IBPBI/1/415-1078/09/ZK - Opodatkowanie podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-1078/09/ZK Opodatkowanie podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 9 grudnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 15 lutego 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2009 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 27 stycznia 2010 r. Znak: IBPBI/1/415-1078/09/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 15 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od dnia 1 stycznia 2007 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Ponadto jest zatrudniony w "X" Spółce z o.o. na #188; etatu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy również usługi z dla innej Spółki z o.o. "Y". Obie ww. Spółki są "córkami" Spółki matki "Z". Od 1 stycznia 2010 r. chciałby zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na podatek liniowy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał m.in., iż w 2009 r. nie świadczył usług na rzecz Spółki "X", czyli na rzecz Spółki, w której obecnie jest zatrudniony. Do jego obowiązków pracowniczych w tej Spółce należy obsługa odbiorów technicznych oraz doradztwo, związane z odbieraniem wykończonych nieruchomości. Zapewnia obsługę odbioru mieszkań, które zostały wykończone lub wyposażone przez inny podmiot/podmioty.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy następujące usługi:

*

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,

*

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

*

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Swoje usługi świadczy na rzecz różnych podmiotów, w tym m.in. na rzecz Spółki "Y". Na rzecz tej Spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi nadzorowania prowadzonego przez tą firmę procesu wykończania lub wyposażania mieszkań. Spółki "X" i "Y" działają w jednej grupie kapitałowej i obie są zależne od Spółki "Z". Spółki "X" i "Y" nie są powiązane ze sobą kapitałowo (żadna z tych Spółek nie posiada udziałów w drugiej). Spółki te mają taką samą osobę będącą ich Prezesem. Spółki "X" i "Y" są spółkami kapitałowymi - spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od 1 stycznia 2010 r. może zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnik może wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 30c ustawy, czyli według stawki 19%. Możliwość ta podlega ograniczeniu wymienionemu w art. 9a ust. 3. Wnioskodawca nie posiada prawa do udziału w zysku Spółki, od której czerpie dochody. Nie świadczy usług na rzecz byłego pracodawcy. Nie świadczy usług na rzecz obecnego pracodawcy. Fakt, iż świadczy usługi na rzecz Spółki "Y" niepowiązanej kapitałowo ze Spółką "X" (gdzie jest obecnie zatrudniony) nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie, bowiem są to dwa odrębne podmioty. Z uwagi na powyższe możliwa jest zmiana opodatkowania na opodatkowanie wg stawki 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z powyższych przepisów wynika, iż możliwość opodatkowania dochodów 19% stawką tzw. podatku liniowego dotyczy dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1.

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub

2.

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

-

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden ze wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz byłego pracodawcy, ani też na rzecz obecnego pracodawcy. Nie posiada również prawa do udziału w zysku Spółki, na rzecz której świadczy usługi w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być w 2010 r. opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile w stosownym a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie dokonał on wyboru tej formy opodatkowania..

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl