IBPBI/1/415-1140/09/KB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-1140/09/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 28 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów uzyskanych z zawartej umowy o dzieło do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów uzyskanych z zawartej umowy o dzieło do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka świadczy usługi w zakresie szkolenia i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka zawarła umowę partnerską ze szkołą wyższą na realizację projektu - wspólne poprowadzenie studiów podyplomowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W umowie tej spółka jest określona jak "Partner" zaś szkoła wyższa jako "Lider". Według stanowiska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i zasad obowiązujących w projektach dofinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych pomiędzy "Partnerem" a "Liderem" nie dopuszcza się fakturowania. Z tego powodu Wnioskodawczyni zawarła z "Liderem" umowę o dzieło na świadczenie usług szkoleniowych, jako osoba fizyczna. W umowie zawarła informację, że ww. usługi mieszczą się w zakresie działalności spółki (ten sam nr PKD), której jest wspólnikiem. Po wykonaniu umowy wystawia do umowy rachunek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy postąpiła właściwie, jeżeli do zawartej z "Partnerem" umowy o dzieło wystawia rachunek nie fakturę, zaś przychody z tego tytułu dolicza do przychodów spółki.

Zdaniem Wnioskodawczyni, umowę o dzieło zawiera, jako osoba fizyczna w swoim imieniu. Ponieważ czynności wykonywane w ramach tej umowy mieszczą się w zakresie czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzi, jako wspólnik w spółce cywilnej, zamierza przychody z tej umowy dodać do przychodów spółki i jako takie opodatkować zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 2 i 3 tego przepisu:

* działalność wykonywana osobiście,

* pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a ust. 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ww. ustawy).

Z powyższego wynika, iż pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność spełniająca wskazane w ww. art. 5a ust. 6 ww. ustawy przesłanki, o ile ustawa nie kwalifikuje przychodów z tej działalności do innego źródła.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Spółka ta świadczy usługi szkoleniowe. Spółka wraz ze szkołą wyższą realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegający na wspólnym poprowadzeniu studiów podyplomowych. Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna, zawarła ze szkołą wyższą umowę o dzieło na świadczenie usług szkoleniowych, przy czym zawarcie takiej umowy podyktowane było zasadami rozliczeń środków uzyskanych z ww. funduszu. W umowie tej zapisano, iż świadczone przez Wnioskodawczynię usługi mieszczą się w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę cywilną, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem (ten sam nr PKD).

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu realizacji wskazanej we wniosku umowy o dzieło, stanowią przychody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a nie działalność wykonywana osobiście. W konsekwencji przychody te podlegają opodatkowaniu stosownie do wybranej formy opodatkowania przychodów z prowadzonej przez Wnioskodawczynię w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl