IBPBI/1/415-1125/14/ESZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-1125/14/ESZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 lipca 2014 r.), uzupełnionym 23 i 24 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego w przypadku wydania towaru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego w przypadku wydania towaru. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 października 2014 r. Znak: IBPP1/443-737/14/BM, IBPBI/1/415-1125/14/ESZ, IBPBI/1/415-1126/14/ESZ wezwano do jego uzupełnienia co też nastąpiło 23 i 24 października 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie internetowego sklepu wysyłkowego, zajmującego się sprzedażą urządzeń i sprzętu gastronomicznego. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane są w księgach rachunkowych. Wnioskodawczyni często uczestniczy w przetargach publicznych, których celem jest dostawa towarów m.in. w oparciu o tzw. transakcje łańcuchowe. Zakres dostaw przetargowych realizuje poprzez zakup sprzętu i urządzeń od różnych dostawców w różnych terminach realizacji - co dokumentowane jest fakturami zakupu. Zasady fakturowania ujęte w specyfikacji przetargowej nakładają na Wnioskodawczynię obowiązek wystawienia jednej zbiorczej faktury sprzedaży, dokumentującej całość dostawy towarów. W związku ze zmianą zasad fakturowania, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni powinna wystawiać fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano części dostawy towarów, co odbiega od ww. warunków specyfikacji przetargowej. Nabywca odmawia przyjęcia faktury w takiej formie, tj. faktur cząstkowych.

Dostawa towarów w drodze przetargu odbywa się dwoma metodami.

* towar jest zamawiany u dostawcy i przechowywany do czasu realizacji całości dostawy na magazynie,

* dostawa towarów jest dokonywana przez kilka podmiotów w różnym czasie za pośrednictwem firm kurierskich.

Całość realizacji dostawy przetargowej trwa niejednokrotnie kilka miesięcy.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 23 października 2014 r. wskazano m.in., że:

* z umowy i specyfikacji przetargowej wynika, że zapłata na rzecz Wnioskodawczyni następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Nabywcę, wystawionej nie wcześniej niż data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego na realizację całości dostawy towaru zgodnej ze specyfikacją przetargową,

* w specyfikacji przetargowej nie przewidziano możliwości cząstkowej realizacji zamówienia,

* miejsce spełnienia świadczenia jest udokumentowane w specyfikacji przetargowej,

* do przeniesienia praw własności dochodzi w momencie podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego pomiędzy Wnioskodawczynią, a Nabywcą po całości realizacji dostaw.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku częściowego wydania towaru przychód podatkowy powstaje z dniem wydania towaru.

(część pytania oznaczonego we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje z dniem wydania towaru. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy lub sprzedaży usługi, zbycia prawa majątkowego albo częściowego wykonania usługi nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzyjnie określają moment powstania przychodu z ww. źródła przychodów.

Ogólną zasadę ustalania momentu uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej określa art. 14 ust. 1c ww. ustawy, w myśl którego za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1 h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Zgodnie jednak z art. 14 ust. 1e cytowanej ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 14 ust. 1h). Z kolei w myśl art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika generalna zasada, iż przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku zbycia towarów handlowych powstaje w dniu wydania rzeczy nabywcy. Wyjątek od tej zasady stanowi:

* wystawienie faktury w terminie wcześniejszym niż faktyczne wydanie tej rzeczy - datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,

* uregulowanie należności przed wydaniem rzeczy - datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., że Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie internetowego sklepu wysyłkowego, zajmującego się sprzedażą urządzeń i sprzętu gastronomicznego. Wnioskodawczyni uczestniczy w przetargach publicznych, których celem jest dostawa towarów m.in. w oparciu o tzw. transakcje łańcuchowe. Zakres dostaw przetargowych realizuje poprzez zakup sprzętu i urządzeń od różnych dostawców w różnych terminach realizacji - co dokumentowane jest fakturami zakupu. Zasady fakturowania ujęte w specyfikacji przetargowej nakładają na Wnioskodawczynię obowiązek wystawienia jednej zbiorczej faktury sprzedaży, dokumentującej całość dostawy towarów. Dostawa towarów w drodze przetargu odbywa się m.in. w ten sposób, że jest ona dokonywana przez kilka podmiotów, w różnym czasie, za pośrednictwem firm kurierskich. Do przeniesienia praw własności dochodzi w momencie podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego pomiędzy Wnioskodawczynią, a Nabywcą po realizacji całości dostawy.

Mając na względzie ww. przepisy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że ustalenie momentu uzyskania przez Wnioskodawczynię przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, winno nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami uzyskiwania przychodu z tego źródła przychodów, określonymi w ww. art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń wskazanych w cyt. przepisie (dzień wydania rzeczy, wykonania usługi, wystawienia faktury, albo uregulowania należności).

W konsekwencji, skoro z umowy i specyfikacji przetargowej wynika, że zapłata na rzecz Wnioskodawczyni następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Nabywcę, wystawionej nie wcześniej niż data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego na realizację całości dostawy towaru zgodnej ze specyfikacją przetargową, a dostawa towarów jest dokonywana przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego, np. w różnym czasie za pośrednictwem firm kurierskich, to Wnioskodawczyni winna rozpoznać przychód w dacie wydania towaru (w tym częściowego) nabywcy. Jest to bowiem najwcześniejsze zdarzenie określone w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określającym moment powstania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl