IBPBI/1/415-192/11/ZK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-192/11/ZK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 22 lutego 2011 r.), uzupełnionym w dniu 16 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych w 2011 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2011 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych w 2011 r. W dniu 16 maja 2011 r. przedmiotowy wniosek został uzupełniony.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach Spółki jawnej. Przedmiotem działalności Spółki jest handel obuwiem oraz najem nieruchomości, które są wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki. W dniu 19 stycznia 2011 r. Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym, w którym wskazał, iż w 2011 r. opodatkowany będzie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Składając oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania nie wziął pod uwagę art. 8 pkt 1 ust. 3 lit. e) (winno być art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). W dniu 8 lutego 2011 r. ponownie złożył do Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w 2011 r. na zasadach ogólnych - podatek liniowy, z wyjaśnieniem przyczyny błędnego wyboru w oświadczeniu z dnia 19 stycznia 2011 r.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż w poprzednich latach 2007-2010 Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. "podatkiem liniowym".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca poprawnie wybrał formę opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek liniowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, oświadczenie z dnia 8 lutego 2011 r. o wyborze formy opodatkowania - podatek liniowy, jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z powyższego przepisu wynika, iż osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej bądź 19% stawki "podatku liniowego" na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub formach zryczałtowanych: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, bądź karta podatkowa na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania podatnik dokonuje składając pisemne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie bowiem do treści art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do treści art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W przypadku, gdy podatnik:

1.

prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,

2.

jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej

- to zgodnie z art. 9a ust. 5 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Należy przy tym zaznaczyć, iż w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu ww. art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Z powyższych przepisów wynika, iż możliwość opodatkowania dochodów 19% "podatkiem liniowym", dotyczy dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zastosowanie przepisów ww. ustawy oznacza opodatkowanie według skali podatkowej lub "podatkiem liniowym". Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki niemającej osobowości prawnej (należy do niej m.in. spółka jawna), może wybrać sposób opodatkowania dochodów z działalności prowadzonej w tej formie (tj. "podatkiem liniowym"), jeżeli spełni pozostałe warunki określone przepisem art. 9a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy.

Załącznik ten zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W pozycji 28 tego załącznika wymieniono m.in. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (grupa 68.20.1 PKWiU), z zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy (co na gruncie niniejszej sprawy nie może mieć miejsca, gdyż wynajmowane przez Spółkę, której Wnioskodawca jest wspólnikiem nieruchomości są składnikami związanymi z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wykluczają więc możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli podatnik osiąga w ramach tej działalności w całości lub w części przychody z najmu nieruchomości na własny rachunek.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, podatek dochodowy na ogólnych zasadach to podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym.

Reasumując, w danym roku podatkowym możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej - podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem wyboru odpowiednich form opodatkowania i o ile nie zachodzą inne, przewidziane w ustawach okoliczności, które wykluczałyby prawo do opłacania podatku w ww. formach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej, której przedmiotem działalności jest m.in. najem nieruchomości, stanowiących środki trwałe Spółki. W latach 2007-2010 Wnioskodawca opodatkowany był na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. "podatkiem liniowym". W dniu 19 stycznia 2011 r. Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów uzyskiwanych w 2011 r., ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponieważ opodatkowanie w ww. formie nie może mieć zastosowania do przychodów z najmu nieruchomości, osiąganych przez Spółkę jawną (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w dniu 8 lutego 2011 r. ponownie złożył On do Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w 2011 r. na zasadach ogólnych - podatek liniowy, z wyjaśnieniem przyczyny błędnego wyboru opodatkowania w oświadczeniu z dnia 19 stycznia 2011 r.

W świetle powyższego na gruncie przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, iż o ile Spółka jawna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem do dnia złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania przysporzeń z tytułu prowadzonej w 2011 r. działalności gospodarczej w istocie wynajmowała składniki majątku stanowiące jej środki trwałe, to z uwagi na ten właśnie wynajem - w związku z przytoczonym wyżej zapisem ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - w stosunku do Wnioskodawcy wykluczona w ogóle była możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a tym samym i możliwość skutecznego złożenia oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

Zważywszy zatem, iż w 2011 r., Wnioskodawca nie ma prawa do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak również, iż prawa tego nie utracił, gdyż nie zostało ono przez Wnioskodawcę w ogóle nabyte oraz mając na uwadze fakt opodatkowania dochodów uzyskiwanych w latach poprzednich tzw. podatkiem liniowym uznać należy, iż nie zrezygnował On skutecznie z tej formy opodatkowania, w związku z czym może uzyskane w 2011 r. dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkować On na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl