Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-404/14/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 12 marca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 25 marca 2014 r.), uzupełnionym 27 czerwca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 czerwca 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-404/14/AB, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 27 czerwca 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wraz z innymi osobami jest wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą na terenie Polski (dalej jako "Spółka Jawna"). Spółka Jawna, wraz z innymi osobami i inną spółką, jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej jako "SKA"). SKA jest między innymi jednym z komandytariuszy spółki komandytowej (dalej jako "Spółka Komandytowa"); zarówno SKA jak i Spółka Komandytowa mają siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

SKA powstała przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387); nie zmieniła także roku obrotowego po wejściu w życie tego przepisu. Jej rok obrotowy, zgodnie z postanowieniami statutu SKA, rozpoczął się przed wejściem w życie ww. przepisu ustawy, a zakończy się w 2014 r.

Ze względu na zmianę zasad opodatkowania dochodów osiąganych ze spółki komandytowo-akcyjnej, wprowadzonych ww. ustawą zmieniającą, jeżeli nie dojdzie do korzystnej dla podatników zmiany stanu prawnego, w zależności od efektów działalności SKA i jej rozwoju, akcjonariusze planują przekształcić SKA albo w inną spółkę osobową (jawną lub komandytową), albo w spółkę akcyjną. Przekształcenie nastąpi przed zakończeniem roku obrotowego rozpoczętego w 2013 r.

W zależności od wybranej docelowej formy prowadzenia działalności, Wnioskodawczyni uzyska status albo wspólnika spółki jawnej (jeżeli SKA zostanie przekształcona w spółkę jawną), albo komandytariusza (przy przekształceniu w spółkę komandytową), albo akcjonariusza (przy przekształceniu w spółkę akcyjną).

Wnioskodawczyni zakłada, że na dzień przekształcenia SKA powinna dysponować niepodzielonym zyskiem wygenerowanym w roku obrotowym, w trakcie którego nastąpi przekształcenie. Wnioskodawczyni, za pośrednictwem Spółki Jawnej, nie planuje w najbliższym czasie podejmować w spółce przekształconej uchwały o podziale zysku.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 23 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że:

* spółka komandytowo-akcyjna została zawiązana 6 listopada 2013 r., natomiast zarejestrowana została 18 listopada 2013 r.;

* na dzień zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej i wyboru roku obrotowego, jej wspólnikami były wyłącznie osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością);

* spółka jawna, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, objęła akcje spółki komandytowo-akcyjnej 7 lutego 2014 r., a więc w trakcie roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej, który rozpoczął się w 2013 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych, wywoła dla Wnioskodawczyni przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przekształcenie SKA nie spowoduje po jej stronie powstania przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przekształcenie jest neutralne podatkowo).

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. W myśl art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spół