Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 listopada 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-769/13/ESZ,IBPBI/1/415-1085/13/ESZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 23 lipca 2013 r.), uzupełnionym 18 i 24 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika, tj. pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika, tj. pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 11 października 2013 r. Znak: IBPP1/443-651/13/MS, IBPBII/1/415-734/13/BJ, IBPBI/1/415-769/13/ESZ, IBPBI/2/423-999/13/AK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 18 i 24 października 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), działająca w branży deweloperskiej będąca czynnym podatnikiem VAT (dalej jako: "Wnioskodawca") sprzedaje/planuje sprzedawać mieszkania w stanie wykończonym (tzw. "pod klucz"). Akcja kierowana jest do każdego potencjalnego klienta Wnioskodawcy, na tych samych zasadach. Lokale te są/będą sprzedawane zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podmiotów prowadzących taką działalność, w tym spółek prawa handlowego. Przedmiotowe lokale objęte są społecznym programem mieszkaniowym.

Oferowany przez Wnioskodawcę standard wykończenia i wyposażenia lokali obejmuje m.in.: malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg, zamontowanie drzwi wewnętrznych, wykończenie łazienek, montaż oświetlenia oraz wykonanie zabudowy kuchennej wraz z instalacją sprzętu AGD. W najbliższym czasie w celu uatrakcyjnienia swojej oferty Wnioskodawca wprowadził/zamierza wprowadzić w życie strategię marketingową w ramach której klienci, którzy dokonają zakupu mieszkania w określonym czasie, mają możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia lokalu w promocyjnej cenie istotnie odbiegającej od wartości rynkowej świadczenia (np. 1 zł). Wartość ekonomiczna wykończenia i wyposażenia objętego promocją w rzeczywistości zostanie wkalkulowana w cenę 1 m2 lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem dostawy, a przedmiotowa obniżka w istocie wspiera jedynie cel marketingowy, mający uczynić ofertę Wnioskodawcy bardziej konkurencyjną.

Przedmiotowa promocja została/zostanie opisana w opracowanym przez Wnioskodawcę regulaminie, określającym warunki zakupu przez klienta wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej, okres obowiązywania promocji etc. Klienci uprawnieni do skorzystania z promocji nie są/będą podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą w świetle art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy u nabywców lokali mieszkalnych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy na Wnioskodawcy ciążą/będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika.

(część pytania oznaczonego we wniosku nr 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, u nabywców lokali mieszkalnych wraz z wykończeniem i wyposażeniem objętym promocją, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (nabywających lokal mieszkalny dla potrzeb tej działalności), nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym na Wnioskodawcy nie ciążą/nie będą ciążyły żadne obowiązki na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: "ustawa o PIT"), związane z funkcją płatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia objętego promocją nie stanowi/nie będzie stanowić dla klientów częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT, ponieważ promocyjna cena wykończenia wyposażenia w rzeczywistości nie odbiega od jego wartości rynkowej. Nieodpłatne świadczenie na rzecz klienta wystąpiłoby w przypadku, gdyby oferowana cena była zaniżona w stosunku do wartości rynkowej sprzedawanych towarów i usług. Natomiast w ocenie Wnioskodawcy oferowana przez niego w ramach analizowanej promocji obniżona cena części wykończenia i wyposażenia mieszkania odzwierciedla jego rynkową wartość. Należy wskazać, iż pojęcie wartości rynkowej nie jest pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych. Takie rozumienie pojęcia "wartości rynkowej" jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe.

Promocyjna oferta, polegająca na umożliwieniu klientom nabycia wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych w preferencyjnej cenie jest elementem strategii marketingowej Wnioskodawcy, mającej na celu uatrakcyjnienie oferty i pozyskanie nabywców na mieszkania w jak najkrótszym czasie. Niewątpliwie prowadzona przez Wnioskodawcę akcja promocyjna, polegająca na umożliwieniu nabycia określonego świadczenia w cenie 1 zł posiada, uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny). W szczególności należy wskazać, iż przedstawiona w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego promocja skierowana jest/będzie do podmiotów niepowiązanych z Wnioskodawcą, co wykluczałoby ewentualne zarzuty o nierynkowe kształtowanie transakcji wynikające z istniejących powiązań.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, przychodem osoby fizycznej z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej jest m.in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych (lub częściowo nieodpłatnych) świadczeń, ustalona na zasadach wskazanych w art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT.

Niemniej, jak wskazano i uargumentowano powyżej, przyjętą przez Wnioskodawcę promocyjną cenę wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych należy uznać za ich cenę rynkową. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, także w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na potrzeby tej działalności, możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej nie jest/nie będzie wiązała się z powstaniem przychodu podatkowego po stronie nabywcy w rozumieniu ustawy o PIT.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 października 2012 r. Znak: IPPB2/415-716/12-2/MG,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lutego 2013 r. Znak: IPPB1/415-1521/12-2/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z przepisu tego wynika, iż płatnikiem jest podmiot, dokonujący świadczenia na rzecz podatnika, a ustawa wiąże z tym obowiązek poboru podatku. Innymi słowy płatnikiem jest podmiot zobowiązany do dokonania wypłaty z określonego tytułu prawnego, będącego równocześnie źródłem tej płatności, a który na podstawie przepisów prawa podatkowego został wyznaczony do obliczania, pobierania i wpłacania podatku z tego tytułu.

Przepisami prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej jest m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w której - w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników - zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał kategoryzacji źródeł przychodów. Stosownie do 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Zgodnie natomiast z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący przychody ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, dokonują samoopodatkowania tych przychodów (dochodów).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca, działający w branży deweloperskiej sprzedaje/planuje sprzedawać mieszkania w stanie wykończonym (tzw. "pod klucz") m.in. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (nabywającym lokal mieszkalny dla potrzeb tej działalności). Przedmiotowe lokale objęte są społecznym programem mieszkaniowym. W celu uatrakcyjnienia swojej oferty Wnioskodawca wprowadził/zamierza wprowadzić w życie strategię marketingową w ramach której klienci, którzy dokonali/dokonają zakupu mieszkania w określonym czasie, mają możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia lokalu w promocyjnej cenie istotnie odbiegającej od wartości rynkowej świadczenia (np. 1 zł). Wartość ekonomiczna wykończenia i wyposażenia objętego promocją w rzeczywistości zostanie wkalkulowana w cenę 1 m2 lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem dostawy, a przedmiotowa obniżka w istocie wspiera jedynie cel marketingowy, mający uczynić ofertę Wnioskodawcy bardziej konkurencyjną. Przedmiotowa promocja została/zostanie opisana w opracowanym przez Wnioskodawcę regulaminie, określającym warunki zakupu przez klienta wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej, okres obowiązywania promocji etc.

Z uwagi na fakt, że nabywającymi mieszkania objęte promocją, są m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których ewentualny przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (o których mowa w cyt. przepisie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) byłby rozliczany w ramach źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, stwierdzić należy, iż na Wnioskodawcy (organizatorze promocji), nie ciążą obowiązki płatnika.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że po stronie Wnioskodawcy nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika związane z dokonaniem sprzedaży mieszkań objętych promocją na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywających ww. mieszkania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy określenia obowiązków płatnika z tytułu sprzedaży mieszkań po promocyjnej cenie na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nabywających ww. mieszkania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zaznacza się, iż tut. Organ interpretacyjny odniósł się wyłącznie do powyższej kwestii. W niniejszej interpretacji nie ustosunkowano się natomiast do skutków podatkowych zaistniałych po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywających ww. mieszkania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz w zakresie zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-4 oraz pozostałej części pytania oznaczonego we wniosku nr 5 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl