IBPBI/1/415-237/11/BK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-237/11/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 8 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku sporządzenia spisu z natury w trakcie roku podatkowego oraz sposobu ujęcia należnych zaliczek w zeznaniu podatkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2011 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku sporządzenia spisu z natury w trakcie roku podatkowego oraz sposobu ujęcia należnych zaliczek w zeznaniu podatkowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni, prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi samochodami ciężarowymi. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W 2010 r. Wnioskodawczyni opłacała podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30 (winno być art. 30c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy), a zaliczki uiszczała w sposób określony w art. 44 ust. 3g (winno być art. 44 ust. 3h) ww. ustawy (kwartalnie). W trakcie 2010 r. Wnioskodawczyni zmieniła miejsce zamieszkania, co spowodowało również zmianę właściwości urzędu skarbowego. Poprzedni urząd skarbowy wydał postanowienie zarządzające sporządzenie na dzień 31 sierpnia 2010 r. remanentu towarów handlowych oraz zobowiązał Wnioskodawczynię do ustalenia za okres styczeń - sierpień 2010 r. dochodu wg zasad określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z uwzględnieniem remanentu początkowego oraz sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2010 r. Wnioskodawczyni postąpiła zgodnie z decyzją urzędu skarbowego. Podatek dochodowy został obliczony i zapłacony od dochodu ustalonego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy.

Jak wskazuje Wnioskodawczyni, następny miesiąc, tj. wrzesień, to miesiąc kończący trzeci kwartał. W związku z czym, jako "mały podatnik" rozliczający się wg art. 44 ust. 3g (winno być art. 44 ust. 3h) ww. ustawy, zaliczkę na podatek dochodowy za ten kwartał ustaliła w następujący sposób: do dochodu za okres styczeń - sierpień 2010 r. ustalonego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni dodała uzyskane we wrześniu przychody, następnie odjęła poniesione we wrześniu koszty. Od tak ustalonego dochodu wyliczyła podatek dochodowy w wysokości 19%, który pomniejszyła o składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zapłacony podatek za 8 miesięcy. Tak ustalona kwota stanowiła należną zaliczkę na podatek dochodowy za III i IV kwartał 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zastosowany sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za III kwartał był prawidłowy oraz jak należy wykazać należne zaliczki w części M zeznania PIT-36L za 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 44 ust. 3h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa sposób obliczania zaliczek kwartalnych, jako różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c ww. ustawy, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały.

Jak wskazuje Wnioskodawczyni, w jej przypadku, zaliczki za I i II kwartał nie wystąpiły, zapłacony został natomiast podatek obliczony od dochodu za 8 miesięcy, ustalonego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy. Jest on w gruncie rzeczy podatkiem należnym za poprzednie kwartały - inny był tylko sposób jego ustalenia od sposobu obliczania zaliczek - gdyż takie było postanowienie urzędu skarbowego.

W związku z powyższym, jak wskazuje Wnioskodawczyni, zapłacony za ten okres podatek należało uwzględnić przy obliczaniu należnej zaliczki za III kwartał - w sposób przedstawiony w pkt 54 wniosku ORD-IN.

W wierszu (winno być pozycji) 100 (m-c VIII), części M zeznania PIT-36L należy natomiast, wykazać wyliczony podatek, w wierszu 101 (winno być pozycji) (IX/III kwartał) - obliczoną jak wyżej zaliczkę oraz w wierszu (winno być pozycji) 104 (XII/IV kwartał) zaliczkę za IV kwartał w wysokości wykazanej w wierszu (winno być pozycji) 101.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że z uwagi na fakt, iż przedmiotem złożonego wniosku jest zaistniały stan faktyczny, niniejszą interpretację oparto o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1, 2 i 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a). Wysokość składek ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 30c ust. 2 ww. ustawy).

Przy czym, składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a), podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:

1.

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub

2.

odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, lub

3.

odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, lub

4.

zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

(art. 30c ust. 3 cyt. ustawy)

W myśl art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2 (art. 44 ust. 2 cyt. ustawy).

Stosownie do treści, art. 44 ust. 3f ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b.

Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b (art. 44 ust. 3h cyt. ustawy).

Zaliczki miesięczne, od dochodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia (art. 44 ust. 6 ww. ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., iż Wnioskodawczyni w 2010 r. opłacała podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg 19% stawki "podatku liniowego", kwartalnie, w sposób określony w art. 44 ust. 3h ww. ustawy. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania w trakcie 2010 r., powodującą zmianę właściwości urzędu skarbowego, Naczelnik dotychczas właściwego urzędu skarbowego zobowiązał Wnioskodawczynię do sporządzenia na dzień 31 sierpnia 2010 r. remanentu towarów handlowych oraz do ustalenia za okres styczeń - sierpień 2010 r. dochodu wg zasad określonych w art. 24 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z uwzględnieniem remanentu początkowego oraz sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2010 r. Wnioskodawczyni remanent sporządziła, a od tak wyliczonego dochodu uiściła należna zaliczkę na podatek dochodowy.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za III kwartał 2010 r. Wnioskodawczyni winna była ustalić zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyliczając na dzień 30 września 2010 r. różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonego zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Z uwagi na fakt, iż została ona zobligowana do sporządzenia remanentu na dzień 31 sierpnia 2010 r., ustalając zaliczki za III i IV kwartał 2010 r. winna ona uwzględnić dochód wynikający z tego remanentu, a następnie powiększyć go o dochód uzyskany w miesiącu wrześniu 2010 r. (jako różnicę przychodów uzyskanych w tym miesiącu i poniesionych kosztów uzyskania przychodów). Od obliczonego w ten sposób dochodu winna wyliczyć należny podatek dochodowy, a następnie pomniejszyć go o zapłacone od początku roku, składki na ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z przepisem art. 27b ww. ustawy) oraz o zapłacony podatek uiszczony w związku ze sporządzeniem wskazanego we wniosku remanentu. Ustalona w ten sposób kwota pieniężna stanowiła zaliczkę za III i IV kwartał 2010 r.

Zaliczki te, po zaokrągleniu do pełnych złotych, podlegały będą wykazaniu w części M, odpowiednio poz. 101 i 104 formularza PIT-36L za 2010 r., a w pozycji 100 tego zeznania może zostać ujęty podatek uiszczony od sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2010 r. remanentu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl