IBPBI/1/415-1011/10/RM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-1011/10/RM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 4 października 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niewykorzystywanej w pozarolniczej działalności gospodarczej, w formie aportu do nowoutworzonej spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niewykorzystywanej w pozarolniczej działalności gospodarczej, w formie aportu do nowoutworzonej spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dnia 9 listopada 2006 r., wraz z małżonką zakupił udział w (niezabudowanej) nieruchomości gruntowej wynoszący 1/2. Zakupu udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej Wnioskodawca dokonał do majątku prywatnego - majątku wspólnego małżonków. Udział w tej nieruchomości nie był wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozostałe udziały w ww. nieruchomości gruntowej służą dwóm innym osobom. Zakupu udziałów w nieruchomości gruntowej osoby te dokonały w tym samym czasie co Wnioskodawca do ich majątków prywatnych. Udziały te nie były wykorzystywane na cele prowadzonej działalności gospodarczej przez te osoby.

Wnioskodawca rozważa zawarcie umowy spółki komandytowej m.in. z udziałem swojej małżonki oraz pozostałych 2 współwłaścicieli ww. nieruchomości gruntowej. Wnioskodawca wraz z małżonką planują wniesienie swego udziału w ww. gruncie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej. Przedmiotem wkładów pozostałych wspólników będą m.in. służące im udziały w omawianym tutaj gruncie. Spółka komandytowa wykorzysta wniesione grunty na potrzeby wzniesienia budynków mieszkalnych. Po wzniesieniu budynków spółka komandytowa zamierza sprzedać własność lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych wyodrębnionych w tych budynkach wraz ze stosownymi udziałami w nieruchomości gruntowej związanymi z poszczególnymi wyodrębnianymi lokalami.

W umowie ww. spółki komandytowej zostanie oznaczona wartość wnoszonych wkładów niepieniężnych z uwzględnieniem wartości rynkowej każdego z wnoszonych do spółki udziałów w gruncie z dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowej a to na podstawie stosownej wyceny wkładu. Ze względu na przeznaczenie wniesionego gruntu na sprzedaż wraz z lokalami we wzniesionych na ww. gruncie budynkach - grunty te w spółce komandytowej stanowić będą towary handlowe (a nie środki trwałe).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie wkładu przez osobę fizyczną do spółki komandytowej w postaci udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez osobę fizyczną udziału w (niezabudowanej) nieruchomości gruntowej tytułem wkładu do spółki komandytowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albowiem czynność taka nie mieści się w katalogu źródeł przychodów określonym w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PDOFu). Co prawda stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 PDOFu - odpłatne zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodów, tym niemniej w myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOFu, zasady tej nie stosuje się do wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych jak i środków obrotowych. Powołany przepis art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOFu będzie miał zastosowanie do przypadku Wnioskodawcy ponieważ, nabycie udziału w przedmiotowej nieruchomości gruntowej jak i planowane wniesienie tej nieruchomości do spółki tytułem wkładu nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Wniesienie udziału w gruncie do spółki komandytowej tytułem wkładu nie powoduje także powstania przychodu z kapitałów pieniężnych, albowiem na zasadzie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PDOFu, przychód taki powstaje w związku z objęciem udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny. Z brzmienia komentowanego przepisu wynika, iż dotyczy on objęcia udziałów i akcji tylko i wyłącznie w spółkach posiadających osobowość prawną - to jest w spółkach kapitałowych oraz wkładów w spółdzielniach. Wniesienie wkładu niepieniężnego na warunkach opisanych powyżej nie spowoduje także powstania przychodu z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 PDOFu. Zdaniem Wnioskodawcy, zaplanowane transakcje nie stanowią odpłatnego zbycia praw majątkowych w rozumieniu art. 18 PDOFu. Udziały w nieruchomościach gruntowych nie są bowiem prawami majątkowymi, do których stosuje się art. 10 ust. 1 pkt 7 PDOFu. Nadto uzyskanie prawa do udziału w zysku spółki komandytowej nie zostało wymienione w katalogu przychodów z art. 11 PDOFu, a przepis ten nie zawiera stosownego zastrzeżenia dot. art. 18 PDOFu w tym zakresie. Wniesienie wkładu niepieniężnego na warunkach opisanych powyżej nie będzie również prowadzić do powstania przychodu, ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, albowiem udział w tej nieruchomości nie był nabyty w ramach i wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Wniesienie nieruchomości gruntowej do spółki komandytowej nie może wreszcie spowodować przychodu z tzw. innych źródeł w rozumieniu art. 20 PDOFu. W tym zakresie Wnioskodawca wskazuje, że uzyskanie prawa do udziału w zysku spółki komandytowej nie zostało wymienione w katalogu przychodów, z art. 11 PDOFu, a przepis ten nie zawiera stosownego zastrzeżenia dot. art. 20 PDOFu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), odrębnymi źródłami przychodów są, określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

* pozarolnicza działalność gospodarcza,

* odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku wniesienia przez wspólnika nieruchomości aportem do spółki komandytowej, następuje przeniesienie prawa własności z osoby fizycznej na spółkę w zamian za korzyść majątkową w postaci udziału w spółce. Wniesienie nieruchomości, jak również jej części (udziałów w nieruchomości), w postaci aportu stanowi zatem formę odpłatnego zbycia. Wskazuje na to także treść cyt. wyżej art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, uznającego wniesienie do spółki składników majątku w postaci wkładu niepieniężnego za formę odpłatnego zbycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki komandytowej. Wraz z żoną, planuje wnieść do Spółki, w formie aportu, będące ich współwłasnością udziały w nieruchomości gruntowej, która do czasu wniesienia aportu nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż wniesienie aportu do spółki komandytowej w postaci wskazanych we wniosku udziałów w gruncie, będzie stanowiło formę ich odpłatnego zbycia. Jednakże w momencie wniesienia tego aportu, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem grunt ten (udziały w tym gruncie) jak wynika z treści wniosku nie był (y) wykorzystywany (e) w działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie nie powstanie również przychód w rozumieniu art. 10 ust. 8 lit. a ww. ustawy, pomimo, iż odpłatne zbycie udziałów w gruncie nastąpi przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powstanie tego przychodu wyklucza bowiem treść cyt. powyżej art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadmienić także należy, iż czynność wniesienia przedmiotowego aportu do spółki komandytowej nie generuje także przychodu z innych niż wyżej wymienione źródeł, określonych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 oraz 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl