Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-1277/13/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 20 grudnia 2013 r.), uzupełnionym 7 marca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych dokonania przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej darowizny akcji tej spółki na rzecz innej spółki komandytowo-akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej darowizny akcji tej spółki na rzecz innej spółki komandytowo-akcyjnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 lutego 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-1277/13/AP, IBPBII/1436-347/13/BD, IBPBII/1436-348/13/BD, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 7 marca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca dla celów podatkowych posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski. W związku z tym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Rozważał dokonanie w 2013 r. darowizny składników majątku, tj. praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej na rzecz innej polskiej spółki osobowej (dalej: "Spółka"). W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego świadczenia w szczególności nie otrzyma zapłaty za składniki majątku, ani udziałów w Spółce. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny Spółka nie będzie ani teraz, ani w przyszłości zobowiązana do dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Wnioskodawcy - jako darczyńcy. Wraz z darowizną na obdarowanego nie przejdą żadne ciężary i zobowiązania.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 3 marca 2014 r., wskazano m.in., że Wnioskodawca posiada (posiadał) status akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, a wskazana we wniosku darowizna miała nastąpić na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dokonanie darowizny składników majątku na rzecz Spółki, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. - dalej zwanej "Ustawa PIT"), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Za dochód ze źródła przychodów ustawa rozumie nadwyżkę sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowych (art. 9 ust. 2 Ustawy PIT). Poszczególne źródła przychodów wymienione zostały w art. 10 ust. 1 Ustawy PIT.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przez przychody podatkowe należy rozumieć, zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy PIT, otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Katalog przychodów jest szeroki: mogą to być pieniądze, wartości pieniężne, a także wartość wszelkich innych świadczeń. Wymaga jednakże podkreślenia, że powyższe świadczenia muszą być przez podatnika otrzymane lub postawione do jego dyspozycji.

Przeniesienie własności składników majątku na Spółkę ma nastąpić w formie darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. - winno być tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 - dalej "Kodeks cywilny"), poprzez umowę darowizny rozumie się umowę, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Podstawową cechą takiej umowy i warunkiem koniecznym dla jej zaistnienia jest nieodpłatność umowy. Poprzez nieodpłatność należy rozumieć taką sytuację, gdy obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian.

Bezpłatny charakter darowizny oznacza, że w zamian za przeniesienie na Spółkę własności składników majątku Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego (pieniężnego, bądź niepieniężnego) świadczenia wzajemnego. W szczególności, nie otrzyma zapłaty za składniki majątku (co miałoby miejsce w przypadku transakcji zbycia składników majątku) oraz nie obejmie udziałów w Spółce. Powyższe oznacza, że dokonując darowizny Wnioskodawca będzie - jako darczyńca przekazywał aktywa ze swojego majątku na rzecz Spółki w zamian nie otrzymując żadnych świadczeń pieniężnych, bądź niepieniężnych od obdarowanego (tekst jedn.: Spółki). Brak przysporzenia po jego stronie wyklucza, zdaniem Wnioskodawcy, możliwość uznania, że Wnioskodawca uzyska w związku z darowizną jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu. W szczególności nie powstanie u Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 18 ustawy PIT, tj. przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez działającego w imieniu Ministra Finansów:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 kwietnia 2011 r. Znak: IPPB2/415-97/11-8/AK oraz z 27 października 2011 r. Znak: IPPB2/415-824/11-2/LS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 sierpnia 2011 r. Znak: ITPB1/415-653/10/AK,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 listopada 2011 r. Znak: ILPB1/415-964/11-2/TW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku ORD-IN, tj. w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl