IBPBI/1/415-359/10/BK - Określenie miejsca opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych przez obywatela Austrii z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-359/10/BK Określenie miejsca opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych przez obywatela Austrii z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku opatrzonym datą 15 lutego 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 12 kwietnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie miejsca opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2010 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie miejsca opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca posiada obywatelstwo austriackie. Na co dzień zamieszkuje w domu żony w Polsce. Tam jest zameldowany. Przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku. W Austrii nie osiąga żadnych dochodów z tytułu umów o pracę, zasiłków, zapomóg itp., jak również nie posiada na terytorium Austrii zameldowania oraz nie jest tam właścicielem nieruchomości. Nie posiada również zarejestrowanej działalności gospodarczej na terytorium Austrii.

W dniu 20 maja 2009 r. zarejestrował w Polsce jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży czasu antenowego w lokalnej telewizji oraz wykonywaniu usług informatycznych. W tym celu Wnioskodawca podpisał z dwoma regionalnymi telewizjami kablowymi umowy dotyczące emisji i sprzedaży czasu antenowego, które polegają na tym, iż klient bez względu na to gdzie przybywa, za pośrednictwem strony internetowej dokonuje nagrania krótkiego filmu o treści zawierającej życzenia lub pozdrowienia dla osoby bliskiej. Życzenia te w ściśle określonym czasie zostają następnie wyemitowane w wybranej lokalnej telewizji na terenie województwa. Usługa ta zostaje zrealizowana za pośrednictwem firmy austriackiej, która udzieliła Wnioskodawcy wyłącznej licencji. W ramach działalności Wnioskodawca zajmuje się także szeroko rozumianymi usługami informatycznymi, tj. doradztwem, diagnostyką, naprawą sprzętu komputerowego, tworzeniem sieci komputerowych, zarządzaniem stronami internetowymi (hostingiem). Usługi te wykonuje zarówno w Polsce, jak też na terenie Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Gdzie zgodnie z przytoczonym stanem faktycznym powstanie obowiązek podatkowy...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, przy uwzględnieniu przepisów umowy z dnia 13 stycznia 2004 r. zawartej w Wiedniu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku i art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Polska jest krajem, w którym należy naliczać i uiszczać podatki od uzyskanego dochodu pochodzącego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym w myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), a zatem m.in. również od dochodów określonych w art. 3 ust. 2b pkt 3 cyt. ustawy, tj. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazane wyżej przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca posiada obywatelstwo austriackie. Na co dzień zamieszkuje w domu żony w Polsce. Tam jest zameldowany. Przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku. W Austrii nie osiąga żadnych dochodów z tytułu umów o pracę, zasiłków, zapomóg itp. jak również nie posiada na terytorium Austrii zameldowania oraz nie jest tam właścicielem nieruchomości. Nie posiada również zarejestrowanej działalności gospodarczej na terytorium Austrii. W dniu 20 maja 2009 r. zarejestrował w Polsce jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą.

Mając powyższe na względzie, w celu określenia miejsca opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej niezbędne jest uprzednie ustalenie miejsca zamieszkania Wnioskodawcy dla celów podatkowych.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921 z późn. zm.), określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Określenie to jednak nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Definicja powyższa odnosi się zatem bezpośrednio do określenia "miejsca zamieszkania" przyjętego w ustawach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny, z którego w szczególności wynika, iż Wnioskodawca posiada stałe miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych w Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie przebywa dłużej niż 183 dni w roku, należy stwierdzić, że w odniesieniu do przedstawionego powyżej stanu prawnego, dla celów podatkowych Wnioskodawca posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Powyższe oznacza, iż jako rezydent Polski, Wnioskodawca podlega w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Natomiast w krajach Unii Europejskiej, w których świadczy usługi w ramach prowadzonej w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej podlega, co do zasady, ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czego konsekwencją jest opodatkowanie w tych krajach jedynie dochodów osiąganych na ich terytorium, z uwzględnieniem postanowień łączących te kraje z Polską umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. Umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi. Stosownie bowiem do treści art. 7 ust. 2 ww. Umowy jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać takiemu zakładowi takie zyski, jakie mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych na rzecz tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi niezależnie od tego, czy powstały w tym państwie, w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej (art. 7 ust. 3 ww. Umowy).

Nadmienić należy, iż tożsame do powyższej, regulacje prawne dot. opodatkowania zysków przedsiębiorstwa umawiającego się państwa zawarto także w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, jakie Rzeczypospolita Polska podpisała z innymi krajami Unii Europejskiej. Umowy te zostały bowiem oparte o Modelową Konwencję OECD, która stanowiła swoisty wzór ich opracowania.

W świetle wyżej wskazanych przepisów, co do zasady, dochód uzyskiwany przez rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu w Polsce, łącznie z dochodami uzyskanymi z działalności gospodarczej wykonywanej w krajach Unii Europejskiej, jako przychody z tego samego źródła przychodów chyba, że działalność gospodarcza na terytorium tych krajów prowadzona jest przez położony tam zakład.

Mając na względzie, iż w złożonym wniosku Wnioskodawca nie wskazał, iż usługi jakie świadczy w krajach Unii Europejskiej w ramach prowadzonej i zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej pozarolniczej działalności gospodarczej, są świadczone przez położone w tych krajach zakłady, stwierdzić należy, iż uzyskane w związku ze świadczeniem ww. usług dochody podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się jednocześnie, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl