Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 marca 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-111/10/KB
Możliwość powstania różnic kursowych z tytułu przekazywania środków z firmowego rachunku walutowego na rachunek prywatny, w celu wykorzystania ich na potrzeby prywatne oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 8 stycznia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 12 i 22 lutego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie występowania różnic kursowych w związku z:

*

przewalutowaniem środków z firmowego rachunku walutowego na rachunek prywatny w celu wykorzystania na potrzeby prywatne - jest prawidłowe,

*

przewalutowaniem środków z firmowego rachunku walutowego na rachunek prywatny i ich wykorzystania na potrzeby związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie występowania różnic kursowych w związku z przewalutowaniem środków z firmowego rachunku walutowego na rachunek prywatny w celu wykorzystania na potrzeby prywatne oraz przewalutowaniem środków z firmowego rachunku walutowego na rachunek prywatny i ich wykorzystania na potrzeby związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 8 lutego 2010 r. znak IBPBI/1/415-16/10/KB, IBPBI/1/415-110/10/KB, IBPBI/1/415-111/10/KB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 12 i 22 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi oraz świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Towar handlowy (samochody ciężarowe) w większości przypadków kupowany jest od dostawców zagranicznych, a faktury potwierdzające te transakcje wystawiane są w walucie obcej - najczęściej euro - bez zawartej informacji na fakturze o równowartości transakcji w walucie polskiej. Płatności za towar dokonywane są na firmowe konto walutowe oraz złotówkowe.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dokonanie przewalutowania środków z firmowego rachunku walutowego na osobiste konto podatnika spowoduje powstanie różnic kursowych, o których mowa w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy podatnik będzie dokonywał wypłat z firmowego konta walutowego w gotówce jak i przelewem na konto prywatne, nie spowoduje to powstania różnic kursowych w rozumieniu art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Waluty są odsprzedawane do banku i środki w złotówkach są przelewane na prywatny rachunek właściciela firmy, a więc na cele prywatne i nie powstają różnice kursowe. Nie zmieni tego fakt późniejszego regulowania zobowiązań firmowych z prywatnego konta, tym bardziej, że podatnik w żadnym razie nie będzie mógł ustalić, z jakich środków uregulował zobowiązanie (z własnych, czy z odsprzedaży walut).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 14 ust. 1a ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zasady ustalania różnic kursowych reguluje art. 24c ww. ustawy. Stosownie do art. 24c ust. 1 ww. ustawy, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

W myśl art. 24c ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają między innymi jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Natomiast w oparciu o art. 24c ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, ujemne różnice kursowe powstają między innymi jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

W myśl art. art. 24c ust. 8 ww. ustawy, podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie obcej według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego.

Z powyższych przepisów wynika, iż w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą mogą powstawać także różnice kursowe od własnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym podmiotu gospodarczego. Przyczyną powstania różnic kursowych w tym przypadku, jest różny kurs walut pomiędzy dniem wpływu środków pieniężnych (wartości pieniężnych) na rachunek walutowy a dniem wypływu tych środków (wartości). W obu przypadkach (dla wpływu i wypływu) wartość środków pieniężnych przelicza się według faktycznie zastosowanego kursu waluty. Zauważyć jednak należy, iż różnice te powstaną jedynie w przypadku, gdy zarówno transakcja, w wyniku której na rachunek walutowy wpłyną środki pieniężne, jak i transakcja, na skutek której środki te wypłyną z rachunku, będą związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z tą działalnością posiada m.in. konto walutowe, na które wpływają należności za sprzedany przez niego towar.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w przypadku dokonania z tego konta wypłaty gotówkowej bądź bezgotówkowej środków pieniężnych przeznaczonych na cele prywatne Wnioskodawcy, nie powstaną różnice kursowe, o których mowa w art. 24c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Transakcja ta nie ma bowiem związku z prowadzoną przez wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Natomiast w przypadku, gdy środki te zostaną przelane na konto prywatne Wnioskodawcy lecz wykorzystane będą na uregulowanie zobowiązań związanych z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, mogą powstać różnice kursowe od środków własnych, o których mowa w ww. art. 24c ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku w zakresie występowania różnic kursowych w związku z przewalutowaniem środków z firmowego rachunku walutowego na rachunek prywatny w celu wykorzystania na potrzeby prywatne jest prawidłowe, natomiast w zakresie występowania różnic kursowych w związku z przewalutowaniem środków z firmowego rachunku walutowego na rachunek prywatny i ich wykorzystania na potrzeby związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w zakresie dotyczącym występowania różnic kursowych w związku z dokonywaniem z rachunku złotówkowego płatności za otrzymaną fakturę, wystawioną w walucie obcej, otrzymywaniem na rachunek złotówkowy płatności za wystawioną w walucie obcej fakturę oraz uzależnienia występowania różnic kursowych od dokonania zapłaty na wskazany na fakturze rachunek bankowy, jak również występowania ww. różnic w związku z dokonywaniem zapłaty za faktury z konta prywatnego oraz otrzymywaniem zapłaty za wystawione faktury na konto prywatne, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 - 100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl