IBPBI/1/415-469/12/KB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 czerwca 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-469/12/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 30 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, sprzedawanych w sklepach firmowych położonych poza strefą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, sprzedawanych w sklepach firmowych położonych poza strefą.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, w której posiada 50% udziałów. Spółka prowadzi działalność produkcyjną kotłów centralnego ogrzewania w zakresie wyrobów i usługzgodnie z następującymi pozycjami PKWiU GUS:

* sekcja D, podsekcja DJ, dział 28:

* klasa 28.11 - konstrukcje metalowe,

* klasa 28.22 - grzejniki i kotły centralnego ogrzewania,

* klasa 28.40 - usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali, usługi z zakresu metalurgii proszków,

* klasa 28.51 - usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale,

* klasa 28.52 - usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych,

* klasa 28.71 - pojemniki metalowe,

* sekcja D, podsekcja DK, dział 29:

* klasa 29.22- urządzenia dźwigowe i chwytaki,

* klasa 29.72 - sprzęt gospodarstwa domowego, nieelektryczny

* sekcja D, podsekcja DN, dział 37 klasa 37.10 - surowce wtórne metalowe.

W dniu 23 listopada 2005 r. Spółka uzyskała pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, natomiast w dniu 9 kwietnia 2008 r. uzyskała drugie zezwolenie. W ramach prowadzonej działalności Spółka planuje otworzyć sklepy firmowe i prowadzić w nich sprzedaż wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak również towarów handlowych, które nie będą korzystać ze zwolnienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów wytworzonych, w ramach stosownych zezwoleń, w specjalnych strefach ekonomicznych, dokonywanej przez sklepy firmowe usytuowane poza terenem strefy, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych. Zwolnienie to przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie z tytułu dochodów uzyskiwanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, na chwilę obecną prowadzi sprzedaż tylko z magazynów zlokalizowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, natomiast planuje uruchomienie sprzedaży poprzez sklepy firmowe. Będą to zarówno lokale należące do spółki, jak również lokale wynajmowane na potrzeby prowadzenia działalności. Nie będą jednak one wyodrębnionymi, samodzielnymi jednostkami, nie będą również osiągać osobnego, odrębnego dla spółki przychodu. Wystawiane przez nie dokumenty związane ze sprzedażą np. faktury, będą dokumentami spółki i w jej siedzibie księgowane i przechowywane. Spółka ponosić będzie również koszty funkcjonowania sklepów, w szczególności koszty związane z wynajmem, energią, mediami, wynagrodzeniem osób w nich zatrudnionych. Sklepy będą prowadzić zarówno sprzedaż wyrobów wytworzonych na terenie strefy (objętych zakresem zezwolenia), jak również sprzedaż pozostałych towarów handlowych, które nie są objęte zezwoleniem. Będzie dokonywany precyzyjny podział towaru (przychodów ze sprzedaży) na wyrób gotowy wytworzony w strefie oraz towar niekorzystający ze zwolnienia. Sprzedaż wyrobu gotowego jest nieodłącznym elementem procesu gospodarczego, który zapewni osiągnięcie głównego celu prowadzonej działalności, tj. osiągnięcie dochodu. Przychód osiągany jest bowiem dopiero w momencie sprzedaży wyprodukowanych wyrobów. Jest ona ściśle związana z produkcją, gdyż bez niej działalność produkcyjna traci sens. Wyroby gotowe wytworzone na ternie strefy muszą być bowiem sprzedane. Planowane uruchomienie sprzedaży wyrobów gotowych za pomocą sklepów firmowych zlokalizowanych poza terenem strefy nie należy więc uznać za sprzedaż pozastrefową, która nie mieści się w przedmiocie zwolnienia od podatku. Sprzedaż wyrobów wyprodukowanych w ramach zezwolenia może odbywać się zarówno z magazynów spółki, zlokalizowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak również może być dokonywana w sklepach firmowych położonych poza terenem strefy. W obu przypadkach sprzedaż wyrobów zarówno w handlu detalicznym (sklepy firmowe), czy też handlu hurtowym (z magazynów zlokalizowanych na terenie strefy) nie może wpływać na zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskane w opisanej sytuacji są bowiem przychodami z produkcji (a nie z działalności handlowej - obrotu towarami) wykonanej na terenie strefy w ramach zezwolenia i powinny, zdaniem Wnioskodawcy, podlegać zwolnieniu od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 2, poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 21 ust. 5a ww. ustawy).

W myśl art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej "zezwoleniem" (art. 16 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 2 ww. ustawy, zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej (...).

Z powyższych przepisów wynika, iż zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają dochody uzyskiwane przez podatników wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tej strefy, tj. przychód uzyskany z tej działalności, pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przy czym, w przypadku gdy przedmiotem działalności określonej w ww. zezwoleniu jest prowadzona przez podatnika działalność produkcyjna, dochodem z tej działalności jest w istocie dochód z odpłatnego zbycia wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, określonych w zezwoleniu, tj. dochód ze sprzedaży tzw. "wyrobów strefowych". O wyrobie strefowym można mówić w przypadku, gdy został on wytworzony na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a jego produkcja objęta jest zakresem posiadanego przez podatnika zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy. Przy czym, sprzedaż efektów produkcji prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie posiadanego zezwolenia prowadzona za pośrednictwem należących do podatnika (bądź spółki osobowej, której jest wspólnikiem) sklepów firmowych usytuowanych poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej, nie pozbawia wytworzonych wyrobów charakteru wyrobów strefowych. Wykorzystywanie własnych sklepów firmowych do sprzedaży wyrobów wytworzonych w specjalnej strefie ekonomicznej, nie stanowi także częściowego przeniesienia działalności objętej zezwoleniem poza teren strefy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka ta prowadzi działalność produkcyjną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń. Obecnie sprzedaż wyrobów wyprodukowanych na podstawie ww. zezwoleń odbywa się z magazynów spółki usytuowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka zamierza otworzyć sklepy firmowe poza terenem strefy, w których będzie prowadzić sprzedaż detaliczną wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak również sprzedaż innych towarów handlowych. Prowadzona przez spółkę ewidencja będzie umożliwiała wyodrębnienie przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w strefie oraz pozostałych towarów.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż jeżeli wyroby sprzedawane we wskazanych we wniosku sklepach firmowych będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej, zgodnie z posiadanymi przez spółkę zezwoleniami, to przypadający na Wnioskodawcę dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskazać jedynie należy, iż z uwagi na fakt, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie podlegać dochód uzyskany przez Wnioskodawcę wyłącznie ze sprzedaży wskazanych we wniosku wyrobów strefowych, tj. przychód z ich sprzedaży pomniejszony o koszty jego uzyskania, prowadzona przez spółkę ewidencja winna umożliwiać wyodrębnienie nie tylko przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy, ale także kosztów uzyskania tych przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl