IBPBI/1/415-1289/14/WRz - Możliwość zaliczenia do przychodów podatkowych kwot otrzymanych tytułem wysyłki sprzedanych towarów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-1289/14/WRz Możliwość zaliczenia do przychodów podatkowych kwot otrzymanych tytułem wysyłki sprzedanych towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 23 października 2014 r.), uzupełnionym 23 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zaliczenia do przychodów podatkowych kwot otrzymanych tytułem wysyłki sprzedanych towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zaliczenia do przychodów podatkowych kwot otrzymanych tytułem wysyłki sprzedanych towarów. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1289/14/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 23 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza uruchomić jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów detalicznych przez Internet, tj. w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem portali aukcyjnych i ogłoszeniowych. Działalność ta będzie opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca będzie zajmować się wyłącznie sprzedażą towarów i nie będzie świadczył usług dostawy towarów. Zamierza korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT do przekroczenia limitu rocznego obrotu, a potem zostać czynnym podatnikiem VAT.

W regulaminie aukcji oraz sklepu zostanie zawarty następujący zapis: Zakup na aukcji (w sklepie) oznacza pełną akceptację regulaminu. (...). Kupując na aukcji (w sklepie) udzielasz Wnioskodawcy jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu kupującego i na rachunek kupującego z Pocztą... (lub firmą kurierską) - w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego.

Zgodnie z zapisem kupujący (oprócz kwoty za zakupiony przedmiot) będzie przekazywał pieniądze na pokrycie kosztów związanych z wysyłką przedmiotu, aby w jego imieniu i na jego rachunek można było skutecznie zawrzeć umowę z Pocztą... lub firmą kurierską. Zapłata za towar będzie następowała wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego. Pobierana tytułem wysyłki kwota będzie kwotą uśrednioną i jeżeli przekroczy kwotę wydaną na koszty wysyłki udokumentowaną fakturą, jej nadwyżka będzie wliczana do przychodu podlegającego opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przesyłki będą wysłane jako rejestrowane (paczki i listy polecone) oraz jako nierejestrowane listy zwykłe. Przesyłki rejestrowane posiadają dowód nadania i można do konkretnego klienta przypisać faktyczny koszt opłaty pocztowej. Listy nierejestrowane nie posiadają dowodu nadania, a ich koszt będzie znajdował się tylko na fakturze, będzie wyszególniony w postaci zakupionych znaczków pocztowych. Koszty poniesione na wysyłkę Pocztą... lub za pośrednictwem firm kurierskich, będą udokumentowane fakturami zbiorczymi dla wszystkich klientów w danym dniu (lub fakturą zbiorczą z kilku dni). Koszty wysyłek udokumentowane fakturami, nie będą wliczane do przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy powyższe pełnomocnictwo oraz sposób jego udzielania zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku zaliczania do przychodów podatkowych kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłek zamówionych przez nabywców towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielone mu we wskazany we wniosku sposób pełnomocnictwo, związane z wysyłką zamówionych przez nabywców towarów powoduje, że nie jest zobowiązany zaliczać do przychodów podatkowych kwot otrzymanych od nich tytułem kosztów wysyłki.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 lipca 2010 r., Znak: IPPP3/443-486/10-4/IB, z 19 sierpnia 2011 r. Znak: IPPP2/443-766/11-2/JO, z 3 lutego 2012 r. Znak: IPPP2/443-1301/11-2/AO oraz z 9 lipca 2013 r. Znak: IPPB1/415-469/13-4/ES,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 maja 2010 r. Znak: IBPP1/443-167/1 O/AL,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 stycznia 2013 r. Znak: IPTPP4/443-665/12-4/OS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 czerwca 2011 r. Znak: ILPB1/415-472/11-4/TW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a- 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jednakże w myśl art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Ze zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów przez Internet, tj. w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem portali aukcyjnych. Uzyskiwane przychody z tej działalności będą opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zakupiony na aukcji lub w sklepie internetowym towar, będzie wysyłany nabywcom pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący na aukcji lub w sklepie, udzieli Wnioskodawcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w imieniu kupującego i na rachunek kupującego z Pocztą... lub firmą kurierską - w celu przesłania za ich pośrednictwem zakupionego towaru. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie będzie obciążało dodatkowo kupującego. Pobierana tytułem wysyłki towaru kwota, będzie uśredniona, a w przypadku gdy należność z tytułu wysyłki towaru będzie niższa niż kwota otrzymana z tego tytułu od nabywcy Wnioskodawca wykaże z tego tytułu przychód podatkowy.

Jak wynika z przepisów art. 95-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy) na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w regulaminie prowadzonej sprzedaży wysyłkowej (internetowej) zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący sprzedane przez Wnioskodawcę towary, udziela mu pełnomocnictwo do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z Pocztą... lub firmą kurierską, a kwota należności za przesyłkę otrzymana od klienta (kupującego) odpowiadać będzie faktycznej odpłatności z tego tytułu, poniesionej przez Wnioskodawcę, to nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów. Kwoty otrzymane z tego tytułu nie będą bowiem kwotami należnymi z tytułu sprzedaży towarów. Działając w imieniu i na rachunek nabywcy towarów, jako jego pełnomocnik, Wnioskodawca zobowiązany będzie do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki towaru na rzecz operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Należy ponownie jednak podkreślić, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji ww. kwot otrzymanych od nabywcy towarów jest działanie Wnioskodawcy w imieniu i na jego rzecz (rachunek), na podstawie zawartej umowy i stosownego pełnomocnictwa udzielonego, m.in. w sposób wskazany we wniosku.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że jeżeli kwoty otrzymane od kupujących tytułem kosztów wysyłki nabytych przez nich towarów będą wyższe od faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę z tego tytułu, Wnioskodawca uzyska z tego tytułu przychód podatkowy, podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym, prowadzona przez Wnioskodawcę dokumentacja winna umożliwiać ustalenie, czy kwoty otrzymane tytułem wysyłki towarów do poszczególnych klientów, odpowiadają faktycznej odpłatności z tego tytułu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl