Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-692/11/ESZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 12 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* nie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej do nowoutworzonej spółki cywilnej - jest prawidłowe,

* podstawy prawnej nie powstania ww. przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2011 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej do spółki cywilnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz z trzema innymi osobami fizycznymi nabył kilka nieruchomości gruntowych niezabudowanych (każdy ze współwłaścicieli po 1/4 udziału w każdej nieruchomości). Obecnie wraz z tymi samymi osobami Wnioskodawca planuje utworzenie spółki osobowej (spółki cywilnej), do której zamierza w formie aportu wnieść swoje udziały w tych nieruchomościach. Pozostali wspólnicy planowanej spółki również wniosą, jako wkłady swoje udziały w tych samych nieruchomościach. Wartość nieruchomości wnoszonej do spółki tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyższa od ceny nabycia nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego (związane to jest z wydaniem dla przedmiotowych nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz podziałem na nowe działki geodezyjne). Wartość rynkowa nieruchomości zostanie wskazana w umowie spółki. Od wartości rynkowej wkładu niepieniężnego podatnik zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych. W wyniku wniesienia tych aportów spółka stanie się właścicielem w całości wszystkich wnoszonych nieruchomości. Przedmiotem działalności utworzonej spółki osobowej byłaby działalność budowlana w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Nieruchomości gruntowe wniesione aportem do spółki przez wspólników wykorzystane byłyby pod budownictwo mieszkaniowe, a następnie zbyte jako wyodrębnione działki budowane wraz z wybudowanymi budynkami mieszkalnymi. Nie jest wykluczone również, że przy uzyskaniu korzystnej oferty, wydzielone działki gruntu spółka sprzedałaby niezabudowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) tj. w razie wniesienia przez podatnika (osobę fizyczną), tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do tworzonej spółki osobowej nie posiadającej osobowości prawnej udziałów w nieruchomości gruntowej o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego) wyższej niż cena nabycia, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez podatnika - osobę fizyczną do Spółki osobowej nie posiadającej osobowości prawnej wkładów niepieniężnych (gruntów niezabudowanych) o wartości rynkowej wyższej niż cena nabycia, nie doprowadzi do powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy, przeniesienie na Spółkę - w formie aportu - własności składników majątkowych opisanych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie dla Wnioskodawcy całkowicie neutralne podatkowo.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie między innymi nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Jednakże w ww. ustawie jest zastrzeżenie, że powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy). Nie ulega wątpliwości że grunt jest środkiem trwałym niepodlegającym odpisom amortyzacyjnym. Zatem korzystając z przepisów art. 10 ust. 2 pkt 2 należy wywnioskować, że wniesienie aportem do spółki gruntu, który stanowi środek trwały nie będzie przychodem dla udziałowców spółki.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci gruntu do spółki osobowej nie będzie stanowić także źródła przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ przepis ten dotyczy wyłącznie wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółek posiadających osobowość prawną albo wkładów do spółdzielni.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, przy czym domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość (art. 861 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Wniesiony wkład może być pieniężny lub niepieniężny. Z chwilą przeniesienia własności rzeczy na wspólników staje się ona majątkiem wspólnym wszystkich wspólników. Stosownie do treści art. 862 kodeksu cywilnego, jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca wraz z trzema innymi osobami fizycznymi, nabył kilka nieruchomości gruntowych niezabudowanych (każdemu ze współwłaścicieli przysługuje po 1/4 udziału w każdej nieruchomości). Obecnie wraz z tymi samymi osobami Wnioskodawca planuje utworzenie spółki osobowej (spółki cywilnej), do której zamierza w formie aportu wnieść swoje udziały w tych nieruchomościach.

Z dniem 1 stycznia 2011 r., ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), dokonano zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W wyniku ww. nowelizacji art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymał brzmienie, zgodnie z którym, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Tym samym, wyłączenie zawarte w powyższym przepisie (powołanym w stanowisku Wnioskodawcy) ma zastosowanie jedynie w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), nie dotyczy zaś wniesienia wkładu niepieniężnego do spółek osobowych, w tym do spółki cywilnej. W konsekwencji, jedynie wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki kapitałowej jest wyłączone ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, obejmującego odpłatne zbycie rzeczy i praw.

Jednakże, zgodnie z dodanym od dnia 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 50b, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W konsekwencji, w stosunku do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2011 r. z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej przez osobę fizyczną, zastosowanie będzie miało zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 50b cyt. ustawy. Wobec powyższego, czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u osoby fizycznej wnoszącej taki wkład.

Reasumując, mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż wniesienie w 2011 r. do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego, w postaci udziału w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie zwolnione z opodatkowania.

Jednocześnie wskazać należy, iż wnosząc nieruchomość jako wkład niepieniężny do spółki cywilnej Wnioskodawca winien ją zakwalifikować jako środek trwały lub towar handlowy. Decyzja w tym zakresie nie może mieć jednak charakteru dowolnego. W przypadku wniesienia nieruchomości tytułem wkładu do działalności gospodarczej decydujące znaczenie dla kwalifikacji tej nieruchomości powinno mieć jej przeznaczenie. Jeżeli Wnioskodawca zamierza nieruchomość w przyszłości sprzedać i z takim zamiarem zostanie ona wniesiona do działalności, winna być ona uznana za towar handlowy. Jeżeli natomiast, nieruchomość ma być wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, winna zostać uznana za środek trwały.

Jednakże na gruncie przedmiotowej sprawy ww. kwalifikacja pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie, bowiem czynność wniesienia ww. wkładu niepieniężnego do spółki korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na fakt, czy przedmiot aportu zostanie zakwalifikowany w spółce cywilnej jako środek trwały czy towar handlowy.

W związku z powyższym przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

* nie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej do nowoutworzonej spółki cywilnej - jest prawidłowe,

* podstawy prawnej nie powstania ww. przychodu - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia ustalenia wartości początkowej nieruchomości wniesionej do spółki cywilnej w formie aportu. Jeżeli jednak Wnioskodawca jest zainteresowany wydaniem interpretacji indywidualnej w tym też zakresie, to winien wystąpić z nowym wnioskiem ORD-IN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl