IBPBI/1/415-16/12/RM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-16/12/RM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 3 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Nie zatrudnia pracowników. Jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2012 będzie uczestniczyć w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO Kapitał Ludzki, Działania 8.1.1, jako partner realizujący część zadań merytorycznych oraz część zadań związanych z zarządzaniem projektem. Projekt będzie polegał na realizacji usług doradczych dla firm z terenu małopolski, finansowanych ze środków UE (85%) i krajowych (15%). W rezultacie firmy te będą otrzymywały nieodpłatnie usługi doradcze, których celem będzie wdrożenie systemu efektywnego zarządzania płynnością finansową, należnościami oraz procesami prawnej egzekucji zobowiązań z uwzględnieniem mediacji i arbitrażu w MMŚP.

Za pośrednictwem lidera, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) będzie przekazywał firmie Wnioskodawcy środki finansowe na realizację części projektu. Środki te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza część, to środki na pokrycie kosztów każdej godziny doradztwa, zaś druga część to środki na pokrycie kosztów zarządzania projektem w zakresie pracy koordynatora ds. merytorycznych. W związku z faktem, że doradztwo Wnioskodawca będzie realizował osobiście, środki te pozostaną na koncie jego firmy jako pokrycie kosztu czasu pracy Wnioskodawcy i będzie je mógł podjąć jako wypłatę z zysku. Obowiązki związane ze stanowiskiem koordynatora ds. merytorycznych będzie wykonywał również osobiście, a więc środki te również pozostaną na koncie jego firmy i będą mogły zostać wypłacone jako wypłata z zysku.

Zgodnie z umową partnerską sporządzoną na podstawie wzoru WUP, "Środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa".

Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego związku ze świadczeniem usług lub dostawą towarów. Nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług lub dostarczanych towarów (usług doradztwa i zarządzania projektem). Dotacja została przyznana na realizację celu społecznego jakim jest podniesienie wiedzy i umiejętności przedsiębiorców na temat zabezpieczania się przed nieuczciwymi kontrahentami, nieterminowymi płatnościami itp. Dotacja jest zatem dofinansowaniem ogólnym przeznaczonym na pokrycie kosztów realizowanego projektu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowe wydatki związane z realizacją projektu, pokrywane ze środków własnych, będą służyły wyłącznie czynnościom związanym z realizacją projektu, a więc według opinii Wnioskodawcy czynnościom nieopodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Będą to zakupy takie jak np: zakup prenumerat, literatury fachowej, materiałów ftp.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z datą 26 października 2011 r.

Podstawa prawna otrzymania dotacji: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Główne akty prawne regulujące zasady przyznawania dotacji i realizacji projektów: wymieniona powyżej ustawa, Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 wraz z erratą. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009, Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską.

Dodatkowe wydatki, które będą ponoszone ze środków własnych, a związane z realizacją projektu nie zostaną zwrócone ze środków stanowiących dotację. Wydatki te będą wynikały z faktu, że pomimo, iż projekt obejmuje 100% kosztów, często występują koszty dodatkowe, które trzeba ponieść ze środków własnych, ponieważ ich przewidzenie było niemożliwe na etapie wnioskowania o dotację. Wydatki te nie będą dotyczyły zakupu lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Będą to wydatki takie jak np: zakup prenumerat, literatury fachowej, materiałów itp.

Wnioskodawca nadmienia, że dla współrealizatora projektu została wydana interpretacja o sygnaturach IBPBI/1/415-856/11/RM oraz IBPP1/443-1348/11/AW.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

1.

Czy środki z dotacji stanowią dochód firmy Wnioskodawcy:

* w odniesieniu do środków na realizację zadania merytorycznego (doradztwo),

* w odniesieniu do środków na realizację części zadania zarządzania projektem (koordynator ds. merytorycznych)

2.

Czy dodatkowe wydatki (np: koszt paliwa, papier itp. w toku realizacji doradztwa), związane z realizacją projektu pokrywane ze środków własnych, a nie środków dotacji stanowią koszt na etapie wyliczania podatku dochodowego w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

(pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle ww. pytań, podatkowe ujęcie otrzymanej dotacji (opisanej w opisie zdarzenia przyszłego) powinno być następujące:

Środki z dotacji przeznaczone na realizację projektu w zakresie zadania merytorycznego, a więc doradztwa, pozostające na rachunku firmy Wnioskodawcy w związku z osobistym realizowaniem doradztwa będą stanowiły jego przychód zwolniony i nie zostaną wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Środki z dotacji przeznaczane na pokrycie kosztów czasu pracy na stanowisku koordynatora ds. merytorycznych w zakresie zarządzania projektem pozostające na rachunku firmy Wnioskodawcy w związku z realizacją tego zakresu przez Wnioskodawcę osobiście, będą stanowiły przychód zwolniony i nie zostaną wpisane do PKPIR.

Dodatkowe wydatki związane z realizacją projektu pokrywane ze środków własnych, a nie środków dotacji stanowią koszt na etapie wyliczania podatku dochodowego w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, ważnym potwierdzeniem powyższych stanowisk jest również fakt, że opisany rodzaj dofinansowania nie jest przyznawany jako dopłata do ceny usługi, lecz ma na celu sfinansowanie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Charakter przyznawanego dofinansowania określa ustawa o finansach publicznych. Również nowelizacja ustawy o finansach publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. nie zmieniła charakteru środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach programu POKL. Obecnie środki przekazywane na realizację projektów będą pochodzić ze środków określanych jako budżet środków europejskich oraz dotacji celowych. Zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje te mają odmienny charakter od dotacji przedmiotowych określonych w art. 130 ustawy o finansach publicznych stanowiących środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych lub co do których nie zaniechano poboru podatku podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca jest partnerem w projekcie realizowanym wraz z liderem (beneficjentem) projektu w ramach umowy partnerstwa. Ww. projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1.1. Projekt będzie polegał na realizacji usług doradczych dla firm z terenu małopolski, finansowanych ze środków UE (85%) i krajowych (15%). Dotacja obejmuje 100% kosztów realizacji projektu, jednakże mogą wystąpić koszty dodatkowe, tj. koszt paliwa, papier itp. pokrywane ze środków własnych Wnioskodawcy. Otrzymana dotacja w części realizowanej przez Wnioskodawcę przeznaczona będzie na pokrycie kosztów realizowanego przez niego doradztwa oraz środki na pokrycie kosztów zarządzania projektem w zakresie pracy koordynatora ds. merytorycznych. Ww. środki pozostaną na koncie firmy i Wnioskodawca będzie je mógł podjąć jako wypłatę z zysku. Umowa na realizacje ww. projektu została podpisana w dniu 26 października 2011 r.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż realizowanie projektów w partnerstwie reguluje art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz dokument opracowany przez Instytucję Zarządzającą PO KL pt.: "Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez IZ PO KL". Jak wynika z powołanych regulacji partnerstwo polega na tym, iż podmioty tworzące partnerstwo wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe w celu wspólnej realizacji projektu. Liderem projektu jest beneficjent, który podpisuje umowę o dofinansowanie projektu i który działa w imieniu i na rzecz partnerów. Warunki realizowania projektu partnerskiego są określone w porozumieniu lub umowie partnerskiej o charakterze cywilnoprawnym. Takie porozumienie lub umowa precyzuje w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez lidera (beneficjenta) środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez partnera na realizację zadań w ramach projektu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że lider i partner (partnerzy) działają wspólnie w celu realizacji projektu. Wspólne jest też zarządzanie projektem. Partner jest podmiotem, który wnosi do projektu określone zasoby odpowiadające realizowanym zadaniom i uczestniczy w realizacji projektu na każdym jego etapie. Zatem partner to równorzędny wobec lidera (beneficjenta) podmiot, którego udział w projekcie jest podyktowany koniecznością wykorzystania posiadanych przez partnera specyficznych umiejętności, zasobów, itd. Nie jest to więc wykonawca, ani podwykonawca, któremu - na podstawie odrębnej umowy - zlecane są określone prace (dostawy, usługi, roboty) i który za ich wykonanie pobiera wynagrodzenie.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadzono szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b, tj.:

a.

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., str. 1),

b.

programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

1.

dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

2.

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

1.

realizację projektów przez jednostki budżetowe,

2.

płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

3.

dotacje celowe dla beneficjentów,

4.

realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,

5.

realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przepisem art. 12 pkt 1 lit. a) tiret pięć ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodany zostały pkt 136 i 137, obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 tej ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Zatem środki, otrzymane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Lidera projektu (na podstawie umowy zawartej w dniu 26 października 2011 r.), pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, są wolne od podatku na podstawie wyżej wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast środki, otrzymane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Lidera projektu na podstawie ww. umowy pochodzące z dotacji z budżetu państwa, podlegają co do zasady zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Przy czym, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W związku z powyższym otrzymywane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Lidera projektu środki pieniężne (krajowe i europejskie) przekazane na realizację projektu wykonywanego wspólnie przez lidera i partnera w ramach umowy o partnerstwie, wolne będą od podatku dochodowego na podstawie cyt. powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 i pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio - w zależności od ich charakteru i źródła pochodzenia).

Zaznaczyć jednakże należy, iż jeżeli ww. środki (ich część) zostanie przekazana Wnioskodawcy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) nie będą one stanowić przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby określony wydatek mógł zostać zaliczony do ww. kosztów, należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu z danego źródła.

Poniesiony wydatek może zatem zostać uznany za koszt uzyskania przychodów w myśl powołanego przepisu, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

* pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie znajduje się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* został właściwie udokumentowany.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 ustawy.

W związku z powyższym ww. środki otrzymane przez Wnioskodawcę, a przeznaczone na realizację wskazanego we wniosku projektu tj. na realizację zadania merytorycznego (doradztwo), oraz na realizację części zadania zarządzania projektem, będą stanowić przychód Wnioskodawcy z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wydatki bezpośrednio sfinansowane przez Wnioskodawcę ww. przychodami zwolnionymi od podatku na podstawie ww. przepisów nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie dodatkowe wydatki wskazane we wniosku tj. koszt paliwa, papieru itp. poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją ww. projektu nie pokryte ww. środkami zwolnionymi z opodatkowania, po spełnieniu ww. warunków zawartych w cyt. art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z wyżej przytoczonego przepisu wynika obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której obowiązany jest ewidencjonować przychody i koszty mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku. Sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Zawarte w rozporządzeniu "Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów" określają w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i rozchody.

Mając na względzie powyższe, przychody zwolnione z opodatkowania i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym, nie muszą być w księdze ujmowane. Natomiast jak wynika z treści pkt 8 "Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów" kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika.

Zgodnie z objaśnieniami do księgi jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować otrzymane dotacje oraz wydatki, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, jest kolumna 16 (uwagi), gdzie mogą być ewidencjonowane faktycznie otrzymane przez podatnika przychody, a także dotyczące tego przychodu wydatki. Poza tą kolumną dotacje oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów nie powinny być w księdze ewidencjonowane, jako nie mające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż skoro otrzymane przez Wnioskodawcę środki, w związku z realizacją wskazanego we wniosku projektu, zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie wskazanych przepisów, to jako nie mające wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku nie powinny być ujmowane w prowadzonej przez Wnioskodawcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Natomiast dodatkowe wydatki poniesione na realizację tego projektu, poniesione ze środków własnych a nie pokryte ww. środkami zwolnionymi z opodatkowania, o ile spełniać będą przesłanki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz winny być zaewidencjonowane w prowadzonej przez Wnioskodawcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 oraz 4 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl