IBPBI/1/415-447/11/WRz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-447/11/WRz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 12 kwietnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie:

* utraty prawa do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe,

* sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego w związku z zawarciem umowy o udostępnienie części nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie skutków podatkowych udostępnienia części nieruchomości dla potrzeb urządzeń łączności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 23 lutego 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą i pozostałymi współwłaścicielami gruntu a Telekomunikacją Polską, której przedmiotem jest udostępnienie fragmentu gruntu z przeznaczeniem pod istniejące urządzenia telekomunikacyjne. Z tego tytułu Telekomunikacja Polska wypłaciła w dniu 30 marca 2011 r. współwłaścicielom gruntu jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł oraz będzie wypłacać wynagrodzenie w wysokości 1.200,00 zł rocznie. Wynagrodzenie to stanowić ma swego rodzaju odszkodowanie za udostępnienie gruntu, ponieważ w pewnym stopniu ogranicza korzystanie z gruntu, np. uniemożliwia zasadzenie drzew w tym pasie, jak i ogranicza zabudowę. Odszkodowanie to ma być także rekompensatą za udostępnienie terenu pracownikom TP w celu dokonania konserwacji oraz napraw elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wnioskodawca nadmienia, że w akcie notarialnym zakupu gruntu widnieją wszyscy jego współwłaściciele. Wnioskodawca jest współwłaścicielem połowy gruntu, który zakupił jako osoba fizyczna, ale przeznaczył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Na ww. gruncie Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 43.22.Z, z których przychody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 5,5%. Umowa powyższa nie została zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Nie jest to też umowa najmu, podnajmu, dzierżawy, czy poddzierżawy, a jedynie umowa o udostępnienie fragmentu gruntu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z otrzymanym świadczeniem, wynikającym z ww. umowy, następuje utrata prawa do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i Wnioskodawca winien przejść na tzw. zasady ogólne i prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Jaką skalę podatkową zastosować do otrzymywanego wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa umowa udostępnienia nieruchomości nie jest umową zawartą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i z tą działalnością nie jest związana. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje usługi sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Dzialalności (PKD) pod symbolem 43.22.Z. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że nadal może opłacać podatek z prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od przychodów uzyskanych z ww. umowy należy odprowadzić podatek na zasadach ogólnych i rozliczyć go w rocznym zeznaniu PIT-36, złożonym za 2011 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Artykuł 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stanowi, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym.

Jak wynika z art. 3051 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Przy czym, w przepisie art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, mowa jest o urządzeniach służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeniach podobnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 23 lutego 2011 r. pomiędzy m.in. Wnioskodawcą, a Telekomunikacją Polską została zawarta umowa, której przedmiotem jest udostępnienie fragmentu gruntu z przeznaczeniem pod istniejące urządzenia telekomunikacyjne. Z tego tytułu Telekomunikacja Polska wypłaciła w dniu 30 marca 2011 r. m.in. Wnioskodawcy jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł oraz będzie wypłacać wynagrodzenie w wysokości 1.200,00 zł rocznie. Na ww. gruncie Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą.

Odnosząc zatem treść cyt. powyżej przepisów, do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, z którego wynika że Wnioskodawca z tytułu zawartej umowy otrzymuje przychód stanowiący rodzaj odszkodowania za udostępnienie części gruntu, który w pewnym stopniu rekompensuje utracone korzyści, stwierdzić należy, iż z uwagi na fakt, że nieruchomość gruntowa w związku z prowadzeniem której Wnioskodawcy przysługuje odszkodowanie jest wykorzystywana w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, przychód ten będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z cyt. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednakże w związku z uzyskaniem tego przychodu Wnioskodawca nie utraci prawa do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zważywszy, że ww. ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. nie przewiduje takiego skutku, jak również, iż ustawa ta przewiduje opodatkowanie tego przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

* utraty prawa do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe,

* sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego w związku z zawarciem umowy o udostępnienie dla potrzeb urządzeń łączności części nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w zakresie objętym pytaniem oznaczonym we wniosku nr 1, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl