca się we współwłasność łączną. Współwłasność ta ma charakter bezudziałowy, a każdemu ze wspólników przysługują równe prawa do całego majątku. Spółka cywilna nie posiada własnego majątku.

W spółce tej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej. W konsekwencji, gdy wspólnicy spółki cywilnej, w ramach tej spółki nabędą nieruchomość, pozostają jej współwłaścicielami w ramach współwłasności łącznej. W myśl art. 871 § 1 k.c., wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia, wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto, stosownie do art. 871 § 2 k.c., występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. Zgodnie z art. 875 § 1 k.c., od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki (art. 875 § 2 k.c.). Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki (art. 875 § 3 k.c.).

Jeżeli zatem w świetle cyt. przepisów kodeksu cywilnego, niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji, prawnie dopuszczalnym jest przekazanie występującemu ze spółki wspólnikowi na jego własność udziału w nieruchomościach stanowiących do tej pory współwłasność łączną wszystkich wspólników spółki cywilnej, bez jednoczesnego rozwiązania spółki, to w przypadku, gdy występujący ze spółki wspólnik, otrzyma z tytułu rozliczenia ze spółką udział w takiej nieruchomości w wysokości odpowiadającej jego wcześniejszemu udziałowi w spółce, w momencie otrzymania tego udziału nie dojdzie u występującego wspólnika do nabycia udziału w nieruchomości. Zatem z uwagi na fakt, iż jak wskazała Wnioskodawczyni, z tytułu wystąpienia ze spółki otrzymała udziały w nieruchomościach, odpowiadającej jej wcześniejszemu udziałowi w spółce, za datę nabycia przez Nią udziału we współwłasności tych nieruchomości należy przyjąć rok 2003.

Odnosząc się natomiast do kwestii skutków podatkowych zbycia w dniu 4 stycznia 2011 r. pozostałych udziałów w nieruchomościach, stwierdzić należy, iż ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), dokonano zmian w zakresie kwalifikacji do źródeł przychodów przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w wyniku wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej. Zmiany powyższe obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jak wynika z cyt. wyżej przepisów k.c., spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego, która nie ma osobowości prawnej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niemającej osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka lecz jej poszczególni wspólnicy.

Z powyższego wynika, iż w związku z zaliczeniem expressis verbis przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną (w tym spółki cywilnej) do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, od dnia 1 stycznia 2011 r. przychód uzyskany przez wspólnika występującego z takiej spółki ze sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) uzyskanych tytułem rozliczeń ze spółką, stanowi przychód z działalności gospodarczej niezależnie od charakteru tej nieruchomości, tj. od tego, czy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość mieszkalna, czy też niemieszkalna. Przychód ten powstaje, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wspólnik wystąpił ze spółki, do dnia odpłatnego zbycia tych nieruchomości upłynęło mniej niż sześć lat, bądź jeżeli zbycie to następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni, w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej, otrzymała w dniu 30 września 2010 r. udział w nieruchomościach, stanowiących środki trwałe w ww. spółce, wykorzystywanych w prowadzonej w formie tej spółki pozarolniczej działalności gospodarczej. W dniu 4 stycznia 2011 r. Wnioskodawczyni sprzedała połowę udziałów w ww. nieruchomościach spółce cywilnej. Z uwagi na fakt, iż ww. czynność prawna, wywołująca skutki podatkowe, będące przedmiotem niniejszej interpretacji, miała miejsce w 2011 r. do oceny tych skutków należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w wyniku sprzedaży przez Wnioskodawczynię w dniu 4 stycznia 2011 r. połowy udziałów w nieruchomościach, powstał u Niej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, dochód ten należy ustalić zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 3d ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku, iż "dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej, nabytych uprzednio jako spłata dokonana przez wspólników spółki cywilnej na rzecz Wnioskodawczyni, wobec wystąpienia przez Nią ze spółki cywilnej, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych" jest nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do powołanych we wniosku wyroków sądowych stwierdzić należy, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie wiążą tut. Organu. Zauważyć również należy, iż postępowanie w sprawie dot. wydania interpretacji indywidualnej jest postępowaniem szczególnym, mającym charakter uproszczony, odrębny od postępowania podatkowego, uregulowanego w dziale IV Ordynacji podatkowej. W jego wyniku, organ udzielając interpretacji, przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do sytuacji indywidualnej wskazanej przez Wnioskodawcę. Nie można zatem utożsamiać "trybu interpretacji" z postępowaniem podatkowym, a w konsekwencji i żądać, aby wydając interpretację organ, odnosił się do każdego powołanego we wniosku wyroku sądowego, czy też prowadził szeroko rozumianą polemikę z każdym poglądem Wnioskodawcy. W świetle powyższego, Organ podatkowy nie ma obowiązku w wydawanych interpretacjach indywidualnych dokonywać oceny prawnej oraz analizy powołanych przez Skarżącego wyroków Sądów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w zakresie skutków podatkowych wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki cywilnej zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl