Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 lutego 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-1143/10/KB
Sposób ujmowania nabytych papierów wartościowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2010 r. (data wpływu do Organu 2 listopada 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ujmowania nabytych papierów wartościowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2010 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ujmowania nabytych papierów wartościowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą. Jest płatnikiem podatku VAT, natomiast podatek dochodowy rozlicza na "zasadach ogólnych" wg skali podatkowej. Podstawową działalnością firmy jest "Działalność związana z oprogramowaniem" PKD 62.01.Z i "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" PKD 62.02.Z. W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawca zamieścił także PKD 64.99.Z "Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych". Aktualnie Wnioskodawca inwestuje w papiery wartościowe, jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Ponieważ wykonuje to w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, chciałby włączyć inwestowanie w papiery wartościowe do przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej jako osoba fizyczna. Według orzeczenia GUS działalność polegająca na zakupie i sprzedaży akcji i obligacji mieści się w grupowaniu PKD 64.99.Z. Z ustaleń Wnioskodawcy wynika, że biura maklerskie oferują rachunki inwestycyjne dla podmiotów gospodarczych (w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) jednak nie wyjaśniają sposobu księgowania operacji inwestycyjnych w działalności gospodarczej. W przypadku tego typu rachunków nie generują również PIT - 8C na zakończenie roku, jak też nie odprowadzają podatku od dochodów z dywidendy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dokonując zakupu papierów wartościowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien je księgować jako "pozostałe wydatki" w kol. 13 księgi podatkowej, czy też winien je zaksięgować jako "zakup towarów handlowych" w kol. 10, a na koniec roku sporządzić remanent towarów handlowych i w jaki sposób go wycenić.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując zakupu papierów wartościowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powinien je księgować jako "zakup towarów handlowych" do kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na koniec roku podatkowego niesprzedane papiery wartościowe winien wykazać w remanencie towarów handlowych i wycenić na dzień 31 grudnia danego roku według cen zakupu, albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, iż w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2011 r. Znak: IBPBI/1/415-1140/10/KB, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdził, iż przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży akcji oraz obligacji, a także realizacji kontraktów terminowych oraz transakcji na rynku forex, może stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Szczegółowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

W myśl § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, towary oznaczają towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że w myśl pkt a) ww. przepisu towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Powyższe oznacza, iż o tym czy dany składnik majątku stanowi towar handlowy w prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej decyduje rodzaj, przedmiot oraz charakter tej działalności.

Zgodnie z § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego (§ 27 ust. 2 ww. rozporządzenia).

W myśl § 28 ust. 1 ww. rozporządzenia, spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Zgodnie natomiast z § 28 ust. 2 ww. rozporządzenia, spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), (...).

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika (§ 28 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Ponadto zgodnie z § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury (§ 29 ust. 6 ww. rozporządzenia).

Przy czym stosownie do treści § 3 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia

* cena zakupu oznacza cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika,

* cena nabycia oznacza cenę zakupu składnika majątku powiększoną o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składników majątku do chwili złożenia w magazynie według ich cen zakupu, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W ramach tej działalności zamierza wykonywać działalność określoną w PKD 64.99.Z "Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych". Zgodnie z posiadanym przez Wnioskodawcę orzeczeniem GUS w grupowaniu tym mieści się m.in. działalność polegająca na zakupie i sprzedaży akcji i obligacji. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza nabywać a następnie sprzedawać instrumenty finansowe, tj. akcje, obligacje, zawierać kontrakty terminowe oraz dokonywać transakcji na rynku forex.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż ww. instrumenty finansowe nabyte przez Wnioskodawcę w celu ich dalszej odsprzedaży, będą mogły stanowić towary handlowe w prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji na koniec roku podatkowego należy ująć je w remanencie i wycenić według cen zakupu, bądź cen rynkowych, jeżeli będą one niższe od ceny zakupu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-3 oraz 5 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31 - 511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl