IBPBI/1/415-764/09/BK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-764/09/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 18 września 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa na rzecz kontrahentów z Niemiec (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa na rzecz kontrahentów z Niemiec oraz momentu dokonania korekty przychodu należnego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z nienależnym pomniejszeniem tego przychodu o podatek od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, świadczy usługi przedstawicielskie dla kontrahentów z Niemiec, polegające na wyszukiwaniu w Polsce nabywców na towary firm niemieckich, jak również udzielaniu wszelkich informacji w zakresie oferowanych produktów. Towary sprzedawane są przez firmy niemieckie bezpośrednio odbiorcom polskim. Za wykonane usługi otrzymuje prowizję, stanowiącą ustalony procent wartości dostawy w momencie, gdy polscy kontrahenci zamówią towar od dostawców z Niemiec oraz za niego zapłacą. Kontrahenci z Niemiec są podatnikami podatku od wartości dodanej, w związku z czym podali Wnioskodawcy numery, pod którymi są zidentyfikowani na potrzeby tego podatku na terenie Niemiec.

Kontrahenci z Niemiec przesyłają informację o wysokości prowizji za dany miesiąc lub kwartał (w zależności od zawartej umowy), na którą Wnioskodawca wystawia fakturę w następnym miesiącu, w dacie otrzymania powyższej informacji, opodatkowaną 22 % stawką podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) oraz art. 28 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), usługi przedstawicielskie świadczone na rzecz kontrahentów z Niemiec nie podlegają podatkowi VAT, gdyż podali oni dla tej czynności numery, pod którymi są zidentyfikowani na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium państwa, na którym zgodnie z ust. 5 art. 28 powołanej wyżej ustawy ma miejsce świadczona usługa. Miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcom te numery. Ponieważ, jak wskazuje Wnioskodawca, niesłusznie opodatkował świadczone usługi podatkiem od towarów i usług, zamierza wystawić faktury korygujące, w ten sposób, iż cena za usługę nie ulegnie zmianie. Dla przykładu Wnioskodawca wskazał, iż jeżeli wystawił fakturę na kwotę 100 zł +22% VAT, to korekta będzie wynosić 122 zł, jako sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto wnioskodawca wskazał, iż wykazany podatek VAT w wysokości 22% na fakturach wystawionych dla niemieckich kontrahentów za usługi przedstawicielskie wykazał na deklaracjach VAT-7 i wynikające z nich zobowiązanie podatkowe uregulował.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miał prawo zaliczyć do przychodów kwoty należne wynikające z faktur wystawionych dla niemieckich kontrahentów z tytułu usług przedstawicielskich pomniejszone o wykazany na tych fakturach podatek VAT.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, miał prawo zmniejszenia przychodów o wykazany podatek VAT. Mając obecnie świadomość, iż opodatkował usługi, które nie podlegają podatkowi od towarów i usług i uiścił podatek z tego tytułu, miał prawo do zmniejszenia przychodów o ten podatek VAT. Wykazany na opisanych wyżej fakturach podatek jest podatkiem, o którym mowa w art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa VAT). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 14 ust. 1 stanowi, że za przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług jak i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia "należny podatek od towarów i usług". Należy przyjąć więc, iż ustawodawcy chodziło o podatek VAT, który występuje w związku ze zdarzeniami przewidzianymi w ustawie o podatku od towarów i usług. Zdarzenia takie ustawodawca opisał w dwóch artykułach, tj. art. 5 i art. 108 ustawy VAT. W jego przypadku podatek należny powstał właśnie w trybie art. 108 ustawy VAT, gdyż opodatkował czynność wykazując kwotę podatku na fakturze, która podatkowi nie podlegała. Ponadto, gdyby przyjąć za słuszny pogląd, iż nie można utożsamiać pojęcia podatku należnego z podatkiem, o którym mowa w art. 108 ustawy VAT, doszłoby do podwójnego opodatkowania tych samych kwot, gdyż musiałby zapłacić podatek dochodowy od kwot podatku VAT, które zdeklarował i wpłacił na konto organu podatkowego. Wystawiając faktury korygujące zmniejszy kwotę podatku VAT, zwiększając w bieżącym rozliczeniu (w miesiącu wystawienia faktur korygujących) kwotę przychodów o wartość zmniejszonego podatku VAT, przez co, jego zdaniem, dojdzie do właściwego zastosowania przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca, świadczy usługi przedstawicielskie dla kontrahentów z Niemiec. Z tytułu świadczonych usług, Wnioskodawca wystawił kontrahentom faktury VAT. Przychody wynikające z tych faktur pomniejszał o należny podatek VAT. Jak się jednak okazało opodatkowanie podatkiem VAT świadczenia ww. usług było bezpodstawne.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż jeżeli w świetle przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), nie będących przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazane przez Wnioskodawcę usługi świadczone na rzecz kontrahentów z Niemiec w istocie nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT lub były od tego opodatkowania zwolnione, to brak było podstaw prawnych do pomniejszenia przychodu uzyskanego w następstwie świadczenia tychże usług o podatek VAT.

W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie informuje się, iż w zakresie momentu dokonania korekty przychodu należnego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z nienależnym pomniejszeniem tego przychodu o podatek od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl