Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-897/08/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP - 9 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług związanego z wydatkami na reprezentację - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług związanego z wydatkami na reprezentację.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka ponosi koszty reprezentacji. Koszty te obejmują przede wszystkim zakup upominków dla kontrahentów takich jak słodycze, napoje, alkohole, drobne prezenty lub kalendarze z logo firmy. Jako koszty reprezentacji traktuje się również dofinansowanie spotkań organizowanych przez kontrahentów, które służą promocji wyrobów Spółki. Ponadto Spółka zalicza do kosztów reprezentacji wydatki związane z organizacją we własnym zakresie imprez dla wybranych grup odbiorców połączonych z prezentacją obiektów firmy, oraz procesu produkcji. Koszty takich imprez obejmuje m.in. zakup usług hotelowych i gastronomicznych. Ponoszone wydatki mają na celu ukształtowanie dobrego wizerunku firmy i są związane z przychodami uzyskiwanymi przez Spółkę.

Opisane zakupy są w większości przypadków udokumentowane fakturami VAT. Podatek VAT naliczony zawarty w fakturach VAT obejmujących wydatki na cele reprezentacji nie podlega odliczeniu od podatku należnego na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wyżej opisane koszty nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT naliczony dotyczący zakupów na cele reprezentacji, który nie obniża podatku należnego Spółki, stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. ww. ustawa nie rozstrzyga bezpośrednio, czy koszty uzyskania przychodów udokumentowane fakturami VAT obejmują wyłącznie kwotę netto, czy kwotę brutto wraz z naliczonym podatkiem VAT. Jednak w art. 16 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wprowadzono zasadę zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług z podziałem na podatek naliczony i należny. Tym samym ustawodawca pośrednio przesądził, że koszty uzyskania przychodów należy analizować z podziałem na kwotę netto i podatek VAT, a w odniesieniu do podatku naliczonego wprowadził w analizowanym art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ww. ustawy regułę, że kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. Analiza przytoczonych przepisów pozwala sformułować wniosek, że podatek VAT naliczony dotyczący zakupów na cele reprezentacji, który nie obniża podatku należnego Spółki stanowi koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl