IBPBI/1/415-614/13/AP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/1/415-614/13/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-614/13/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 24 czerwca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 4 września 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków związanych z przyłączeniem do sieci gazowej budynku, o którym mowa we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków związanych z przyłączeniem do sieci gazowej budynku, o którym mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-614/13/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 4 września 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 3 grudnia 2009 r. Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na sprzedaż. Dochody z tej działalności opodatkowuje podatkiem dochodowym od osób fizycznych na "zasadach ogólnych". Wnioskodawca jest również podatnikiem podatku VAT.

Od 2012 r. Wnioskodawca budował, a w dniu 7 maja 2013 r. sprzedał nieruchomość składającą się z działki oraz budynku mieszalnego jednorodzinnego (wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci m.in. przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i elektroenergetycznego). W okresie budowy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, rozpoczął prace związane z realizacją również przyłącza gazowego, zawierając umowę z zakładem gazowniczym (na prace projektowe i budowlane związane z odcinkiem do skrzynki licznikowej w ogrodzeniu) oraz zlecił wykonanie projektantowi projektu odcinka gazu policznikowego do budynku. Do momentu sprzedaży zostały wykonane tylko prace projektowe na odcinku realizowanym przez zakład gazowniczy oraz całość zlecenia tzn. projekt wykonywany przez projektanta odcinka policznikowego (uzyskano pozwolenia na budowę na tych odcinkach), natomiast fizyczna realizacja odcinka przyłącza realizowanego przez zakład gazowniczy, jak również montaż skrzynki gazowej nastąpił już po sprzedaży domu. Zakład gazowniczy nie wyraził zgody na przepisanie realizowanej już umowy na nabywcę nieruchomości. W związku z tym Wnioskodawca zobowiązał się w umowie dodatkowej, zawartej w dniu sprzedaży nieruchomości do wykonania na własny koszt odcinka przyłącza gazowego do skrzynki (wraz z tą skrzynką).

Wnioskodawca zostaną wystawione faktury zarówno przez zakład gazowniczy jak i firmę projektującą odcinek policznikowy oraz będącą jednocześnie wykonawcą montażu skrzynki gazowej.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 2 września 2013 r. wskazano, że:

* zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,

* koszty uzyskania przychodów rozliczane są na zasadach określonych w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* koszty, o których mowa we wniosku dotyczą wyłącznie sprzedanego budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki poniesione po sprzedaży nieruchomości w zaistniałej sytuacji opisanej wyżej, tzn. na podstawie faktur, które będą wystawione zarówno przez zakład gazowniczy, jak i przez firmę - projektanta odcinka policznikowego oraz wykonawcę skrzynki gazowej licznikowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, po zakończeniu budowy oraz sprzedaży nieruchomości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wszystkie koszty związane z jego budową - również te, które powstały po jej zakończeniu oraz sprzedaży, ponieważ są konsekwencją umów z podwykonawcami (zawartych przed sprzedażą nieruchomości). Pomimo, że niektóre elementy infrastruktury towarzyszącej sprzedanemu budynkowi nie zostały przekazane kupującemu nieruchomość, w momencie jej sprzedaży, nieodpłatne przekazanie ich nabywcy nieruchomości wynika z zawartych umów (dodatkowych zobowiązań sprzedającego), co zdaniem Wnioskodawcy stanowi faktyczny koszt w prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

* musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,

* musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż wskazane we wniosku wydatki dot. przyłączenia do sieci gazowej budynku mieszkalnego wybudowanego i sprzedanego w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, pomimo iż poniesione zostaną po sprzedaży budynku, są wydatkami związanymi z jego budową. Przyłącza do budynku mieszkalnego tj. przyłącze wodnokanalizacyjne, elektroenergetyczne, czy też gazowe są niezbędne do właściwego funkcjonowania takiego budynku. Co istotne, w dniu sprzedaży przedmiotowego budynku Wnioskodawca zawarł dodatkową umowę z kontrahentem, w której zobowiązał się, iż wykona określone prace związane z przyłączem gazowym na własny koszt.

W związku z powyższym, wydatki związane z wykonaniem przyłącza gazowego do sprzedanego budynku mieszkalnego, poniesione w następstwie zawartej z nabywcą nieruchomości umowy, pomimo iż zostały poniesione po jej sprzedaży, uznać należy za związane z uzyskiwaniem przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie budowy budynków mieszkalnych na sprzedaż. W konsekwencji mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów tej działalności, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl