IBPBI/1/415-1308/12/SK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-1308/12/SK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 23 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków finansowych w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w części dotyczącej wynagrodzenia męża Wnioskodawczyni, jako osoby współpracującej przy realizacji ww. projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków finansowych w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w części dotyczącej wynagrodzenia męża Wnioskodawczyni, jako osoby współpracującej przy realizacji ww. projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Od 3 września 2012 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła realizację projektu "...", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1. Projekt ten polega na modernizacji zarządzania w administracji samorządowej i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (85%) i środków krajowych (15%). Grupą docelową zadań przewidzianych w ramach projektu jest pięć urzędów gmin z województwa... oraz ich pracownicy. Wnioskodawczyni jest liderem powyższego projektu. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni, jako właściciel firmy podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą, tj. Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. W projekcie "...", kierownikiem projektu jest osoba współpracująca (mąż), który odpowiada za całokształt działań, koordynuje i wspiera pozostałych pracowników projektu. Wynagrodzenie osoby współpracującej (męża) nie jest wypłacane na podstawie umowy zlecenia, czy też umowy o pracę, lecz wpływa na rachunek firmowy poprzez wystawienie noty księgowej. Zadania kierownika projektu - osoba współpracująca (mąż), wykonuje osobiście, a wynagrodzenie wpływające na konto firmowe jest w dyspozycji Wnioskodawczyni, czyli właściciela firmy, jak i męża (osoby współpracującej), gdyż wynika to z faktu pozostawania w ustawowej wspólności majątkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wartość dotacji, stanowiąca wynagrodzenie za realizację zadań kierownika projektu, którym jest osoba współpracująca, wpływająca na rachunek bankowy Wnioskodawczyni na podstawie noty księgowej, stanowi przychód osoby współpracującej (męża), czy też przychód z działalności gospodarczej Wnioskodawczyni.

2.

W przypadku opodatkowania przez osobę współpracującą wartości dotacji stanowiącej wynagrodzenie za realizację zadań kierownika projektu (osoby współpracującej), jak należy ustalić podstawę opodatkowania oraz kto ma naliczyć i odprowadzić podatek.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm., winno być tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru.

Z kolei w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 9 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wnioskodawczyni uważa, iż zgodnie ze stanem faktycznym osoba współpracująca współuczestniczy w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 5.2.1, natomiast jako właściciel firmy (osoba, która podpisuje umowę o dofinansowanie) Wnioskodawczyni jest bezpośrednim beneficjentem projektu. Ponadto wartość wynagrodzenia za realizację obowiązków kierownika projektu jest przelewana na rachunek bankowy firmy i jest w dyspozycji tak Wnioskodawczyni, jak i Jej męża (osoby współpracującej), ponieważ wynika to z faktu pozostawania w ustawowej wspólności majątkowej. Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. winno być Dz. U. z 2012 r. poz. 788).

W związku z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny).

Również art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż do majątku wspólnego należą w szczególności:

* pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

* dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

* środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

W myśl natomiast art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, iż środki pieniężne za wykonywanie obowiązków kierownika projektu (osoba współpracująca - mąż), które wpłyną na rachunek bankowy w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie stanowią przychodu dla osoby współpracującej (męża). Środki te bowiem Wnioskodawczyni otrzymuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem otrzymane środki pieniężne osoby współpracującej (męża) stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednak będą one wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 8 marca 2012 r. Znak: IBPBII/1/415-1052/11/BJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

* dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,

* ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni w okresie od 3 września 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (85%) i środków krajowych (15%). Wnioskodawczyni jest bezpośrednim beneficjentem przyznanego jej dofinansowania, a kierownikiem ww. projektu, jak wskazano we wniosku, jest małżonek Wnioskodawczyni, jako osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, którego wynagrodzenie sfinansowane zostało ze środków otrzymanych przez Wnioskodawczynię na realizacje projektu, poprzez wystawienie noty księgowej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadzono szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

a.

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., str. 1),

b.

programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

1.

dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

2.

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

1.

realizację projektów przez jednostki budżetowe,

2.

płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

3.

dotacje celowe dla beneficjentów,

4.

realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,

5.

realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, iż w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przepisem art. 12 pkt 1 lit. a tiret pięć ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodane zostały pkt 136 i 137, obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy iż środki jakie Wnioskodawczyni otrzymała w 2012 r. jako beneficjent w związku realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a więc również w części przeznaczonej na wynagrodzenie małżonka (wydatek kwalifikowany projektu) jako kierownika projektu, stanowią dla Niej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony jednakże z opodatkowania na podstawie:

* art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w tej części, w której otrzymane środki pochodzą ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej (85% otrzymanych środków), oraz

* art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy w części w jakiej otrzymane środki pochodzą z budżetu państwa (15% otrzymanych środków).

Należy przy tym zauważyć, że na gruncie przedmiotowej sprawy to Wnioskodawczyni, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą - a nie mąż Wnioskodawczyni - jest bezpośrednim beneficjentem projektu, na realizację którego przyznane zostały środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym m.in. te obejmujące realizację zadań kierownika projektu. To ona bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje projekt, w którym Jej mąż współuczestniczy jako kierownik projektu. Działalność Wnioskodawczyni jest więc w istocie współdziałaniem ze współmałżonkiem. Ponadto, jak wynika z wniosku, wartość wynagrodzenia za realizację obowiązków kierownika projektu pozostanie na rachunku bankowym firmy i jest w dyspozycji Wnioskodawczyni, jako właściciela oraz w dyspozycji Jej męża, co wynika z faktu pozostawania w ustawowej wspólnocie majątkowej. Należności za czynności kierownika projektu nie będą przy tym wypłacane, ani na podstawie umowy o pracę, ani na podstawie umowy cywilnoprawnej - będą wpływały na rachunek firmy Wnioskodawczyni z tej racji, że jest on jej osobą współpracującą.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788).

Stosownie do treści art. 31 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Natomiast art. 31 § 2 Kodeksu stanowi, że do majątku wspólnego należą w szczególności:

1.

pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2.

dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3.

środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Z kolei w myśl art. 43 § 1 Kodeksu, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż środki pieniężne, które wpłyną na rachunek Wnioskodawczyni w związku z realizacją przez Nią projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w części przeznaczonej na realizację przez Jej męża (jako osoby współpracującej) zadań kierownika projektu nie będą stanowiły dla Niego przychodu. Środki te otrzymuje bowiem Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym z racji ustawowej wspólności majątkowej środki te wejdą w skład majątku wspólnego małżonków.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni wskazując, iż środki jakie Wnioskodawczyni otrzymała, jako beneficjent w związku realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w części przeznaczonej na wynagrodzenie małżonka, jako kierownika projektu, stanowią dla Niej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należy uznać za prawidłowe.

Tym samym, odnoszenie się do przedstawionego we wniosku pytania nr 2 jest bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl