IBPB3/423-911/08/AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-911/08/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, w przypadku ich późniejszego umorzenia bez wynagrodzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2008 r. do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, w przypadku ich późniejszego umorzenia bez wynagrodzenia.

Pismem z dnia 8 października 2008 r. Znak: OG/077D-114/08 Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie przekazał przedmiotowy wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, celem załatwienia zgodnie z właściwością (data wpływu do tut. BKIP 13 października 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia zamierza objąć udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej w dalszej części zapytania Spółką. W perspektywie najbliższych miesięcy Spółka ta dokona podwyższenia swego kapitału, które to podwyższenie skierowane zostanie do Spółdzielni, a Spółdzielnia obejmie podwyższony kapitał wnosząc do Spółki wkład niepieniężny w formie swego całego przedsiębiorstwa, przy czym przed dokonaniem powyższej operacji gospodarczej Spółdzielnia postawiona zostanie w stan likwidacji.

W przyszłości Zgromadzenie Wspólników Spółki, dokonałoby w trybie artykułu 199 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych umorzenia części udziałów należących do Spółdzielni bez wynagrodzenia. Spółdzielnia oczywiście zgodnie z wymogiem określonym w artykule 199 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych wyraziłaby zgodę na to, aby umorzenie należących do niej udziałów nastąpiło bez wynagrodzenia. Umowa Spółki zawiera zapis o dopuszczalności umorzenia udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia w przypadku umorzenia części posiadanych przez nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli ma miejsce umorzenie części należących do Spółdzielni udziałów w Spółce z o.o., przeprowadzone w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki w trybie artykułu 199 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych, a więc za zgodą Spółdzielni bez wynagrodzenia, uznać należy, że zbycie udziałów w tej formie ma charakter nieodpłatny, czyli nie stanowi dla Spółdzielni przychodu. W związku z powyższym poniesione wcześniej wydatki na nabycie umorzonych bez wynagrodzenia udziałów w spółce z o.o. nie będą stanowiły w Spółdzielni, na moment ich umarzania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Prawną regulację problematyki umorzenia udziałów zawiera ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Umorzenie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi unicestwienie praw udziałowych przysługujących wspólnikowi, związanych z posiadaniem przez niego udziałów. Umorzenie jest więc sposobem zakończenia bytu prawnego udziału i skutkuje definitywnym unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych oraz korporacyjnych przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce.

Zgodnie z treścią art. 199 § 1 ww. ustawy udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. (art. 199 § 3 ww. ustawy)

Z treści art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wynika, iż przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności, wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3 powołanej ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

W myśl natomiast art. 15 ust. 1k pkt 2 ww. ustawy, który stosuje się na podstawie odesłania zawartego w art. 15 ust. 1l tej ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

W świetle obowiązujących przepisów, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez Podatnika, w sytuacji, gdy następuje umorzenie udziałów bez wynagrodzenia, po jego stronie nie powstanie przychód, konsekwencją czego jest brak możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a,43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl