Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-455,716,717,718/13/ZK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 10 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 17 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie konieczności opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin i ryb akwariowych, sadzonek drzew i krzewów oraz nieprzetworzonych części roślin - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie konieczności opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin i ryb akwariowych, sadzonek drzew i krzewów oraz nieprzetworzonych części roślin. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 12 lipca 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-455/13/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 17 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca pracuje na pełnym etacie. Ponadto zamierza rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się detaliczną sprzedażą roślin akwariowych i ryb akwariowych z własnych zbiorników oraz roślin i ich części z przydomowego ogródka. Przedmiotem tej działalności oraz sprzedaży będą:

1.

hodowla roślin akwariowych (zbiorniki o pojemności do 250 litrów) - sprzedaż I-3 miesięcznych sadzonek,

2.

hodowla ryb akwariowych (zbiorniki o pojemności do 300 litrów) - sprzedaż 3-6 miesięcznego narybku,

3.

sprzedaż sadzonek drzew i krzewów ozdobnych trzymanych w doniczkach na otwartej przestrzeni 20 m2 (0,2 ara) przez okres 1-6 miesięcy,

4.

sprzedaż nieprzetworzonych części roślin z przydomowego ogródka (liście dębu, szyszki olchy) z drzew kilkuletnich.

Wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego, nie jest rolnikiem i nie płaci podatku rolnego.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 16 lipca 2013 r. wskazano m.in., iż:

* sprzedaż będzie prowadzona z domu przez internetowe serwisy aukcyjne Allegro i eBay,

* Wnioskodawca nie zamierza otwierać żadnego stacjonarnego punktu handlowego,

* ryby akwariowe będą hodowane w 2 zbiornikach o łącznej objętości 300 dm#179; (300 litrów), a rośliny akwariowe w jednym zbiorniku o objętości 240 dm#179; (240 litrów),

* Wnioskodawca zamierza zarejestrować działalność i prowadzić ją w sposób ciągły i zorganizowany, jako zajęcie dodatkowe pracując na etacie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy mogę być zwolniony z uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych z ww. działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej wymieniona działalność, tzn. sprzedaż ryb akwariowych i roślin akwariowych z własnej hodowli, a także sprzedaż drzew i krzewów oraz ich nieprzetworzonych części (tekst jedn.: liści dębu, szyszek olchy) może być zaliczana do działalności rolniczej i z tego tytułu zwolniona z uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ww. działalności nie stanowią także działów specjalnych produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".

Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2013 r. określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1272), wydanym na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Załącznik ten, tj. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku (Tabeli). Informacje zawarte w ww. Załączniku (Tabeli) mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści ww. Załącznika (Tabeli), to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W załączniku tym, tj. w ww. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, pod poz. 15 lit. j, ujęto hodowlę ryb akwariowych powyżej 700 dm#179; objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

Z przestawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia, wynika, iż Wnioskodawca zamierza rozpocząć dodatkową działalność, polegającą na detalicznej sprzedaży z własnych zbiorników roślin akwariowych (jeden zbiornik o objętości 240 dm#179;) i ryb akwariowych (2 zbiorniki o łącznej objętości 300 dm#179;) oraz roślin (sadzonek drzew i krzewów ozdobnych uprawianych w doniczkach na otwartej przestrzeni - 20 m2 przez okres 1-6 miesięcy)

i części roślin z przydomowego ogródka (liści dębu, szyszek olchy) z drzew kilkuletnich. Wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego, nie jest rolnikiem.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, iż działalność, którą zamierza wykonywać Wnioskodawca, mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej (o ile okres przechowywania roślin (sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, w którym następuje ich wzrost) będzie wynosić co najmniej miesiąc), nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. Jak wynika bowiem z wniosku, Wnioskodawca będzie hodował ryby akwariowe w dwóch akwariach, których łączna objętość będzie wynosić 300 dm#179;, a zatem w rozmiarze nieprzekraczającym wielkości określonych w ww. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast pozostałe opisane przez Niego rodzaje działalności, jako niewymienione w tej Tabeli nie będą stanowić działów specjalnych produkcji rolnej. W tej sytuacji do przychodów z opisanej przez Wnioskodawcę działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dochodów (przychodów) uzyskiwanych ze sprzedaży rybek i roślin akwariowych, sadzonek drzew i krzewów, a także nieprzetworzonych części roślin (z drzew) z przydomowego ogródka Wnioskodawca nie będzie zatem zobowiązany uiszczać podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl