IBPBI/1/415-1167/14/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-1167/14/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2014 r., który w tym samym dniu wpłynął do tut. Biura, uzupełnionym 29 września i 1 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów uzyskanych z tytułu dzierżawy praw ochronnych do znaków towarowych, o których mowa we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów uzyskanych z tytułu dzierżawy praw ochronnych do znaków towarowych, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 września 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-806/14/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 września i 1 października 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Drugim wspólnikiem jest jego syn. Prawa i obowiązki wspólników w spółce są równe. Udziały w zysku wynoszą po połowie. Dochody uzyskane z udziałów w spółce wspólnicy opodatkowują według "stawki liniowej".

Spółka jawna zamierza nabyć od spółki komandytowo-akcyjnej znaki towarowe za łączną kwotę 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych). Spółka jawna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca nie wytworzyła znaku towarowego będącego przedmiotem obrotu. Znaki towarowe zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP i podlegają ochronie prawnej. Znaki towarowe zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a następnie wydzierżawione w ramach prowadzonej przez spółkę osobową działalności gospodarczej za opłatą spółce komandytowej. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres dłuższy niż rok.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 29 września 2014 r., wskazano, m.in. że przedmiotem działalności spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, jest m.in. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychody z dzierżawy ww. praw Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu odpłatnej dzierżawy znaku towarowego będą zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi bowiem art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego; podatnikami są jedynie jej wspólnicy. Z praktycznego punktu widzenia dla prawidłowego ustalenia dochodu wspólników z udziału w spółce konieczne jest uprzednie obliczenie dochodu podatkowego samej spółki, a następnie dopiero "rozbicie" go na wspólników. Przychody z umowy dzierżawy znaków towarowych będzie otrzymywała faktycznie spółka jawna ale to jej wspólnicy będą rozliczali przychód z tego tytułu. Zgodnie z ogólną zasadą przychód w takim przypadku jest przychodem z działalności gospodarczej podatnika i to niezależnie od tego czy wspólnik prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka jawna jest spółką, która nie posiada osobowości prawnej. Spółka ta nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z powołanego wyżej przepisu wynika zatem, że przychody uzyskane m.in. z dzierżawy składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Przedmiotem działalności spółki jawnej jest m.in. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim. Spółka jawna zamierza nabyć na podstawie umowy sprzedaży od spółki komandytowo-akcyjnej znaki towarowe za łączną kwotę 15.000.000 zł. Ww. znaki towarowe zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP i podlegają ochronie prawnej. Znaki towarowe zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki jawnej, a następnie odpłatnie wydzierżawione w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej spółce komandytowej. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres dłuższy niż rok.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro prawa ochronne do znaków towarowych, o których mowa we wniosku, będą składnikami majątku w prowadzonej przez Wnioskodawcę w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem stanowić będą wartości niematerialne i prawne w tej działalności, odpłatnie wydzierżawione innemu podmiotowi, to przychód uzyskany z dzierżawy tych składników majątkowych będzie przychodem ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku ORD-IN tj. w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl