IBPBI/1/415-773/13/AB - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/1/415-773/13/AB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-773/13/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 30 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości:

* uznania za przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów uzyskanych z tytułu udostępniania osobom trzecim (na podstawie umowy licencyjnej) wartości niematerialnej i prawnej, stanowiącej zarejestrowane prawo ochronne do znaku towarowego,

* zaliczenia wydatków związanych z ww. przychodami (w szczególności odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania za przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów uzyskanych z tytułu udostępniania osobom trzecim (na podstawie umowy licencyjnej) wartości niematerialnej i prawnej, stanowiącej zarejestrowane prawo ochronne do znaku towarowego oraz możliwości zaliczenia wydatków związanych z ww. przychodami (w szczególności odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca zajmuje się m.in. udostępnianiem za wynagrodzeniem domen internetowych. Historycznie Wnioskodawca prowadził w formie jednoosobowej działalności gospodarczej również działalność w zakresie handlu sprzętem komputerowym. Na pewnym etapie działalność w zakresie handlu sprzętem komputerowym była prowadzona w formie spółki jawnej, a obecnie jest prowadzona w formie sp. z o.o. (powstałej w wyniku przekształcenia przedmiotowej spółki jawnej).

Poprzez dokonanie odpowiednich procedur rejestracyjnych Wnioskodawca uzyska prawa ochronne do wspólnotowego znaku towarowego (znak graficzny) (dalej: "znak towarowy"). Rejestracja zostanie dokonana w Urzędzie... (O.) w A.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza utworzyć spółkę jawną, w której uzyska status wspólnika. Umowa spółki jawnej będzie stanowić, że przedmiotem jej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, będzie m.in. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z). W celu uporządkowania sposobu zarządzania znakiem towarowym Wnioskodawca ma zamiar przekazać znak towarowy do powyższej spółki jawnej, w której będzie wspólnikiem. Przekazanie nastąpi w formie darowizny dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz spółki jawnej. Przeniesienie znaku towarowego do spółki jawnej umożliwi Wnioskodawcy zwiększenie efektywności zarządzania znakiem towarowym, w tym ustrukturyzowania zarządzania znakiem wewnątrz grupy spółek, zwłaszcza, iż spółka jawna zamierza pobierać opłaty z tytułu udostępniania tego znaku towarowego (na podstawie odrębnych umów). Wnioskodawca poniesie w stosunku do przedmiotowego znaku różnego rodzaju wydatki związane z rejestracją/obsługą formalną procesu rejestracji, obejmujące w szczególności opłaty za zgłoszenie rejestracyjne, koszty usług prawnych/patentowych oraz rejestracyjnych, ponoszonych w tym zakresie oraz inne podobne koszty. W związku z planowanym przekazaniem poniesie także określone koszty towarzyszące przekazaniu znaku do spółki jawnej (np. koszty usług doradczych, aktu notarialnego, opłat sądowych etc). Po otrzymaniu znaku towarowego spółka jawna będzie prowadzić działalność m.in. w zakresie udostępniania za wynagrodzeniem prawa do używania znaku towarowego (w szczególności znak będzie udostępniany opisanej powyżej sp. z o.o., która prowadzi działalność w zakresie handlu sprzętem komputerowym).

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego, zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie w sposób jednoznaczny wskazano, iż spółka której Wnioskodawca jest wspólnikiem będzie udzielała licencji na odpłatne korzystanie ze znaku towarowego, o którym mowa we wniosku.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Do jakiego źródła przychodów Wnioskodawca powinien zaliczyć przychody z tytułu działalności spółki jawnej, polegającej na udostępnianiu podmiotom zewnętrznym za wynagrodzeniem prawa do używania znaku towarowego otrzymanego przez tą spółkę w drodze darowizny od Wnioskodawcy oraz związane z tymi przychodami koszty (w szczególności w odniesieniu do kosztów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej znaku towarowego).

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu udziału w zyskach spółki jawnej w odniesieniu do działalności spółki jawnej związanej z pobieraniem wynagrodzenia za udostępnianie prawa do używania opisanego znaku towarowego oraz koszty związane z tymi przychodami (w szczególności koszty amortyzacji znaku towarowego) powinny w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzasadniając swoje stanowisko, na wstępie Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - dalej: "k.s.h.", winno być: tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030,), spółka jawna jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - dalej: "ustawa o CIT"), spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym jej dochód nie podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT. Opodatkowaniu mogą podlegać jedynie wspólnicy takiej spółki. Wobec faktu, iż wspólnikiem spółki jawnej będzie m.in. Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, znajdą do Niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. - dalej: "ustawa o PIT").

Artykuł 22 § 1 k.s.h. stanowi, że spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Użyte w ustawie sformułowanie "prowadzenie przedsiębiorstwa", obejmuje wszelką zarobkową lub zawodową działalność gospodarczą prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły. Przedmiot działalności jest jednym z elementów przedmiotowo istotnych (tzw. essentialia negotii) umowy spółki jawnej i należy do minimalnej treści umowy spółki. k.s.h. nie definiuje pojęcia "przedmiotu działalności". Przyjmując jednak znaczenie celowościowe, ogólnie można stwierdzić, że przedmiot działalności informuje uczestników obrotu o zakresie działania danego podmiotu gospodarczego. W konsekwencji, przedmiot działalności określa zamierzone dziedziny działalności spółki oraz wyznacza zakres jej działania.

Źródła przychodów zostały enumeratywnie wymienione w art. 10 ustawy o PIT. W szczególności, odrębnymi źródłami przychodów są:

* pozarolnicza działalności gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) oraz

* kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT).

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

a.

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b.

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Treść definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, daje podstawę by przyjąć, iż dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj.

* wykonywanie tej działalności w celu osiągnięcia dochodu (istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu),

* w sposób ciągły (istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu),

* w sposób zorganizowany (podejmowane działania powinny być podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służyć osiągnięciu celu czyli wygenerowaniu dochodu).

Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ustawy o PIT. Należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ustawy o PIT.

Za przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (art. 18 ustawy o PIT). Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Co istotne, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, umowa spółki jawnej będzie stanowić, że jej przedmiotem działalności jest dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z). Innymi słowy udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych (w tym prawa ochronnego do znaku towarowego objętego prawem ochronnym na wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie... (O.) na podstawie umowy licencyjnej, stanowi podstawową działalność gospodarczą spółki jawnej. Zgodnie bowiem z wyjaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), podklasa PKD 77.40.Z obejmuje również, m.in. opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania ze znaków handlowych. Prowadzenie przez spółkę jawną działalności w zakresie udzielania licencji będzie mieć w istocie charakter zarobkowy, co oznacza, że będzie nastawione na osiągnięcie zysku (dochodu), w postaci opłat licencyjnych. Działalność spółki jawnej zostanie zorganizowana w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który będzie się wiązał z planowaniem podejmowanych działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. Tylko w taki sposób bowiem, możliwe jest zgodne z prawem udzielanie licencji na korzystanie ze znaku towarowego (np. założenie wspólnego konta bankowego, prowadzenia dokumentacji księgowej określającej uzyskiwane przychody i uwzględniającej poniesione koszty, rozliczanie przychodów i kosztów proporcjonalnie do udziałów poszczególnych wspólników w zyskach spółki jawnej, etc). W konsekwencji, działalność w zakresie udzielania licencji na korzystanie ze znaku towarowego, nie może mieć ze swej istoty charakteru przypadkowego, incydentalnego. Wymaga ona podejmowania szeregu zaplanowanych i przemyślanych działań i czynności skutkujących zawarciem długoterminowych umów licencyjnych.

Reasumując, wszystkie wskazane powyżej okoliczności stanowią przejaw działalności, która będzie prowadzona w profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły sposób. W związku z tym, w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest udzielanie licencji do znaku towarowego i podatnik dokonuje takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Stąd, przychody z tytułu udziału w zyskach spółki jawnej w odniesieniu do działalności spółki jawnej związanej z pobieraniem wynagrodzenia za udostępnianie prawa do używania opisanego znaku towarowego oraz koszty związane z tymi przychodami (w szczególności koszty amortyzacji znaku towarowego) powinny w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego być zaliczone do przychodów Wnioskodawcy z pozarolniczej działalności gospodarczej. Będą one bowiem wynikały z prowadzonej przez spółkę jawną pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na marginesie warto wskazać, iż skoro będą to przychody z podstawowego rodzaju działalności spółki jawnej to w świetle przepisów o rachunkowości staną się przychodami z działalności operacyjnej (a nie np. pozostałymi przychodami/przychodami z zdarzeń nadzwyczajnych). Jako takie będą w istocie źródłem przychodów analogicznym do określonego w ustawie o PIT źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - co również może stanowić argument pomocniczy przy ich klasyfikacji do określonego źródła przychodu (tu do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lipca 2011 r., Znak: IPPB1/415-364/11-4/EC,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 października 2012 r., Znak: ITPB1/415-877/12/MR.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

* pozarolnicza działalność gospodarcza oraz

* kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera własną, ustawową definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika, iż jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę (w tym także spółkę osobową prawa handlowego).

Stosownie natomiast do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy został natomiast określony katalog źródeł przychodów, z którego treści wynika, iż pozarolnicza działalność gospodarcza jest tylko jednym ze źródeł przychodów. Zgodnie natomiast z cyt. definicją działalności gospodarczej, przychód uzyskany przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile w myśl przepisów tej ustawy nie jest zaliczony do innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródeł przychodów. Powyższe oznacza, iż wspólnik spółki osobowej, w tym także spółki jawnej może uzyskiwać za pośrednictwem tej spółki także przychody z innych niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródeł przychodów. Jak wynika bowiem z cyt. art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jedynie przychody wspólnika spółki osobowej uzyskane z prowadzonej przez spółkę pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy (tekst jedn.: przychody, których ustawa nie kwalifikuje do innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów), stanowią przychody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Wyliczenie zawarte w cyt. art. 18 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma charakteru zamkniętego, na co wskazuje użycie wyrażenia "w szczególności", jednakże wprost zalicza do przychodów z praw majątkowych przychody uzyskiwane ze znaków towarowych (praw ochronnych do tych znaków), a zatem także przychody uzyskiwane z korzystania z tych znaków, w tym w postaci udostępniania ich osobom trzecim (np. na podstawie udzielonej licencji).

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), ustawa normuje m.in. stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Na warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 ww. ustawy). Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 121 ww. ustawy, na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 ww. ustawy). Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio (art. 162 ust. 1 ww. ustawy). Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 oraz art. 78 i 79 (art. 163 ust. 1 ww. ustawy).

Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca uzyska prawa ochronne do wspólnotowego znaku towarowego. W przyszłości zamierza utworzyć spółkę jawną, w której uzyska status wspólnika. Wnioskodawca ma zamiar przekazać (w formie darowizny) znak towarowy do powyższej spółki jawnej. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jawnej będzie oddawanie (za wynagrodzeniem) ww. znaku towarowego do używania (udzielanie licencji do znaku towarowego). Z wniosku nie wynika przy tym, iż przedmiotowy znak towarowy (prawo ochronne na ten znak) będzie wykorzystywany w inny sposób przez tą spółkę.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu udostępniania przez spółkę osobom trzecim znaku towarowego (przysługującego spółce prawa ochronnego na znak towarowy) w postaci udzielania licencji na ten znak należy zakwalifikować do odrębnego źródła przychodów, tj. przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy. Przychody z tytułu udzielania licencji na znak towarowy, jako przychody których podstawą uzyskania jest przysługujące spółce prawo majątkowe w postaci prawa ochronnego na znak towarowy, zostały bowiem ustawowo wyłączone z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 5a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 tej ustawy. W konsekwencji wydatki związane z uzyskiwaniem przedmiotowego przychodu w tym odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnej i prawnej, stanowiącej zarejestrowane prawo ochronne do znaku towarowego nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości uznania za przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów uzyskanych z tytułu udostępniania osobom trzecim przez spółkę jawną, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem wartości niematerialnej i prawnej stanowiącej zarejestrowane prawo ochronne do znaku towarowego poprzez udzielanie licencji na ten znak oraz możliwości zaliczenia wydatków związanych z ww. przychodami (w szczególności odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

Końcowo nadmienić należy, iż tut. Organ nie kwestionuje, iż spółka jawna może prowadzić działalność gospodarczą we wskazanym zakresie, ale wskazuje, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza przychód uzyskany z udzielania licencji do znaku towarowego do odrębnego od pozarolniczej działalności gospodarczej źródła przychodów. Natomiast kwalifikacja działalności gospodarczej spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem oparta o przepisy powołanego przez Wnioskodawcę rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), czy też przychodów tej spółki na gruncie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330) jest podatkowo obojętna, bowiem nie są to przepisy podatkowotwórcze.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, w związku z czym nie są one wiążące w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku z 30 lipca 2013 r. Jednocześnie nadmienić należy, iż w związku z istnieniem rozbieżnych interpretacji wydanych w tożsamym bądź zbliżonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, podjęto niezwłocznie przewidziane w takich sytuacjach procedury w celu usunięcia istniejących rozbieżności we wskazanych przez Wnioskodawcę interpretacjach.

Jednocześnie wskazać należy, iż w pozostałym zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku ORD-IN, tj. w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-4 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl