Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-588/14/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 maja 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 19 maja 2014 r.), uzupełnionym 26 sierpnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-588/14/AB, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 sierpnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu (posiada m.in. licencję na transport międzynarodowy). W przyszłości otrzyma w formie darowizny zorganizowaną część przedsiębiorstwa swojego ojca (dział transportu). W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzić będą m.in. samochody ciężarowe, naczepy, ciągniki siodłowe, przyczepy. Działalność gospodarcza, prowadzona obecnie przez ojca Wnioskodawcy, obejmuje produkcję styropianu i transport, w tym również międzynarodowy. Darowizna obejmować będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dział transportu). Od wartości darowizny nie będzie odprowadzony podatek od spadków i darowizn, z uwagi na zwolnienie z tego podatku, o którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.). Wnioskodawca będzie kontynuował działalność gospodarczą w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, rozliczanej na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Środki trwałe otrzymane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca rozważa również możliwość wniesienia aportem zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa do spółki osobowej.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 21 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że aport zamierza wnieść do spółki komandytowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jak ustalić przychód i koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej.

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej przychód wystąpi, ale zostanie on zwolniony z podatku po stronie wnoszącego aport. Zgodnie z art. 21 ust. 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zwolnieniu podlegają przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, bądź wystąpienia z takiej spółki. Zatem w tym przypadku nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu wniesienia majątku (aportu). Transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego (również w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółki osobowej jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W przeciwieństwie bowiem do wniesienia aportu do spółek kapitałowych, mających osobowość prawną, z tytułu wniesienia wkładu do spółki osobowej nie uzyskuje się żadnego ekwiwalentu, poza prawem żądania równowartości tego wkładu w razie wystąpienia wspólnika ze spółki, bądź jej rozwiązania. Czynność ta z mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 (winno być: art. 21 ust. 1 pkt 50b), jest neutralna podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl